събота, 23 юни 2018 г.

"ЦАРУВАЙ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ИМЕТО НА ИСУС"


"Ние можем да царуваме в живота чрез чудното Име на

Исус Христос!"

"Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се разговаряйте един друг с псалми, славословия и духовни песни, като с благодат възпявате Господа в сърцата си И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исус Христос, като благодарите чрез Него на Бога Отца.". / Кол. 3:16,17/

За да царуваме в живота, преди всичко останало, ние трябва да разберем,че каквото и да вършим то е в Името на Господа Исуса Христа.

Ние не трябва да търпим това, което дяволът хвърля по нас. Ние не трябва да пълзим в житейския си път, плачейки и примирявайки се с всички негови интриги.

Ние позволяваме на дявола да има свобода на действие в нашия живот, поради невежество или пасивност.

Бог ни е създал, за да имаме преизобилен живот

/Йоан 10:10/.

Ние ще вземем участие в това изобилие, когато се научим да упражняваме властта си в Името на Исуса.

Името на Исус означава много за Отца.

Това име значи много за Христовото Тяло.

Неговото име значи много пред дявола и демоничните сили.

Често ние се обединяваме под добри имена като Баптис­ти, Методисти, Божия църква и т.н., но почти пренебрегваме Името на Исус. Днес различните имена на църквите от Христовото Тяло избледняват, защото Името на Исус се издига и сияе все по-ярко!

Седейки от дясната страна на Бога, Исус притежава най-високата позиция във вселената.

"С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което се именуват не само в този век, но и в бъдещия. 
/ Ефес. 1:20,21 /

Позицията, която Исус има. Му позволява да притежава всичко. Той е наследникът на всичко.

"Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете. ” / Евр. 1:същиme 1,2 /

Поради Неговата позиция, Името на Исус държи върхов­ната власт в духовния свят.

Независимо от това, каква е твоята борба, тя е против духовни същества, които нямат физически тела. Нашата битка не е против хора, но е срещу властите на тъмнината на този свят / Ефес.6:12 /. Исус е името, което държи цялата власт в зоната, където тези духовни същества живеят и Бог изисква от нас да използваме това Име.


ИМЕТО НА ИСУС Е НАЙ-МОГЪЩОТО ИМЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА!


"Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, Който бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исус да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца." / Филип.2:5-11 /


Исус ни даде правото да използваме Неговото Име.

Неотдавна, адвокатът, който ме представя в друг град, се обади в моята канцелария. По време на разговора той каза, че ми е изпратил формуляр за пълномощно, което аз трябва да подпиша. Той се нуждаеше от моето официално разреше­ние, за да използва моето име. Налагаше се адвокатът да действа от мое име на място, където нямах възможност да отида. Подписвайки пълномощното, аз му дадох правото да действа от мое име. Точно това е, което Исус направи, когато ни даде правото да използваме Неговото Име,

"Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Син. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя. ” / Йоан 14:12-14/

Ние трябва да вършим делата, които Исус върше­ше. Помисли си за всичките слепи, глухи и обладаните от зли духове хора, които Исус изцели. Той каза:

"Делата, които Аз върша, вие можете да вършите!”

Исус каза, че можем да поискаме каквото и да е в Неговото Име. Думата поискаш в гръцкия текст буквално значи изискаш. Въпреки това, ние никога не трябва да изискваме нищо от Бога с арогантност.

Вместо това, ние трябва да изучаваме Божието Слово и да идваме дръзновено пред Него, казвайки:

"Това е мое, според Твоето Слово."

Когато правим това, ние ще знаем, че се молим според Божията воля. Бог ще следи за изпълнението. Той ще се погрижи болестите, страданията и демоничните сили да ни напуснат.

А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил." / Йоан 14:26 /

“ Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих
да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име. да ви даде' / Йоан 15:16 /

Ние знаем, че молитвите ни не са отправени към Исус. Библията ни учи да се обръщаме с молба към Отца в Имего на Исус.

И в онзи ден няма да Ме попитате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Moе име, ще ви даде. Досега нищо не сте искали в Мое име: искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна." / Йоан 16:23.24 /

Точно преди да бъде посрещнат на небето. Исус се яви на единадесетте ученика и им даде Великото Поръчение.

" И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия знамения: в името Ми ще изгонват демони, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и , ако изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди; на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави" /Марк 16:15-18/

Святият Дух е нашият Учител. Той ще ни учи как да използваме Името на Исуса.

"Ала ние приехме не духа на тая свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога: това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно." / 1 Кор.2:12,13 /

Святият Дух е в нас и ни помага, за да познаем Исуса като Господ и да ЗНАЕМ, че името Му е над всяко друго име.

Апостол Павел се молеше, Бог да даде на ефесяните дух на мъдрост и откровение, за да Го познаят / Ефес.1:17 /.

Святият Дух живее във всеки човек, който изповядва Исуса Христа за личен Спасител. Той никога не ни напуска. Нашите тела са храм на Святия Дух и Той действително е наш Учител, ако Му позволим да бъде /1 Кор. 6:19,20 /

Нашият син Павел, който сега е практикуващ лекар, още като млад студент в Университета на Орал Робертс имаше тази лична опитност. През лятото на първата година, Павел беше в група мисионери в Африка. През това време той се разболял от малария и състоянието му рязко се влошило. Той изгарял от висока температура, имал мускулни спазми по цялото тяло; побивали го вледеняващи тръпки, че дори зъбите му тракали. Бил съвсем сам в продължение на три дни и толкова болен, че не можел нито да се моли,нито да мисли. Докато Павел страдал, Божието Слово започнало да покъл­ва от неговия дух и да прониква в ума му. Той започнал да си мисли за Името на Исус - Името, което е над всяка болест и страдание. Павел продължавал да бъде много болен и не можел да говори, но Святият Дух му припомнил стихове за изцеление, които той знаел наизуст от миналото.

Святият Дух никога не се разболява и Той беше в Павел!

Високата температура спаднала, треската изчезнала и тялото му се нормализирало

Книгата Деяния на Апостолите е документ за това, как новозаветните вярващи разтърсваха езическия свят като използваха името на Исус. Благата Вест - Евангелиста не е предназначено за една личност, за една организация или за една деноминация.

Вярващите проповядваха спасение в Името на Исус.

"И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси " I Деян.2:2I

Новоповярвалите се кръщаваха в Името на Исус.

" А Петър им рече: покаите се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, за прошка на греховете: и ще приемете дара на Светаго Духа." / Деля 2:381

Вярващите носеха изцеление за много хора чрез Името на Исус.

Исус беше осъден на смърт от религиозните и политическите лидери. След Неговата смърт, погребение и възкресение, вярващите се събраха в горната стая и бяха изпълнени със Святия Дух.

Много скоро след това преживяване, Петър и Йоан отиваха заедно в храма. Те видяха човек, който беше куц от майчина утроба и просеше милостиня.

" Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Исус Христос Назарянина стани и ходи!” / Деян.3:б /

Навярно същите хора, виновни за смъртта на Исус бяха в града, когато този куц човек получи изцелението. Те го познаха, когато той ходеше, скачаше и славеше Бога. Петър побърза да каже на хората че не са неговите сила или святост, които направиха този човек силен. Той беше изцелен чрез Името на Исус.

"И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви." / Деян. 3:16 /

Вярващите бяха преследвани заради Името на Исуса.

Религиозните и политическите лидери познаха силата на ИМето на Исус. Изпълнени от гняв, те изправиха Петър и Йоан пред съда.

"Тогава Петър, като се изпълни с Дух Светий, им рече: началници народни и старей израилски!

ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцелен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Исус Христос от Назарет, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав.

Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла; и в никого другиго няма спасение; защото под Небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.

А като виждаха смелостта на Петър и Йоан и като разбраха, че са безкнижни и прости, чудеха се; пък и добре знаеха, че те бяха с Исус; но като виждаха изцеления човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.

И, като им заповядаха да излязат из синедриона, съвещаваха се помежду си и думаха: какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележимо чудо стана чрез тях, и ние не можем да отречем това; но, за да не се разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече в това име на никой човек.

И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да поучават в името на Исус." / Деян.4:8-18 /

Първосвещеникът, началникът на храмовата стража и главните свещеници се обединиха, не против политическа партия или армия, а против ИМЕТО НА ИСУС.

Петър и Йоан бяха заплашвани и освободени, но забележете тяхната дързост.

" И сега. Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето слово, като простираш Ти ръката Си за изцеление, и да стават чудеса и личби в името на Светия Твой Син Исус." / Деян. 4:29,30 /

След като учениците се помолиха така, потресе се мястото, където бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух.

Те отново бяха затворени, но ангел ги освободи! Накрая бяха заведени в синедриона.

" А като ги доведоха, изправиха ги в синедриона; и Първосвещеникът ги попита и каза:

не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име ? пък вие ето, напълнихте Йерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас кръвта на Тоя Човек ” / Деян.5:27,28/

"...и като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят в името на Исус и ги пуснаха."

А те излязоха из синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господ Исус.

И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да поучават и благовестват за Исус Христос. ” / Деян. 5:40б

Вярващите считаха за радост страданията, заради Името на Исус.

Често християните са преследвани, защото вярват, че Божието Слово е истина. Ние лесно губим кураж, когато сме преследвани, но новозаветните християни считаха това за радостно преживяване. Те се молеха на Бога, Той да им даде повече дръзновение!

За учениците беше чест да пострадат, заради Името на Исус.

В книгата Деяния на Апостолите пише, как Името на Исус преобърна света, разрушаваше сатанинската сила, изцеляваше болните и вършеше чудеса. Това Име прави същото и днес!

В ранната църква това Име, изречено от изпълнени със Святия Дух вярващи, правеше същите чудеса, каквито Исус направи, когато беше на Земята.

"Защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях." /Мат. 18:20 /

Когато ние използваме Неговото Име, все едно, че Самият Исус говори чрез нашите устни.

Името на Исус, използвано от вярващи, има силата да прави това, което Исус правеше, даже и повече.

Дори и най-младите вярващи, изпълнени със Святия Дух, могат да казват това Име с вяра и да вършат чудеса. Това име ще работи за нас точно така, както Името на Отец работеше за Исуса, /всеки път, Той говореше в Името на Отца/.

Не е от значение, колко си неук или какво мислят хората за теб. Името на Исус, използвано срещу сатана, има цялата сила, от която ти се нуждаеш винаги!

Мой приятел, проповедник, ми разказа, как един следобед, докато си почивал, почувствал, че духът му напуснал тялото му. Той ми каза, че изведнъж се намерил в мрачна, мъглива атмосфера и много се изплашил. Не знаел, къде се намира и имал ужасното чувство, че е изгубен. Той почувствал присъствието на нещо, което се приближавало към него. Ужасен, той познал сатана.

Моментално Исус се явил и застанал между моя приятел и сатана. Исус бил обърнат с лице към дявола и с гръб към моя приятел. Исус, много бавно и внимателно пристъпвал назад, докато лицето Му се сляло с лицето на моя приятел, тялото на Исус станало негово тяло, нозете на Исус станали негови нозе, ръцете на Исус - негови ръце и пръстите на Исус - негови пръсти.

Исус Се слял с моя приятел и издигнал ръката Си, посочвайки с пръст право към сатана. Моя приятел чул себе си да казва: " Сатано, ти трябва да се поклониш!” Тогава сатана паднал на земята!

Исус живее във всеки един от нас. Нашите лица са Неговото лице. Нашите ръце са Неговите Ръце. Когато ние говорим, Той говори! Сатана трябва да се преклони пред Името на Исус.

НИЕ ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ИМЕТО НА ИСУС!

ЦАРУВАЙ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ИСУС ХРИСТОС

Може би не сме точно това, което искаме да бъдем, но благодарение на Бога, вече не сме това, което бяхме ! Не трябва да критикуваме себе си и не бива да се осъждаме, че не можем да сме като някой друг. Исус трябва да бъде нашият образец за подражание.

"и от Исус Христос, Който е ВЕРНИЯТ СВИДЕТЕЛ, Първородния от мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни възлюби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си, и Който ни е направил царе и свещеници на Своя Бог и Баща, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин." / Откр. 1:5-6 /

Бог сътвори човека, за да бъде цар. В момента, когато приемеш Исус Христос за свой Спасител, ти ставаш ЦАР И СВЕЩЕНИК.

ИСУС Е ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ!

Библията казва, че Исус е Царят на царете. Мислил ли си някога, кои са другите царе? Ти си един от тях. Аз също съм един от тях. Бог иска всички християни да царуват. Сега изповядай това:

АЗ СЪМ ЦАР.

АЗ ЦАРУВАМ В ЖИВОТА.

Това е, което Бог казва за теб.

”Защото, ако с престъплението / падението, оскърблението / на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно / Божията / благодат / незаслуженото благоволение / и дара на оправданието / направил ги е праведни и безупречни пред Себе Си/, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.” / Римл. 5 : 17 - разширен превод /

Много пъти хората казват:" Само да издържим до края.

Ние едва ли ще успеем в този живот. Можем да отидем на Небето, облечени в дрипи, но в следващия живот ще царуваме." Подобни думи в никакъв случай не съответстват с написаното в Римляните 5:17.

Апостол Павел казва, че смъртта царува в живота чрез престъплението на Адам, но ние, които сме получили като подарък от Бога изобилието от благодатта и праведноста, ще царуваме в живота чрез Исус Христос.

Сред изпитания,

скърби,

злочестия,

семейни грижи,

несигурността на живота,

изпитания

и сред всички проблеми, които ни връхлитат, ние трябва да живеем без да се влияем от обстоятелствата и ДА ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА!

Ти навярно ще кажеш:

“ Аз не виждам нищо."

Ще видиш.

“ Аз няма да се справя."

Ще се справиш.

" Аз не разбирам нищо." Скоро ще разбереш.

“ Аз се чувствам като роб.” Ще се почувстваш различно.


Ти може би едвам си успял да се снабдиш с тази книга, но благодаря на Бога, че я имаш. Бог ти е дал тази книга и ти можеш да се научиш, как да управляваш над обстоятелствата, когато семейното гнездо се разрушава, когато дойде развод, когато си разочарован от живота.

Ти ще бъдеш така добре информиран за правата си в Христос, че ще управляваш във всяка ситуация КАТО ЦАР.

"Защото, ако чрез престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно дара на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия, Исус Христос." / Римляните 5: 17 /

Бог ни изяви три велики истини чрез този стих:

Преди всичко, ние трябва да знаем, че Е възможно да царуваме в живота.

Ако не царуваме във всяка една област на живота, ТОВА Е НАША ЛИЧНА ГРЕШКА!

Каквото и да се надигне срещу нас, за да ни завладее, ние трябва да знаем, че не е по волята на Бога. Библията казва, че ние ще управляваме като царе в ТОЗИ живот.

Второто е, че ние царуваме чрез Единия Исус Христос.

Със собствени сили не можем да бъдем царе. Трябва да сме едно с Христос. Когато царуваме чрез ИСУС, единственото нещо, за което трябва да сме загрижени е общението ни с Него. Той прави възможно царуването на всеки един от нас.

Третото е, че ние царуваме в живота, защото сме получили изобилието на благодатта и праведноста като дар от Бога.

Ако не разберем, какво е благодат и праведност, ние ще живеем в осъждение през целия си живот. Това е толкова проста истина: За да управляваме като царе, ние трябва да разбираме ясно, че Божията изобилна благодат ни подари спасението, а не нашите собствени дела.

" Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и то не от вас; -Божий дар е; не е от дела, за да не би някой да се похвали. """ / Ефес. 2:8-9 /

В очите на нашия Небесен Баща, ние сме толкова праведни, колкото и Господ Исус Христос! / 2 Кор. 5 : 21 /.

НИЕ СМЕ ПРАВЕДНИ ПРЕД БОГА.

И така, ние ще царуваме в този живот.

Ние ще управляваме над:

нашите тела, нашите плътски / тленни/ умове, нашите домове, обстоятелства, в които се намираме, атмосферата около нас, всяка демонична сила, всяка болест и немощ.

Ние ще царуваме над всички тъмни сили.

Много са синовете и дъщерите на Бога, които в действителност живеят като роби. Този факт предизвиква силно желание в сърцето ми да изучавам Божието Слово, да се моля, да се развивам в духа, за да се промени моето мислене. Тогава аз ще бъда в състояние да помогна на хората, които търпят поражения в живота поради липса на знания. Много Божии деца вместо да управляват в живота като царе, те са унижени до прахта като роби, бичувани от сатанинските сили. Не трябва да бъде така!

Искам ти да размислиш върху следващите стихове, заедно с мен.

"Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние сме Божии деца,

Ако пък сме деца, то сме и наследници: наследници на Бога, и сънаследници на Христос..." / Римл. 8 : 16,17а /

" Казвам още: наследникът, докато е невръстен, с нищо не се отличава от роб, макар и да е господар на всичко." / Гал. 4:1/

Направи смело тази изповед:

АЗ СЪМ НАСЛЕДНИК.

АЗ СЪМ НАСЛЕДНИК НА БОГА.

АЗ СЪМ СЪНАСЛЕДНИК С ИСУС.

Ти си направен да си господар над всичко чрез великата Божия любов.

Има три неща, които няма да ти позволяват да ЗНАЕШ, че ти си господар над всичко:

1 / МЪРЗЕЛЪТ

2 / БЕЗРАЗЛИЧИЕТО

3 / ПРЕГОЛЯМАТА ЗАЕТОСТ В СВЕТА.

Ако ти продължаваш да си като малко дете в размишленията си, ако си неинформиран в духа си, ако си мързелив и нехаен, ако си много зает с нещата от света, ти ще живееш като слуга. Ти няма да функционираш /действаш, работиш/ като цар в този живот.

"Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога. ” /1Кор. 2: 12/

Изповядай това, което Библията казва за теб:

АЗ ИМАМ БОЖИЯ ДУХ.

МОЕТО ТЯЛО Е ХРАМ НА СВЯТИЯ ДУХ.

Защо Святият Дух живее вътре в нас? Ние получихме Духа, който е от Бога, за да ЗНАЕМ това, което ни е дадено като подарък-

Святият Дух живее в нас, за да можем ние да разбираме нещата от Бога. Той иска да ни научи Божиите истини така, че сатана да не е в състояние да краде от нас благословенията, които Бог ни е приготвил за този живот.

Святият Дух желае ние да сме сигурни в знанието, че Бог е промислил за нас. Ние трябва непрекъснато да се учим.

Скоро преди смъртта си, апостол Павел написа до Филипините:

" Но смятам и че всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христос Исус, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христос, и да се намеря в Него, имайки не своя, тоест от Закона праведност а придобита чрез вяра в Христос, тоест праведност от Бога чрез вяра; за да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, та дано някак достигна възкресението на мъртвите.

Казвам това, не защото вече достигнах, или че се усъвършенствувах, но се стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христос Исус.

Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това; но едно само правя: като забравям, що е зад мен, и като се силно стремя към това, което е пред мен, тичам към целта - към наградата на горното от Бога призвание в

Христос Исус." /Фил. 3: 8 - 14 /

ЗАБРАВИ МИНАЛОТО СИ!

Кога то ти дойдеш в семейството на Бога, ти си като новородено бебе. Ти нямаш вече минало. Твоите предишни грехове и провали са заличени. Твоите грехове и престъпления не се помнят вече. Ти си ново създание в Христос Исус.

Не съществува минало с Бога. Забрави вчерашния ден и денят преди него! ЗАБРАВИ! Бог ги заличи!

ИСКАЙ ДА ПОЗНАВАШ БОГА!

"" И аз, братя, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христос."  / 1 Кор.З : 1 /

Този кратък откъс от Писанието ни показва, че има три вида християни: духовни, плътски и младенци.

Ако някой прави детинщини и е нужно да го глезиш, това не означава, че той не е християнин. Новороденият християнин много често постъпва по плътски, защото той все още не знае много неща от Божието Слово.

Около нас има духовни християни, плътски християни и християни - младенци. Бог има разбиране и търпение към младенците и ще им даде време, за да израснат.

" С мляко ви храних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете, но и сега още не можете, понеже сте още плътски. И наистина, щом има помежду ви завист, раздори и разногласия, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?" " 

/ 1 Кор. 1: 2-3 /

Плътските християни живеят като хората, които нямат водителството на Святия Дух. Това не означава, че те не са християни. Много християни вземат участие в дела, които могат да бъдат поставени под въпрос. Това не означава, че те са загубили вечния живот. Това само показва, че те са светски. Ние трябва да бъдем изключително внимателни, за да пазим очите и ушите си от това, което виждаме и чуваме.

Ние трябва да знаем силата, която имат нещата, които гледаме и слушаме, защото те се регистрират в умовете ни, а от там преминават в нашата душа.

Най-различни видове благословения са на разположение на християните, които живеят водени от Святия Дух а не от плътта.

Наша близка позната ми разказа за съня, който Господ й дал една нощ. Този сън дойде по времето, когато те бяха в голямо материално затруднение. Нашите приятели все още не разбираха как да царуват в живота.

В този сън, Бог й показал една пищно подредена банкетна маса, натрупана с най-отбрани ястия. Тя седнала на мястото си, посягайки към тези всичките лакомства, а в ръката й имало сух сандвич с фъстъчено масло и желе.

Тогава Бог й дал тълкувание на съня. Бог беше приготвил за нейното семейство много повече от това, което те можеха да си представят. Сега вече, тя и нейният съпруг знаят, как да царуват.

Много от нас са чували от добри Библейски учители за прекрасните благословения, които Бог е подготвил за нас. Въпреки това, някои хора са такива бебета, че продължават да ядат своя сандвич с фъстъчено масло и желе. Те постоянно се оплакват, карат стари разбити коли, живеят в коптори и се примиряват с всичко, което дяволът им подхвърля.

Време е да захвърлиш сандвича с фъстъченото масло и желе! Изправи се в твоя дух и заяви:

АЗ ЩЕ УПРАВЛЯВАМ В ЖИВОТА КАТО ЦАР!

Твоят противник, дяволът, се радва за всяка победа, която той е спечелил над теб и за това, че ти нямаш необходимите познания. Нека започнем да изповядваме, че имаме знания и да се радваме за победите ни над дявола. Много нервен става дяволът, когато святите хора започнат да разбират, кои са те в Христос.

Бог подготвя армия от царе. Ти сам направи избор и реши, къде ще бъде твоето място. Можеш завинаги да останеш младенец във вярата или да продължаваш да бъдеш плътски християнин. Аз не мога да те принудя да станеш цар. За себе си, обаче, направих решение:

АЗ ЩЕ ЦАРУВАМ В ТОЗИ ЖИВОТ!

Бог обучава Своите царе. Подготвя ги много интензивно. Той ги снабдява и им помага съвестно да използват оръжията на духовната война.

Във Великото Божие царство не всеки цар е готов да започне битка. Не всеки един е израснал до там, но Бог продължава да ги обучава.

Той ни учи, че оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. / 2 Кор. 10:4/

Бог ни дава време да се подготвим. Дал ни е и оръжия. Когато ги вземем, ще се изненадаме от това, което можем да направим. Няма да ни е необходим друг християнин. Няма да търсим някой друг в полунощ. Ние сами можем да поразим дявола.

Когато си в битка, Бог няма да те отстрани от нея, само защото викаш за помощ.

Представете си как един побойник от училището на моя син Джоел, постоянно го заплашва. Какво ще стане, ако аз отделя време и науча сина си как да се бие и защитава? Трябва ли Джоел, когато побойникът го нападне да вика: " Татко, защо не ми помагаш ?” Джоел може да спечели тази битка. Аз съм го научил как да прави това. Независимо от всичко, той продължава да вика за помощ. Разбира се, че аз мога да се намеся и да преустановя боя, но всичко ще си остане по старому. Побойникът може да го причака отново.

Трябва да изчакам, докато Джоел разбере, че аз няма да водя тази битка вместо него. Тогава ще си спомни за наученото и ще започне да го прилага. След като надвие побойника, нещата ще се променят. Той ще си знае силите, ще знае, че е победител.

Много често, когато имаме битки в живота, ние казваме:

"Бог няма да ме чуе. О, Боже, помогни, помогни, помогни!"

Ние очакваме Той да ни помогне незабавно, щом изпаднем в беда. Ако Бог постъшваше така, ние никога няма да станем силни. Бог няма да ни държи настрана от битките. Той не иска ние да живеем като неопитни християни.

Преди години организирахме Конференция на благодарността и ни трябваше месо, с което да храним хората. Аз вярвах, че Бог ще снабди нашата нужда, като ни даде две крави. След като не получих веднага отговор на молитвите, аз престанах да чакам на Бога и купих две крави. След време Той ми даде сън. Аз видях едно поле, в което имаше огромни змии. Две от тях се различаваха от останалите. Като се вгледах внимателно, видях, че са погълнали по една крава. Тогава Бог ми каза: "Ти позволи на дявола да глътне твоите две крави”.

Аз загубих тази битка, претърпях поражение.

Спомням си друга тежка схватка с врага. Тогава дяволът ме атакува с непреодолим страх. Тази борба продължи с месеци. Имах чувството че ще умра. Мислех си: "Защо Бог не ме избави от това положение?"

Страданията продължаваха почти година. Аз реших, че трябва да започна да отделям време за четене на Божието Слово. Бях много изнервен и под голямо напрежение, така че това се оказа почти невъзможно. Въпреки всичко обаче, аз престоявах в молитва, започнах да се укрепвам в духа, четях Словото и в резултат на всичко това, успях да отблъсна неприятеля от себе си.

Защо Бог допусна тази ситуация в моя живот? Защо Той трябваше да чака, докато прибегна до Словото Му ? Така аз научих кой съм, какво мога и каква сила имам в Името на Исус.

Излязох от тази битка много по-силен и вече никога няма да бъда същият.

Навярно ти ще кажеш: “Бог не ме чува!"

Да, Той те чува! Но няма да те остави безучастен. Бог иска да израснеш духовно. Той те е направил цар!

Трябва да знаем, че ако Бог ни освобождаваше моментално всеки път, когато поискаме, ние никога няма да се развием и няма да осъзнаем, колко голяма е властта, която Той ни е дал.

Трябва да помним, че:

Ние постоянно сме атакувани.

Какво от това!

Нещата отиват към провал.

Какво от това!

Нищо не се получава.

Какво от това!

Бог иска да знаем, кои сме ние и да се научим да използваме Името на Исус. Той желае ние да четем и да вярваме на Словото Му. Да победим неприятеля, да разрушим неговите планове и да имаме пълно познание за това, кои сме ние в Христос Исус. Да, Бог иска да се изправим, за да променяме ситуациите и обстоятелствата в нашия живот, и в този на другите.

В тези последни дни, ние трябва ДА ЗНАЕМ, че:

Ние не сме изправени пред леки сражения с неприятел, който лесно може да бъде разгромен.

Ние не воюваме срещу плът и кръв, нито се стремим да превъзхождаме другите с човешката си мъдрост.

Ние сме обкръжени от духовни сили.

Ние сме в открита схватка със сатана. Неговата цел не е само да ни измъчи. Той иска да ни погуби!

Когато осъзнаем всичко това, ние ще изгаряме от желанието да получим Библейски знания. Ще ставаме рано сутрин и ще четем Божието Слово. То е нашата духовна храна. Изучаването на Библията ще стане цел номер едно за нас, когато разберем, колко много губим, поради пренебрегване и незнание на Божието Слово.

Ние ще намерим Божии хора и ще започнем да работим заедно с тях, за да изпълним Великото Поръчение преди завръщането на Господ Исус Христос. Той е нашият Господ на господарите и Цар на царете!

От голяма ярост е обзет сатана, защото знае, че му остава съвсем малко време. Той иска да ни пречупи! Ако ние не знаем, кои сме и какво можем чрез силата на Исус Христос, дяволът винаги ще побеждава в живота ни.

Аз смело заявявам:

Сатана няма дял от мен!

Врагът няма власт над мен!

Аз ще стъпча змии и скорпиони!

Аз съм повече от победител!

Аз царувам в живота!

Ние трябва да знаем и да разбираме великите Библейски истини за изкуплението. В противен случай не можем да противостоим на дявола. Сами не можем да извоюваме победа, а само чрез силата от това, което Исус направи за нас. Всеки, който чете тази книга може

ДА УПРАВЛЯВА ЖИВОТА СИ КАТО ЦАР!

Ние НЕ трябва да се страхуваме от дявола! Той трепери като чува стъпките ни.

Хората днес изпитват голям духовен глад и сатана знае това. Той се страхува от мисълта, че все повече мъже и жени научават, кои са те в Христос Исус!

Не бива да очакваме от Бога, че ще ни избави веднага щом изпаднем в беда и извикаме към Него за помощ. Ние трябва да се научим, как да употребяваме Божието Слово и да воюваме до победен изход! Бог иска да останем на бойното поле, докато разгромим дявола.

Отец ще каже: " Исусе, ето един от Твоите царе!”

Ние ще имаме готовност и Господ Исус ще ни повери стратегическа мисия. Когато управляваме живота си като царе, Той знае, че сме Негови предани служители. Бог търси хора, на които може да се довери и да ги употреби за довеждане на милиони души до спасение.

Апостол Павел също царуваше в живота чрез Единия Исус Христос. Навярно знаете, че когато го качиха на кораба, за да отплават до Рим, Павел беше затворник, обкован във вериги. Това никак не му попречи да има откровение от Бога. Другите мъже на кораба не знаеха, че имаха цар на борда. Те можеха да вържат ръцете на Павел, но не можеха да оковат Божията сила в живота му.

Аз си представям дявола с неговите демони, да казва: "Гледайте! Аз си мислех, че той бил силен християнин!"

Те не подозираха кой всъщност беше Павел и какво можеше да прави.

Павел обаче, знаеше добре кой е. Мъжете на кораба не го послушаха, когато той ги посъветва:

"Господа, виждам, че пътуването ще бъде придружено с повреда и с голяма загуба не само на товара, но и на кораба и на живота ни.” / Деянията 27:10/

Те се доверяваха повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи и продължаваха пътуването. Не след дълго излезе страшна буря. Корабът беше тласкан от ветровете много дни и нощи. Хората не можеха да видят нито звезди, нито слънце. Загубиха всяка надежда. Но там беше Павел, един от Божиите царе, окован във вериги. На пръв поглед обстоятелствата, в които се намираше той изглеждаха зле. Нищо не е по-лошо от това, да няма никаква надежда.

"И защото не бяха яли дълго време, Павел застана посред тях и каза: Мъже, братя, трябваше да ме послушате и да не тръгваме от Крит, и щяхме да избегнем тия беди и щети. А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да погине, а само корабът. Защото нощес ми се яви Ангел от Бога, Комуто принадлежа и Комуто служа, и каза: Не бой се, Павле, ти трябва да излезеш пред кесаря; и ето, Господ ти подари всички тия, които плуват с тебе”. /Деян. 27 : 21-25/ 

Мъжете си мислеха, че Павел придружава тях. Те виждаха, че той е затворник, но всъщност беше цар. Павел беше Исусов посланик и в Божиите очи всички на борда придружаваха НЕГО. Всички са в служба на царя!

Когато ти се струва, че няма повече никаква надежда, събери смелост!

Не се отказвай!

Не се нахвърляй срещу детето си!

Не се нахвърляй срещу другаря си!

Не се нахвърляй срещу семейството си!

Ако ти си решил да станеш цар, надеждата НЕ си е отишла!

Аз искам ти да кажеш:

АЗ СЪМ ЦАР!

АЗ ЦАРУВАМ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ЕДИНИЯ ИСУС ХРИСТОС!

"А когато корабниците искаха да бягат от кораба и спуснаха ладия в морето под предлог, че уж ще спуснат котва откъм носа, Павел каза на стотника и на войниците: ако тия не останат на кораба, вие не можете се спаси.” /Деян. 27:30,31/

Мъжете на кораба гледаха на Павел като на роб. Те не желаеха да го слушат. Той обаче знаеше кой е и беше в контрол. Когато членовете на екипажа искаха да напуснат кораба, Павел каза: " Не им позволявайте да изоставят кораба!”

Той даваше разпореждания и войниците изпълняваха всичко точно.

Накрая всички видяха, че Божият цар, дори и окован, царуваше.

Знаете ли защо Павел царуваше? Той каза: "Аз вярвам на Бога и ще стане така, както ми е обещано.”

Бог е казал в Словото Си, че ние се изцелихме в раните на Исус. / 1 Петр.2:24 /

Бог е казал също, че Той ще снабди всяка наша нужда.  / Фил.4:19 /.

Царете се изправят лице в лице срещу всяка атака и щурмуват, казвайки:

и Библията казва това, следователно така и ще бъде!” Царете управляват според казаното в Книгата на царете! Бог иска да останем в боя, докато получим пълна увереност, че сме в състояние да разгромим дявола!

Ние трябва да знаем силата на Името на Исус, за да прогоним вражеските сили от бойното поле!

Бог иска ние да се държим, като повече от победители.

Да бъдем: безстрашни, неотстьпващи, непоклатими, безстрашни!

Бог иска ние да се изправим като царе в мощното ИМЕ на Исус!НИЕ ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ЕДИНИЯ ИСУС ХРИСТОС!

вторник, 19 юни 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Вземи твоето чудо с Хайди Бейкър!" - Част Втора

"Хайди ще ви покаже как да влезете в Божието Присъствие. Тя ще ви покаже ключове за живот обвързан с вашият жив Бог. Не всеки обаче го желае! Много хора блокират в дълги сезони. Първата стъпка към пробива е да оставите Бог да подреди вашето ежедневие. Може да се предадете или да продължите да живеете това, което знаете че не работи. Позволете на Хайди да ви помогне!
Хайди казва, че когато се научим да живееш от Божието Присъствие, нашият живот и личното ни служение ще намерят нова форма. Това, което твоето семейство и общност ще видят е Божествен ред в живота ви и вие ще се знаете как да освобождавате небесна атмосфера във вашата сфера на влияние."

"Свръхестествено е!" - "Вземи твоето чудо с Хайди Бейкър!" - Част Първа

"Как Хайди Бейкър се изправя пред предизвикателства, когато служи на хората в Мозамбик? Тя се потапя в Божието Присъствие! Хайди иска да се научите как да освободите Небесна атмосфера и да царувате.
"Животът в присъствието на Бог започва тук!" - Сид Рот
Живеете ли своя си живот или живеете в Него? Старият ти живот е разпнат в Исус, помниш ли? И новият живот е по-добър!
Хайди Бейкър казва, че ходенето в силата на "новия човек" не е много сложно. Не става въпрос за изучаване на доктрини и за записване в програми за служене. Става въпрос за това да дадеш времето си на Бог. Става дума за взаимоотношение!
Хайди ще ви покаже как да влезете  в Божието Присъствие. Тя ще ви покаже ключове за живот обвързан с вашият жив Бог. Не всеки обаче го желае! Много хора блокират в дълги сезони. Първата стъпка към пробива е да оставите Бог да подреди вашето ежедневие. Може да се предадете или да продължите да живеете това, което знаете че не работи. Позволете на Хайди да ви помогне!
Хайди казва, че когато се научим да живееш от Божието Присъствие, нашият живот и личното ни служение ще намерят нова форма. Това, което твоето семейство и общност ще видят е Божествен ред в живота ви и вие ще се знаете как да освобождавате небесна атмосфера във вашата сфера на влияние.
Хайди Бейкър е основателка на служението Ирис заедно със съпруга си Роланд. Заедно те служеха като мисионери в Индонезия, Хонконг и по улиците на Лондон, преди да последват Божието призвание през 1995 г. и да отидат в Мозамбик. Сега Бейкърови са свидетели на това, как Бог чудотворно се грижи за над 7 000 деца. Хайди е автор на "Принудени от любов" и съавтор с Роланд на "Винаги достатъчно" и "Очаквай чудеса"."

понеделник, 18 юни 2018 г.

"нещо ПОВЕЧЕ" - Кевин Задай

„Гледайте това специално издание на „нещо ПОВЕЧЕ“ вместо „Свръхестествено е!“ с продуцента Райън Брус който интервюира Кевин Задай. Кевин ви предлага ключове с които да влезете във вашето двойно гражданство в Небето и Земята в тези Последни Времена. Двойното гражданство е свръхестествено предимство. Шалом и любов, Сид Израел Рот.“

Книги на Пастир Джоузеф Принс от Сингапур

петък, 15 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 23

Бог те обича толкова много!

Библията казва че Бог е любов. Не казва, "Бог има любов", но "Бое е любов". Любов е неговата природа. Бог е любов.

Бог създаде цялата Вселена. Той създате тази планета; Той създаде човешката раса; след това, Той създаде теб, защото те обича.

Бог те създаде да бъдеш обекта на Неговата любов. Той те създаде и за това може да те обича, както и ти можеш да обичаш Него. Божията любов е причината точно в този момент сърцето ти да бие; Тя е причината да дишаш.

Божиите добри вести са, че колкото те обича през твоите добри дни, също толкова те обича и през лошите ти. Той те обича когато усещаш Неговта любов, също токлкова те обича и когато ти изглежда, че не я усещаш. Той те обича независимо дали мислиш, че заслужаваш Неговата любов.

Няма нещо, което може да направиш, за да накараш Бог да престане да те обича. Може да опиташ, но просто няма да успееш, защото Неговата любов към теб е основана на Неговият характер а не на нещо, което може да кажеш, направиш или чувстваш.

Бог те обича толкова много, че Той изпрати Своят Единствен Син, Исус, в света, "така че, всеки който повярва в Него да не погине, но да има вечен живот" (Йоан 3:16 NLT, se)

Исус протегна Своите ръце толкова, колкото бе широк Кръста и каза: "Обичам те толкова много! До болка те обичам! Ще умра за теб, за да не живея без теб."

Божията любов изненада цялото човечество и неговото разбиране. И наистина е много трудно за нас да разберем дълбочината и широчината на Неговата любов за всеки един от нас. (Ефесяни 3:17-19)

"Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов." (1 Йоан 4:8)

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот." (Йоан 3:16)

"чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота." (Ефесяни 3:17-19)
(ПОСЛЕДЕН ДЕН)

четвъртък, 14 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 22

Бог е на твоя страна!

Да разбереш че Бог е на твоя страна, това ще промени цялата ти перспектива за живота. Ще спреш да мислиш за Бог, като за някой, който гледа надолу от Небето и чака да извика, "Хванах те!", всеки път когато сгрешиш.

Бог желае да имаш успех в живота; Той те създаде с цел и желае да успяваш. Бог е, твоят Създател, който ще измери успеха в живота ти, няма да го направи никой друг.

Това са поразително добри новини!

Това означава, че не е нужно да се страхуваш от Бог, защото Бог е на твоя страна. И все пак някои хора са така уплашени от Бог, че ги е страх дори да говорят за Него. Знаете ли защо? Те се чувстват виновни и след това почват да си мислят, "Ако се доближа до Бога, Той ще почне да ме поучава. Ще започне да ми припомня за всички лоши неща които съм правил/а и след това ще се чувставм дори още по-зле!"

Нищо не може да бъде по-далеч от истината, както е това. Исус каза: "Не дойдох на света за да го осъдя, но за да го спася." Исус казваше: "Не дойдох за да ви нахокам; Дойдох за да ви спася."

И ако Бог е на наша страна, кой ще бъде срещу нас?

Исус дойде да ни спаси а не да ни уплаши. Ето за това, когато ангелът говореше на овчарите за раждането на Исус, първото нещо което каза беше: "Не се страхувайте!"

Всъщност, когато Бог изпраща послание до хора в Библията, не е необичайно че първите думи са: "Не се страхувай." Има 365 послания от Бог в Библията, които започват с фраза подобна на, "Не се страхувай!" С други думи, всеки един ден от годината, може да четете послание от Бог, което ви казва със сигурност, "Не е нужно да се страхуваш. Аз Съм на твоя страна; Аз Съм с теб; Обичам те."

Бог е на твоя страна!

„Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“ (Лука 2:10)

"Свръхестествено е!" - "Две простички стъпки, за да чувате повече Божият...

„Как атеист се е научил да чува Бога? Питайте Дейв Хейс!, още познат като Молещият се Лекар. Дали наистина Бог говори? През цялото време, Дейв е целият в слух. Наистина ли Бог ни говори?
Ще знаете със сигурност дали Бог ви говори и ще можете да Го чувате ясно. Чуването на Божият глас е лесно, наистина Бог може да ви говори и да Го чувате не е трудно!
Молещият се Лекар е бивш атеист който е имал драматична среща с Бог. Той е работил като фелдшер в продължение на тридесет години и Бог е използвал това, за да го утвърди в изцелително служение. В своето служение, той е избрал да остане анонимен, но вече това не е така!“

сряда, 13 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 21

"Духовна зрялост не означава да си на края на силите си"

Имаме заповед да служим на Бога. Исус не беше двусмислен: „Вашето държание трябва да бъде като Моето, защото Аз, Месията, не дойдох да ми служат, но да служа и да дам живота Си в откуп за мнозина“ (Матей 20:28 TLB)

За Христовите, служенето не е нещо което да бъде включено в нашите графици ако ни остане време. Това е сърцевината на християнският живот. Исус дойде да „служи“ и да „даде“ – тези два глагола би трябвало да определят живота ни на Земята.

Исус учеше, че духовната зрялост не означава да си на края на силите си. Зрялостта е за служението. Ние израстваме с цел да даваме. Не е достатъчно да продължаваме да се учим повече и повече. Трябва да се държим така, както сме научили и да практикуваме това, в което твърдим че вярваме. Впечатление без израз предизвиква депресия. Изучаване без служене води до духовен застой.

Старото сравнение между Галилейското езеро и Мъртво море все още е вярно. Галилей е езеро пълно с живот защото там се влива вода. В контраст с Мъртво Море, нищо не живее там защото ако не изтичаше някъде езерото щеше да е в застой.

Последното нещо от което се нуждаят вярващите е да отидат на следващото библейско изучаване. Те вече знаят много повече отколкото прилагат на практика. Това от което се нуждаят е опит от служене, където ще упражняват техните духовни мускули.

Да служим противоречи на нашата естествена природа. В повечето време сме по-заинтересовани да ни служат отколкото ние да служим на други. Казваме, „Търся църква която ще посрещне нуждите ми и ще ме благослови.“, но не казваме, „Търся къде да служа и да съм за благословение.“.

Но докато узряваме в Христос, фокусът на живота ни би трябвало прогресивно да се измества към живот на служене. Зрелият последовател в Христос не пита, „Кой ще посрещне нуждите ми?“, но пита, „Чии нужди мога да посрещна?“.

"също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина." (Матей 20:28)

"Свръхестествено е!" - "Основни ключове за повече свръхестествени срещи! -...

"Можете ли да изживявате Бог постоянно, ежедневно? Дали изобщо е възможно? Разберете как Патрисия Буутсма живее в нейния свръхестествен живот. Тя казва че ежедневните срещи принадлежат на Божието семейство. Патрисия Буутсма е направила целта на живота й да е живот на божествени срещи и също така има дарбата, да ви научи и вас на същото. Защо да искате да знаете тези работи ли? Съществуват начини да живеете в Божието Присъствие, без никога да Го напускате!

Патрисия Буутсма и съпругът й Джон са главните пастири на "Хвани Огънят Торонто!", където тя е директорът на "Молитвен Дом Хвани Огънят!". Патрисия служи като пророчески глас на международно ниво като помага на други да живеят в страстни взаимоотношения с Бог."

понеделник, 11 юни 2018 г.

"Свръхестествено е!" - "Имате нужда от изцеление? Започнете да правите т...

"Джон Продиън е познат главно с чудеса. Но в продължение на тридесет години преди това, той е видял единствено главоболие да бъде изцелено. Един ден Бог му показал какво пропускал.
Джон Продиън може да ви помогне да получите от Бог!
Цели тридесет години служението на Джон Продиън било като разглобена кола. Когато Бог казал на Джон, че изцелението трябвало да е бързо, той не възразил. Ако се чудите защо изцелението се бави, поучението на Джон за изцеления и чудеса ще освободи свеж живот и сила във вашият живот.
Джон Продиън желае да получите всичко, за което Исус е заплатил. Бог те иска здрав и изцелен! Д-р Джон Продиън е бивш професор в университет и е награден от глобалното мисионерско училище на Ранди Кларк. Той служи заедно с Д-р Джеймс Малоуни чрез "Dove on the Rise International", като изявяват Божието Царство чрез знамения, творчески чудеса и изцеления."

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 20

Бог взема твоите проблеми и ги прави Негови

Какво е благодат? Това е когато се нуждаеш от нещо и Бог ти го дава, това не е нещо което заслужаваш. Благодат е когато Бог каза, "Ще взема твоите проблемите и ще ги направя Мой проблем." Благодат е Божиите съкровища дадени ни за сметка на Христос.

Библията казва, "Бог ви спаси чрез Своята благодат, когато повярвахте. Вие нямате заслуги за това; това е дар от Бог. Спасението не е награда за добри неща, които сме извършили, така че никой от нас не може да се похвали" (Ефесяни 2:8-9 NLT, second edition). С други думи, не може да заслужиш мястото си в Небето. Не можеш да го направиш по твоят начин. Просто е дар.

Днес не изглеждам по същия начин, но в миналото си, три години от живота ми бях спасител. Всеки спасител знае, че не може да се спаси човек, докато продължава да се бори. Ако някой се дави и е изпаднал в паника, спасителят знае, че просто трябва да остане зад него за няколко секунди и да изчака докато този човек се предаде. Понеже ако се опитате да спасите някого докато се опитват сами да се спасят, те ще повлекат и вас.

Когато накрая се предадат, те се отпускат; трябва да го прегърнете и просто да доплувате до брегът. Наистина е доста лесно.

Бог желае да те спаси. Исус Христос иска да те спаси от нараняванията, лошите навици и задръжките ти. Той иска да те спаси поради Негова воля и чрез Неговата благодат. Нужно е да спреш да го вършиш по твоят начин. Трябва да се отпуснеш. Трябва да пуснеш и да оставиш Бог да е Бог.

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой." (Ефесяни 2:8-9)

петък, 8 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 19

Божията цел за теб е Характер а не Комфорт

Много религии и Ню Ейдж философии подкрепят старата лъжа, че сме божествени или че може да станем богове. Нека бъда абсолютно ясен: Никога няма да станеш Бог или дори бог.

Тази надменна лъжа е най-старото изкушение на Сатаната. Сатана обеща на Адам и Ева, че ако послушат съвета му, "Ще бъдете като богове" (Битие 3:5 KJV).

Това желание да бъдем богове се изявява всеки път, когато се опитваме да контролираме нашите обстоятелства, нашето бъдеще и хората около нас. Но като създания, никога няма да сме Създател. Бог не желае да ставаш бог; Той иска да станеш божи, вземайки Неговите ценности, отношение и характер. Ние бяхме предназначени да "поемем изцяло нов начин на живот - Божествен живот, обновен отвътре и като работите над вашето поведение така, че Бог да ви придаде Неговият характер вътре във вас" (Ефесяни 4:22-24 MSG).

Божията крайна цел за живота ти на Земята не е комфорта, но изграждане на характер. Той желае да израснеш духовно и да станеш като Христос. Да станеш като Исус не означава да изгубиш личността си или да станеш клонинг.

Бог е създал твоята уникалност, за това със сигурност не желае да я унищожава. Христоподобност изцяло се отнася за това, да се преобрази твоят характер а не твоята личност.

Всеки път когато забравиш, че този характер е една от Божиите цели за живота ти, ще бъдеш разочарован/а от твоите обстоятелства. Ще се чудиш, "Защо точно на мен се случва това? Защо ми е толкова трудно?" Един от отговорите е, че този живот се предполага да е труден! Това ни прави да растем. Запомни, Земята не е Небето.

Много християни не разбират правилно обещанието на Исус за "изобилен живот" (Йоан 10:10), за тях това е, съвършено здраве, комфортен начин на живот, постоянно щастие, пълно сбъдване на мечтите им и мигновено отърваване от проблемите чрез вяра и молитва.

С две думи, те очакват християнският живот да бъде лесен. Те очакват Небето да е на Земята.

Тази перспектива на себе вглъбяване третира Бог като вълшебен дух, който просто съществува, за да ни служи в нашите егоистични мечти от личен характер. Но Бог не е твой слуга, и ако си попаднал на разбирането, че животът ще бъде лесен, или ще се разочароваш много или ще живееш отричайки действителността.

Никога не забравяйте че този живот не е за вас самите! Вие съществувате с Божия цел а не обратното. Защо Бог да свали Небето на Земята, като е планирал истинските неща за нас във вечността? Бог ни е дал време на Земята за да изградим и укрепим нашите характери за Небето.

"че, що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти, и бивате обновявани в духа на своя ум, и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост" (Ефесяни 4:22-24)
"Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога – да познавате доброто и злото." (Битие 3:5)

четвъртък, 7 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 18

Бог има работа за теб

Бог те е призовал в служение за което не си си и мечтал. Ти бе сложен на Земята за да имаш принос.


Не беше създаден просто за да консумираш ресурсите - да ядеш, дишаш и да заемаш пространство. Бог те е сътворил за да принесеш промяна с живота си. Ти беше сътворен да добавиш към живота на Земята а не просто да вземаш от него. Бог иска да дадеш нещо в замяна.

Библията казва, "Бог... ни сътвори за живот на добри дела, които Той вече е приготвил за нас да правим"(Ефесяни 2:10 TEV). Тези "добри дела" са твоето служение за света. Където и по какъвто и начин да служиш на другите, всъщност ти служиш на Бог (Колосяни 3:23-24; Матей 25:34-45; Ефесяни 6:7).

Това което Бог каза на Йеремия, също така е валидно и за теб: "Преди да те бях направил в утробата на майка ти, Аз те избрах. Преди да се беше родил, Аз те отделих за специална работа" (Йеремия 1:5а NCV).

Повечето хора, когато мислят за тази "специална работа", те си представят пастири, свещеници и професионално духовенство, но Бог е казал всеки човек от Неговото семейство нека да служи. В Библията, думите "слуга" и "служител" са синоними, както са "служения" и "служби". Ако си Християнин, ти си и служител, и когато слугуваш, ти служиш.

Чудил ли си се някога защо Бог просто веднага не ни вземе на Небето, момента в който приехме Неговата благодат? Защо продължава да ни държи в този греховен свят? Той ни е оставил тук, за да изпълни целите Си. Веднъж щом си спасен/а, Бог желае да те употреби за Неговите цели. Бог има служение за теб в Неговата Църква и мисия за теб в света.


"Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях." (Ефесяни 2:10)
"Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора, като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос." (Колосяни 3:23-24)
"Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света; защото гладен бях и Ме нахранихте; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели; защото гладен бях и не Ме нахранихте; жаден бях и не Ме напоихте; странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, и на Мен не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот." (Матей 25:34-45)
"и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора," (Ефесяни 6:7)
"Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите." (Йеремия 1:5)
(към другите дни...)

вторник, 5 юни 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 17

Ние служим защото бяхме спасени

Ние сме спасени, за да служим на Бог. Библията казва, "Той е Който ни спаси и избра за Неговата свята работа, не защото сме заслужили, но защото това беше Неговият план" (2 Тимотей 1:9а TLB)

Бог те е изкупил за това може да вършиш Неговта "свята работа". Ти не си спасен поради служение, но за служение. Ти имаш място в Божието Царство, имаш цел, роля и функция която да бъдеш. Това придава на живота Ви огромно значение и стойност.

Костваше живота на Исус, за да плати за твоето спасение. Библията ни напомня, "Бог плати велика цена за Вас. Така че използвайте телата си, за да Го почетете" (1 Коринтяни 6:20 CEV).

Ние не служим на Бог поради чувство на вина или страх, или дори поради задължение, но поради радост и дълбока благодарност за това, което е направил за нас. Ние Му дължим живота си. Чрез Спасението, нашето минало беше опростено, нашето настояще придоби смисъл и бъдещето ни е сигурно! В светлината на тези невероятни ползи, Павел заключава, "Поради великата милост на Бог... Предайте себе си подобно на жива жертва за Бог, посветете се да Му служите" (Римляни 12:1а TEV).

Апостол Йоан ни казва, че да обичаме да служим на другите показва, че наистина бяхме спасени. Той казва, "Любовта ни един към друг доказва, че сме преминали от смъртта в живота" (1 Йоан 3:14 CEV).

Ако нямаш любов към другите хора, и нямаш желание да им служиш, и си загрижен/а само за твоите нужди, би трябвало да се запиташ къде е Христос в живота ти. Спасеното сърце е онова, което желае да служи.

"който ни е спасил и призовал със свято призвание  – не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Иисус преди вечните времена,"(2Тимотей 1:9)
"Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си 29."(1Коринтяни 6:20)
"И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение."(Римляни 12:1)
"Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт."(1Йоаново 3:14)

Джоузеф Принс - "Битката е на Господа!"

"Нека тази година да влезем във владение на нашите притежания в Христос. Нека това да е година пълна с добри дни, амин. Бог е Този, който прави добрите дни. Библията казва в 1Петър 3:10: “Който желае да обича живота и да види добридни“, обърнете внимание, библията казва: “Добри дни“ - множествено число, но когато става дума за време, в което сте в изпитание, библията казва: “за да можете да противостоите взлия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите“ (Ефесяни6:13). Обърнете внимание, “злия ден“ е в единствено число. Това означава, че вашите добри дни са многобройни, докато злият ден е само един измежду многото добри дни. Светът ще става все по-тъмен и по-тъмен, но църквата..."

четвъртък, 31 май 2018 г.

Джоузеф Принс - "Без Исус не можете да направите НИЩО!"

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 16

Ти си призован да служиш не на себе си, но на другите

В края на земния си път, ти ще застанеш пред Бог и Той ще оцени колко добре си служил на другите в живота ти. Библията казва, "Всеки един от нас лично ще отговаря пред Бог" (Римляни 14:12 NLT, второ издание).

Размишлявай за извода от това. Един ден Бог ще сравни колко време и енергия сме отделили за себе си в сравнение с това, колко сме инвестирали да служим на другите.

В този момент, всички наши извинения че сме били егоцентрични няма да имат значение: "Бях твърде зает" или "Имах своите цели.", или "Бях претрупан с работа, забавления или се готвех да се пенсионирам." На всички извинения Бог ще отговори, "Съжалявам, грешен отговор. И сътворих, спасих, призовах и ти заповядвах да живееш живот на служение. Коя част не разбра?"

Библията предупреждава невярващите, "Той ще излее гневът и яростта си върху онези, които живеят за себе си," но за християните това означава, да изгубят техни вечни награди (Римляни 2:8а).

Ние се чувстваме наистина живи единствено, когато помагаме на другите. Исус каза, "Ако се стремите да спечелите живота си, ще го изгубите. Само онези, които предадат живота си за Мен и за Благата Вест ще разберат какво означава наистина да живеят" (Марк 8:35 TLB; виж още Матей 10:39, 16:25; Лука 9:24, 17:33).

Тази истина е толкова важна, че е повторена пет пъти в евангелията. Ако не служиш, ти просто съществуваш, защото живота е предназначен за служене. Бог желае да се научиш да обичаш и служиш на другите безкористно.

"И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога." (Римляни 14:12)
"и гняв и негодувание на онези, които са себелюбиви и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;" (Римляни 2:8)
"Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, ще го спаси." (Марк 8:35)

сряда, 30 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 15

Библейско изучаване: Дръж го опростено

Веднъж щом се убедиш, че ежедневното тихо време е нужно, за да имаш духовен растеж, какво ще кажеш да направим едно такова? Може би си мотивиран, но не знаеш как да го направиш.

Някой може да каже, "Ако се целиш в нищо, бъди сигурен че ще уцелиш!" За да имаш смислено тихо време, имаш нужда от план или някакви главни стъпки, които да следваш.

Главното правило е следното: Остави своят план опростен.

Първо, увери се че имаш Библията - съвременен превод, тетрадка да запишеш какво Господ ти показва и за да си направиш молитвен лист, може и песнарка в случай че решиш да пееш изпееш хваление.

След това, следвай тези три простички стъпки: Отпусни се, помоли се и започни да четеш.

  1. Чакай Господа(отпусни се). Утихни за минута; не бързай в Божието присъствие да говориш веднага. Следвай Божият съвет: "Мълчи и знай че Аз Съм Бог"(Псалм 46:10а). Бъдете тихи за известно време, за да навлезете в благоговейно настроение.
  2. Помоли се накратко(моли се). Това не е твоето молитвено време, но кратка въвеждаща молитва да помолиш Бог да очисти сърцето ти и да те води през това време. Нужно е да се настроите заедно с Автора преди да разберете Книгата Му! Два добри пасажа от Словото, които да наизустите са Псалм 139:23-24 и Псалм 119:18
  3. Прочети част от Писанието(четене). Ето тук започва твоят разговор с Бог. Той ще ти говори "през" Неговото слово а ти може да Му говориш "чрез" молитва. Започни да четеш Библията си:
  • Бавно. Не бързай; не се опитвай да прочетеш твърде много материал; не бързай.
  • Многократно. Чети пасажа отново и отново, докато не започнеш да си го представяш.
  • Без да спираш. Не спирайте по средата на изреченията, за да почнете да мислите за някоя доктрина. Просто четете тази част за чистата радост от нея, като позволявате на Бог да ви говори.
  • Високо но тихо. Четейки на глас, това ще подобри концентрацията ви. Това също ще ти помогне по-добре да разбереш какво четеш, защото едновременно виждаш и чуваш това, което четеш. Все пак четете гладко, за да не нарушавате спокойствието на някого около вас.
  • Последователно. Не използвайте принципа на случайността - пасаж там, глава от тук, каквото ви харесва ето там, и интересната част ей там. Чети Библията, така както е написана - книга или писмо едно по едно, както е подредена.

"Макар и князе да седят и говорят против мен, слугата Ти размишлява върху Твоите наредби. И свидетелствата Ти също са моя наслада и мои съветници." (Псалми 119:23-24)
"Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон." (Псалми 119:18)

вторник, 29 май 2018 г.

Живей призванието си: "Защо съм на тази земя?" - Ден 14

Вечността трябва да определя целите Ви

Божията цел за живота ти не беше само за тук и сега - те са завинаги и вечни. Ако си мислиш че живота ти е това, което изглежда, тогава твоите цели ще бъдат за този живот.

От друга страна, ако осъзнаеш че един ден ще застанеш пред Бог, и тогава Той ще те попита, "Какво върши, когато беше на Земята? Научи ли нещата, които ти бях дал, за да научиш? Доверяваше ли се на Синът Ми?" - тогава това ще оформи целите ти.

Помагат ли ви целите, да опознавате Бог, да израствате в Него, да Му служите, да споделяте за Бог, да Го обичате и да разказвате на другите относно Бог?

Това което те питам е, примерно, как се молиш? Когато се молиш, дали се молиш на Бог да ти помогне с твоите цели или се молиш да бъдеш в целите, които Той има за теб? Ако казваш, "Боже, просто желая да правя това, за което ти си ме поставил на тази Земя," Гарантирам ти, Бог ще благослови всичко до което се докоснеш, защото Той търси хора, които да употреби, за да изпълни целите Си.

Божествените цели имат вечен смисъл. Павел ни дава пример за това, когато казва, "Ходя целенасочено с всяка стъпка"(1Кор.9:26а). Павел беше целенасочен състезател. Той отказа да се разсейва.

Библията често сравнява живота със състезание, за това искам да помислите върху това: В едно състезание финалната линия е предопределена и напредвате стъпка по стъпка към нея.

Същото е валидно и за целите. Работите върху тях стъпка по стъпка и стъпка по стъпка работите с цел.

"Затова, аз така тичам – не като към нещо неизвестно; така удрям – не като че бия въздуха;" (1 Коринтяни 9:26)