Търсене в този блог

събота, 28 февруари 2015 г.

"Вярвате ли наистина че Исус ви обича?""Вярвате ли наистина че Исус ви обича?""Исус те обича." 
Как се чувстваш, когато четеш това? Съмняваш ли се, понеже страдаш? Обезверяваш ли се понеже има голям грях в живота ти? Пропускаш ли това, понеже си толкова зает в живота, че нямаш време да помислиш за това?

Ако е така, тогава спомни си молитвата, която Павел имаше за Църквата, като каза:
"Моля се чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота."

Когато се молеше с тази молитва, Павел не се съмняваше, че Бог обича хората Си, но Той се съмняваше, че те наистина го знаеха, наистина вярваха ли в това, и дали го преживяваха. Много християни днес знаят, че Бог ги обича, но те го знаят като човек, който взема шофьорска книжка, но никога след това не кара кола.

Павел искаше Божията любов, като корени на растение дълбоко да се вкоренят и да се развиват, за да бъдат по-дълбоки корените на любовта в душите на хората. Той искаше църквата да знае, че Божията любов е достатъчно пространна, за да посрещне всекиго, достатъчно дълга, за да се простира от началото до края на времето, достатъчно дълбока, за да достигне до най-лошите грешниците, и достатъчно висока, за да ни пренесе в Божието небесно царство.

Ефесяни 3: 17-19
"чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота."

Защо Павел се моли за църквата да бъде вкоренена и основана в любовта?

Защо Павел иска да се молим с такава молитви за християните?

молитва

Молете се с Ефесяни 3: 17-19 за себе си

Публикации на Джоузеф Принс на български език: Погледни към Словото, не към естествените фактиПубликации на Джоузеф Принс на български език: Погледни към Словото, не към естествените факти: Числа 21:9 Моисей направи бронзова змия и я сложи на прът. И когато змия ухапеше някого и той погледнеше бронзовата змия, оставаше жив. ...

"Предупределен да царуваш" глава 10

От автор на блог "Благодат и истина": Здравейте скъпи братя и сестри. С любезното съдействие на Яна Вичева, Ивайло Илиев, Илина Чипилска, Преслава Петрова, Василка Благоева ви представям откъс от книгата на Джоузеф Принс "Предупределен да царуваш" , вярвайки, че пастор Принс от Сингапур няма да има против публикуването на тази част от книгата му в нашият блог, тъй като сам е казал в тази, десета глава "можеш да ме цитираш", така, че слава да бъде на Бог Отец, чрез нашият Господ и Спасител Исус Христос. Благодарим на Господ, че имаме тези прекрасни братя и сестри, които с радост превеждат благоте вести на Господ Исус Христос, амин!


Служението, което докарва смърт

Аз не написах тази книга, за да ти кажа какъв ти е проблемът и да ти покажа къде си сбъркал. Точно обратното, написах я, за да ти заявя какво е наред при теб (въпреки всичките ти слабости) поради Исус Христос. Тази книга е за добрата новина на Исус Христос. Той не дойде да те осъди. Той дойде да вземе твоето осъждение върху Себе Си, за да не бъдеш ти никога осъден отново.

Умря ли Исус на кръста за нас?

Проля ли кръвта Си за нашата прошка?

Тогава защо толкова много вярващи все още живеят в осъждение след като Той вече бе наказан за техните грехове?

Кръстът промени ли нещо или не?

Исус Христос вече избави всички вярващи от завета на закона, който осъжда. Но има вярващи, които избират да продължат да живеят под неговото осъждение, вместо да приемат благодатта, която бе купена чрез кръвта на Исус Христос. Вместо да уповават на незаслужената доброта на Бог чрез Исус Христос, те избират да уповават на своите способности да живеят според десетте заповеди. Казано просто – те избират служението, което докарва смърт.

„Богохулство! Ще ти кажа, че десетте заповеди са Божиите святи повеления. Как смееш да ги наричаш служение на смъртта?!”

По-спокойно приятелю. Аз не съм си измислил това. Библията го казва много ясно:

 „Но, ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израилтяните не можеха да гледат Моисей в лицето поради блясъка на лицето му, който впрочем бе преходен,  как не ще бъде служението на Духа с по-голяма слава? Защото, ако служението на онова, което докарва осъждение, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава.”  (2 Кор. 3:7-9)

Библията е тази, която описва десетте заповеди, които бяха написани с букви и издълбани на камък, „служение, което докарва смърт”! Някои хора спорят, че „служението, докарващо смърт” се отнася само до обрядните закони на Моисей като тези отнасящи се до жертването на животни. И от тук те заключават, че макар вече да не сме вързани към обрядните закони ние все още сме под „моралните закони” на десетте заповеди. Но това не може да е истина, защото обрядните закони никога не бяха „записани с букви и издълбани на камък”. Те бяха записани на пергамент. Само десетте заповеди бяха записани с букви и издълбани на камък, и Библията ги нарича „служение, докарващо смърт”. Затова Библията също казва в предходния стих че „буквата убива, а Духът дава живот.” (2 Кор. 3:16) Заветът на закона убива, но заветът на благодатта дава живот!

Заветът на благодатта е много по-славен

Някога мислех, че Моисей е слагал покривало на лицето си, защото то е светело толкова ярко, че не е искал да уплаши хората. Всъщност Библията казва, че Моисей сложи покривало на лицето си, защото не искаше хората да разберат че славата се оттегля или „преминава” (2 Кор. 3:13). 
Моисей представлява закона – десетте заповеди. Той представлява служението на смърт и осъждане. И ако законът, служението на осъждение, имаше слава, Библията заявява, че „служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава”. Слава на Бога, че ти и аз сме под Нов завет, завета на благодатта и праведността!

Как заветът на благодатта е по-славен от завета на закона?

Законът изисква праведност от грешния човек, докато благодатта вменява праведност на грешника. Нека илюстрирам това. Законът казва на човек, който оплешивява „Ти не трябва да си плешив!” И горкият човек се хваща за малкото коса, която му е останала на главата и казва „Не мога да направя нищо! Тя продължва да капе!” Благодатта от друга страна казва „Приеми коса!” и човекът получава косата си!
Виждаш ли, законът изисква съвършенство, но не прави нищо, за да ти помогне. И както примерът с оплешивяващия човек – той не може сам да си помогне, без значение колко се опитва не може да изпълни това, което законът изисква и поради това е проклет, че го нарушава. Благодатта от друга страна вменява съвършенство и прави всичко за човека чрез Исус Христос и той трябва само да вярва. Кое от двете според теб е по-славно? Служението на смърт, което изисква правда, или служението на благодатта, което вменява правда?

Десетте заповеди убиват

Когато Бог даде закона на планината Синай, на първия ден от Петдесятница – точно 50 дни след Пасхата Господ избави израилтяните от робство в Египет. Знаеш ли какво стана, когато десетте заповеди бяха дадени? В подножието на планината Синай 3000 души умряха (Изход 32:28). Нека да сравним това с Новия завет. Когато настъпи деня на Петдесятница Бог изля Святия Си Дух върху всяка плът и какъв беше резултатът? Петър се изправи да проповядва благовестието и 3000 души се спасиха в този ден (Д.А. 2:41).
Дори днес, ако отидеш в Израел, юдеите празнуват деня на Петдесятница като денят, в който Бог даде десетте заповеди. А ние празнуваме деня на Петдесятница като раждането на църквата и деня, в който Бог ни даде Святия Дух. За съжаление има вярващи, които все още празнуват десетте заповеди, а не се радват в Духа на Новия завет и не разбират, че законът убива а Духът дава живот!

Силата на църквата да побеждава греха всъщност се намира в благодатта, а не в затвърждаването на закона.

Сега, щом знаеш, че десетте заповеди са служението на смъртта, помисли с мен: „Какво мислиш че става когато църквата остане вързана в закона? Какво се случва, когато проповядваме поредица от проповеди върху десетте заповеди?” Виждаш ли защо тялото Христово е болно и депресирано днес, или защо вярващите нямат сила да победят греха?
Поколения наред църквата е вярвала, че като проповядва десетте заповеди ще произведе святост. Когато виждаме греха да се увеличава, ние започваме да проповядваме повече закон. Но Божието Слово всъщност казва, че „силата на греха е закона” (1 Кор. 15:56). Също така казва, че „ грехът няма вече да ви владее понеже не сте под закон, а под благодат” (Рим. 6:14). И така, силата на църквата да победи греха се намира в това да е под благодат, а не под закон. Да проповядваме повече закон, за да може да се противопоставим на греха е наливане на масло в огъня!
Така че, кой ни е лъгал и мамил през всички тези години? Защо тялото Христово е скептично настроено спрямо проповедниците на благодатта, когато благодатта е противоотровата за греха? Хайде църква, време е да видим, че дяволът печели от всичко това. Дяволът е този, който използва закона, за да донесе смърт и осъждение и да опресира вярващите!

Против закона ли съм?

Знам, че съм засегнал много религиозни хора с това, което току що заявих. Но моля те, разбери, че не Джоузеф Принс намира недостатък в Стария завет на закона. Божието Слово казва: „Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори” (Евр. 8:7). Самият Бог намери недостатък на Стария завет и десетте заповеди. Той изпрати Исус Хритос за наш Ходатай, на „по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания” завет (Евр. 8:6).  И наистина Новият завет на благодатта е установен върху по-добри обещания и е по-славен от служението на смъртта, защото той не зависи от нас, а напълно се основава на Исус и НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВАЛИ! Като установи Нов завет на благодат, Бог „обявява първия за остарял” (Евр. 8:13). С други думи с идването на Новия завет на благодатта десетте заповеди са отживелица.  Ние не сме вече под служението на смъртта, а под служението на Исус което носи живот!
През годините аз разбрах по-добре защо апостол Павел заяви: „не се срамувам от благовестието. [Христово]; понеже е Божия сила за спасение” (Рим. 1:16). Някога се чудех защо Павел каза това. Защо да се срамува някой от добрата новина? Но сега осъзнавам, че не всеки желае да приеме добрата новина за наистина добра. Понеже проповядвам благовестието на Исус и поучавам, че вече не сме под закон, съм бил критикуван много. В днешно време хората не те замерят с камъни, те ти пращат отровни имейли.
Едно от нещата, за които ме обвиняват е, че съм против закона на Моисей. Истината е, че аз високо ценя закона.  И именно, защото го ценя знам, че никой човек не може да го спази. Ние трябва изцяло да зависим от Божията благодат! Хората, които  обвиняват мен и други проповедници на благодатта, че сме против закона, в същото време избират кои закони им отърва да спазват. Те твърдят, че ценят високо закона, но всъщност снижават Божият стандарт дотолкова, че човек си мисли, че всъщност може да го спазва. И така те избират заповедите, които се връзват с техния темперамент, или които се връзват с тяхната деноминация. Ей хора, ние проповедниците на благодатта ценим много повече закона! Ние осъзнаваме, че не е възможно човек да спази съвършено закона.
Не може да си избираш кои заповеди да спазваш. Библията казва, че ако искаш да пазиш закона, трябва да спазиш целия закон, и ако нарушиш една заповед, нарушаваш целия закон (Яков 2:10). Законът е единно цяло.  Бог не си затваря очите за грешките. Също така не може да спазваш закона само привидно. Трябва да го спазваш и със сърцето си. Познаваш ли някого (с изключение на самия Бог), който може съвършено да спазва закона?
Нека категорично заявя  това, за да няма недоразумения – аз съм за закона, за целта, за която Бог го даде (може да ме цитираш). Разбираш ли, Бог не ни даде закона, за да го пазим. Даде го, за да осъзнае човек, че не може да се справи сам и за да види нуждата си от Спасител. Законът сам по себе не е лош. Той е свят, праведен и добър. Но време е да осъзнаем, че макар законът да е свят, праведен и добър, той няма силата да те направи свят. Той не притежава силата да те направи праведен и със сигурност няма силата да те направи добър.

Бог даде закона, за да осъзнае човек, че не може да го спазва и за да види нуждата си от Спасител.

Спомняш ли си аналогията, която използвах по-рано, че законът е като огледало, което осветява твоите недостатъци? Приятелю, ако погледнеш в огледалото и видиш грозен човек, недей да обвиняваш огледалото. Не му се ядосвай и не го удряй! То не е виновно. Целта му е просто да ти покаже недостатъците. По същия начин законът не е виновен. Неговата цел е да изложи на показ твоите грехове. Той не беше предназначен да ги премахне! Всъщност, Библията заявява, че законът бе даден за да умножи греховете ти – „дойде и законът, та се умножи прегрешението.” (Рим. 5:20)
Без огледало няма да знаеш че имаш недостатъци. По същия начин Божието Слово казва, че „чрез закона става само познаването на греха.” (Рим. 3:20) То ни казва също каква е ролята на закона: „Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.” (Гал. 3:24) Какво ти говорят всички тези стихове, приятелю? Те ти казват, че законът бе предназначен да те доведе до края на силите ти и до отчаяние чрез своите усилия да постигнеш Божия стандарт, за да видиш самичък нуждата си от Спасител!
Законът не оправда никого и осъди дори най-добрите от нас, но благодатта спасява и най-злите от нас. И все пак днес има хора, които се опитват с десетте заповеди да отмахнат греховете си. Това е като да трият лицето си в огледалото, за да отмахнат пъпките си. Просто не става! Само кръвта на Исус може да отмахне греховете. Неговата кръв бе проляна на Голгота, за да бъдат простени греховете ти. Започни да вярваш добрата новина днес!

Познанието на доброто и злото

В Едемската градина има две дървета, с които трябва да си запознат. Първото е дървото за познание на доброто и злото. Това е дървото, от което беше забрането да ядат Адам и Ева. Забелязал ли си, че това дърво не се казва дърво за познание на злото? То бе наречено дърво за познание на доброто и злото. Това е така, защото дървото е картина на Божия закон или десетте заповеди. Законът е познанието на доброто и злото.  Бог не искаше човек да участва в закона. Той искаше човекът да вземе от дървото на живот, което е картина на нашия спасител Исус Христос. Който вземе от това дърво ще има вечен живот (Бит. 3:22).

„Но пастор Принс, какво е лошото в познанието на доброто и злото? Къде е проблемът в познаването на закона?”

Опасността е следната – ти може да познаваш изцяло закона и в същото време да си на милиони километри от Бог. Под закона имаш религия, а не взаимоотношение с Бог. Но Бог търси взаимоотношение с нас, което се основава единствено на Неговата добрина. Когато човек вземе от дървото на познание на доброто и злото, той започва да зависи от своите усилия да прави добро и да бяга от злото. И когато човек зависи от своите усилия, той е обречен на провал. От друга страна, когато вземе от дървото на живот той зависи единствено от Исус.

Бог търси взаимоотношение с нас, което се основава единствено на Неговата добрина.

Кой засади дървото за познаване доброто и злото в градината? Змията ли? Не, Бог. Всъщност, когато Бог създаде всичко в Едемската градина, Той видя всичко, което беше създал и каза, че е добро. Това включваше дървото за познаване на доброто и злото. Дървото за познаване доброто и злото беше от Господ. Но макар само по себе си то да беше добро, не беше добре за човек да яде от него.
Същото важи и за Божия закон – той е свят, праведен  и добър, но не беше предназначен да бъде спазван от хората. Хората нямаха способността да го спазват. Освен това не може да си избираш кои заповеди да спазваш – ако престъпиш една заповед, престъпил си целия закон. Бог не си затваря очите за греховете. Библията казва, че заплатата на греха е смърт. Следователно, след като човек се провали в една заповед, той е осъден да умре и не може да вземе от дървото на живота, което щеше да му даде вечен живот. Ето защо, когато Адам и Ева съгрешиха Бог трябваше да ги изгони от градината и да постави херувимите и „пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.” (Бит. 3:24)
Защо е важно всичко това? В Библията има принцип, познат като „закона на първото споменаване”, който казва, че всеки път, когато една дума се спомене за първи път в Библията, смисълът на тази дума в конкретния случай има специално значение за това, как трябва да разбираме думата в цялата Библия. В този случай това е първият път, в който се споменава думата ”меч” в Библията. В контекста на този стих виждаме, че мечът тук е Божият съд. Той е пламенен меч, който се върти непрестанно, за да не може грешния човек, който не се покори на Бог да се върне обратно при Него.
Сега, нека да видим къде за последно се използва думата „меч” в Стария завет. Намираме я в Захария глава 13:

„Събуди се, меч, против пастиря Ми, против мъжа, който Ми е съдружник! – казва Господ на силите. – Порази пастира, и овците ще се разпръснат ...”  (Захария 13:7)

Пастирът, който се споменава тук е Исус, нашият добър овчар, и как всички Негови ученици се разбягват, когато Той е поразен на кръста. Той ни показва как пламенният меч на съд, който в продължение на много поколения не допускаше грешните хора до святия Бог, най-сетне бе прибран в лоното на нашия Господ Исус, когато пълното осъждане и отмъщение на Бог за всички наши грехове падна върху Него на кръста. Исус бе поразен на кръста заради нашите грехове.
Исус пожертва Себе Си и понесе пълния удар на осъждането, който бе предназначен за теб и мен. Той спря меча на осъждането, който ни пречи да вземем от дървото на живота. Исус пожертва Своето тяло, за да отвори пътя до дървото на живот. Бог никога няма да ни осъди, понеже Неговия единороден Син бе осъден заради нас. Кръстът на Голгота стана дървото на живот за нас в Новия завет. Ние може свободно да вземем от Неговата праведност и да живеем всеки ден без вина, осъждение и срам. Алелуя!

Когато Бог погледне към теб Той вече не те осъжда.

Какво означава това, приятелю? Това означава, че Бог вече не те осъжда. Спри да зависиш от дървото за познаване на доброто и злото, за да бъдеш оправдан. Исус те изкупи от служението на смъртта като умря на кръста. Наслаждавай се на това, което Той купи за теб днес и приеми завършеното дело на Исус – нашето дърво на живот.

Ти не си вече под служението на смъртта.

Исус дойде, за да имаш живот, и то преизобилен! (Йоан 10:10)

Бъдете благословени! От автор на блог "Благодат и истина".

Кръвта на Исус има сила за всичко!!!

Здравейте скъпи братя и сестри,
бих искала да ви споделя един доста интересен сън,който Бог ми даде преди няколко дни.

Ето какво сънувах: сънувах,че съм на една улица,късно вечерта, на която имаше доста ранени хора по земята,сякаш след война и множество линейки и медицински лица,обслужващи хора,пострадали.Аз си минавах просто и разглеждах, докато не забелязах едни малки мишки да се разхождат под краката ми ,те бяха доста малки и привидно сладки.Аз се наведох да ги видя  и докато ги гледах им се наслаждавах,като ги галех,докато не дойде един голям плъх,който ме захапа веднага по китката и започна да смуче кръв. Аз се уплаших и започнах да размахвам ръката ми с надеждата,че някоя медицинска сестра ще ме види и ще ми погне.Но за съжаление никой не ме видя а аз гледах плъха как смуче кръв ,здраво захапал и надуващ се. Доста кръв ми изпи, докато не се пръсна от кръв и накрая падна сам и получи две длъбнатини и умря.След  това чух женски глас,който ми каза,че сега сигурно плъха ми е предал някаква заразна болест и нарече името на болестта, а аз и повярвах и го казах същото. Започнах да вървя по улицата,притеснена и уплашена за това дали има лек. Докато не чух мъжки глас,който ми каза: "Вземи тази чаша" и в същото време имах чаша в ръцете си  с вода и кръв, и гласът каза: "Това е кръвта на Исус Христос и само тя може да те изцери. Пий!"
И аз видях чашата с кръв и вода и си помислих,аз знам,че има сила в кръвта на Исус, но трябва ли  буквално да я пия?  И докато я носех и размишлявах,се съгласих за това и се събудих.

вторник, 24 февруари 2015 г.

"НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО"


           КЕНЕТ ХЕЙГЪН 1986- НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕЩе говорим за най-важните неща които трябва да знаем относно излекуването.Преди всичко желанието на Бог е да лекува и желанието му е да излекува всеки един от вас,защото това е част от неговия откупителен план- Исая 53:4,5 ;Матей 8:17 ; 1Петър 2:24 ще потвърдят този факт.

Второ,желанието на Бог е да излекува всеки,защото болестите идват от Сатана-той е техният автор.Потвърждение на това ще откриете в Деяния на апостолите 10:38 ; Лука 13:16; Йоан 10:10; 1Йоан 3:8 ще потвърдят този факт.

Трето,важно е да разберем какво Бог казва за болестите в Стария завет и как това се отнася към Новия завет. Новият завет казва в Евреи 8:6 че сега имаме по- добър завет основан по-добри обещания.Слава на Бога!В Стария завет Бог казва: Ако вие ходите по повеленията ми и спазвате моите заповеди Аз ще премахна болестите между вас и вие ще изживеете пълното число на дните си.Слава на Бога! И ако ние имаме по-добър завет основан на по-дори обещания,значи той не само включва това обещание,но дори и още по- добри обещания,иначе нямаше да е по-добър.Амин.Благодарим на Бог, че Новият завет е по-добър от стария.

Освен това ще разгледаме разликата между това Бог да започне излекуването и човек са да започне собственото си излекуване.Излекуването което Бог извършва е в съответствие със неговото писаното слово- библията.Понякога Бог лекува по начин,който ни изумява, дори когато човек е сигурен че няма да бъде излекуван. Но това се случва понякога.Обичайният начин е човек сам да започне своето излекуване опирайки се на обещанията на Бог в неговото слово библията.

Още нещо, което ще изясним е защо излекуването не винаги е моментално.Понякога е постепенно и ние се питаме защо не е винаги мигновено и защо е постепенно.Тук ще разкрием важна истина защо това е така и тази истина ще ви благослови.

Друго важно нещо за излекуването е че Божият метод е духовен и излекуването може да бъде изгубено. Божиято излекуване не е умствено,както науката и метафизичните учители твърдят , нито е физическо,както твърди медицинската наука.Библията ни учи, че когато Бог лекува Той лекува чрез човешкия дух. Не ме разбирайте погрешно, Бог е поставил в тялото на човека механизъм,ние го наричаме "природа" ,която ще ви излекува, но това не се отнася за излекуването за което говорим,въпреки че "природата" също идва от Бог. В медицината хората са разбрали, че взимайки определени лекарства и правейки определени неща ще помогнат на "природата " да си свърши работата и това ще ускори процеса на излекуване. Хвала на Бога за тези неща.Амин. И после ако се помолите,това още повече ще ускори процеса. Амин. Това също е Бог. Но и това не е излекуването за което говорим в момента.Не можем да не потвърдим факта ,че има различни области за лекуване. Благодарим на Бог за всички тях. Амин. Но това за което говорим тук, аз го наричам божествено изцеление, ние го наричаме духовно изцеление. Не искам да кажа, че Бог лекува духа ви.Бог е дух. Той ви лекува.Амин.

Вижте, хората много пъти получават помощ от хора които работят с тях чрез ума си.Амин! Казах че те получават наистина много помощ и благадарим на Бог за това .Но човек е духовно същество и когато Бог работи с нас е чрез нашия дух, не чрез нашия ум. В естествения свят на хората се помага чрез различни техники, които сме открили. Например ако мислиш правилното нещо може да се подобриш и много хора дори които не са християни, и християни също са се почувсвали по-добре физически мислейки правилните неща и т.н. и т.н..И все пак Бог не ви лекува чрез ума ви. Бог не е "ум"!Библията казва, че Бог е дух. Библията казва в Притчи 20:27 "Духът на човек е лампа на Господа" Това означава че Бог ще ви осветява чрез вашия дух.Той ще използва вашия дух за да ви води.Той контактува с вас чрез вашия дух. Бог е дух. Той не контактува с вас чрез вашето физическо тяло. Вижте, аз може да не мога да контактувам с вашия дух,но мога да контактувам с вашето тяло например като се здрависам с вас.Аз мога да контактувам с вас интелектуално,умствено.Ние с вас можем да проведем разговор на някаква тема.Аз може да мога или не да контактувам с вас духовно, зависи дали вашият дух е настроен да възприеме духовни неща. Амин. Бог не контактува с вас чрез тялото ви, защото Бог не е човек, казва библията. Той не контактува с вас чрез вашия ум, Той не е "ум".Исус казва "Бог е Дух" 

Ще го кажа пак: библията казва, че човешкия дух е лампа на Господа изследваща най-вътрешните части на тялото. Амин! Павел пишейки до църквата в Солун в 1Солунци 5:23 казва "Моля се на Бог целият ти дух, (той започва от вътрешната част на човека и отива към външната), твоята душа и твоето тяло да бъдат запазени невинни /без вина/ до идването на Господ Исус Христос. Определено Бог се интересува от тялото ви, иска да направите нещо с него. Павел казва на римляните в Римляни 12:1,той адресира това послание до до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии : " И тъй, моля ви, братие, заради Божиите милости, да представите телата ваши в жертва жива, свята, приемлива за Бог, то да бъде разумното ваше служене." Вие сте които трябва да направите това. Бог иска преобразени тела .Второ, Бог казва: Не заемайте формата на този свят,но бъдете трансформирани чрез обновяване на вашия ум-Римляни 12:2 Така че Бог иска преобразени тела и транформирани умове.

Но виждате ли, говоря сега на християните,вашият дух вече е бил създаден отново и роден отново. Вие сте нов човек в Христос. 2Коринтяни 5:17 "Ако някой човек е в Христос ,той е (няма да бъде чак като отиде на небето,но той сега "е"-сегашно време) ново създание". Алелуя! И на вашия дух е даден вечен живот .Чрез вашият дух, Бог работи. Излекуването,божественото изцеление, физическото ви излекуване започва във вашия дух и то работи от вътре навън. Аз много пъти съм имал неща, които моето тяло ми е казвало,че нямам. Но аз знаех в моя дух, че ги имам, защото там ги получавате първо. Алелуя. И въпреки че като поглеждах към моето тяло, то ми казваше "аз нямам това" , аз просто се смеех на това, защото знаех вътре в себе си, че го имам . Алелуя! 

Спомням си преди няколко години една жена в източен Тексас, болна от двойна пневмония- това беше преди сегашните чудодейни лекарства и тази болест през онези години беше нещо смъртоносно. Хората бяха болни и стояха по къщите си и тази жена също. Докторът накрая казал на мъжът и: Не знам какво повече мога да направя, направих всичко което знам и просто не вярвам тя да ще доживее до полунощ тази нощ " Докторът имал още работа и отишъл да я върши. Много хора се събрали да се молят за нея у дома и, Божията сила слязла върху тях и жената седнала в леглото си и казала: "Аз съм излекувана, излекувана съм" Благодаря на Бог. Тя е разбрала това в сърцето си, разбрала го е в духа си. Докторът пристигнал малко след това, прислушал дробовете и , в които се още се чували хрипове и казал: "Понякога хората се чувстват по-добре точно преди да умрат" Той все още мислел че тя ще умре. Но в продължение на 3 дена-всъщност тя дори не спала ,в продължение на 3 дни и 3 нощи тя не спирала да твърди, че е излекувана и на 3-тия ден била добре. Тя е знаела за това в духа си,знаела е за това в духа си. Там първо трябва да получите излекуването си. Вие знаете с духа си, че Бог е чул вашата молитва, все още нямате отговор...може да са пари, вие поглеждате в ръцете си, в тях няма никакви пари. Поглеждате банковата си сметка, няма никакви пари там, поглеждате в джобовете си, и там няма пари. Бил съм в това положение много пъти. Но аз знаех в моя дух,знаех вътре в себе си, знаех в сърцето си че са мои, аз ги прокламирах за мои, слава на Бог. Разбирате ли, аз първо ги получих в духа си. Всичко което получавате от Бог, първо го получавате в духа си. 

Например, когато човек е роден отново. Вие не можете да кажете в момента, че това е така. Това ще се прояви външно, евентуално,защото вътрешния човек ще започне да се проявявя и във външния. Но това е във вашия дух, в сърцето ви. Хвала на Бог!Същото нещо е вярно и при изцелението. Да го кажем отново. Човек е духовно същество. Той има душа и живее в тяло. 

Най-големите сили в живота са духовните. Те не са материални,природни или физически, те са духовни. Любовта и омразата; страха и вярата; радостта и тъгата, те всички са от духа. Забележителен е факта, че когато Исус се появява на сцената като изцелител, той изисква вяра. Исус обявява: Вярата ти те изцели. На двамата слепи мъже, Исус казва: Вярвате ли вие, че мога да направя това?."Те казват: "Да Господи". Той им отговаря: "Според вярата ви да ви бъде направено". На жената с кръвотечението казва:" Дъще, твоята вяра те изцели: иди си с мир, и здрава бъди от болестта си". Той казва:" Всички неща са възможни за този, който вярва . Спомнете си за Марк 9, мъжът който идва заради сина си.Синът му бил побъркан,често падал в огъня,често падал във вода. "Ако можеш да направиш нещо"-казва мъжът на Исус. "Ако можеш да направиш нещо, имай милост и ни помогни". 23ти стих от 9 глава от Марк, Исус казва: Ако можеш да повярваш, всички неща...колко неща?- всички неща са възможни за този, който вярва. И после Исус ни дава този велик текст, който всички обичаме Марк 11:24 Каквото и нещо да желаете, когато се молите вярвайте че го получавате и вие ще го имате. Всичко това доказва едно: че всички изцеления извършени от Исус са духовни. Той изисква вяра, а вярата е родена от духа.

В Стария завет словото на Господа казва 107 псалм 20 стих: "Той изпрати думата си (словото си) и ги излекува и ги освободи от собствените им разрушения ." Забележете това: " Той изпрати думата си и ги излекува и ги освободи от собствените им разрушения." Относно това как се отнася Господ към излекуването в Стария завет, ние поглеждаме към този Псалм,току що прочетохме 20ти стих. Преди това Бог казва: " Глупаците /тук говори за евреите/ са измъчени заради беззаконията си и злите си дела. После говори как те се приближават до портите на смъртта. Как викат към Бог в своето бедствие и той ги спасява от техните бедствия."Той изпрати словото си и ги изцели, и ги свободи от собствените им разрушения." Виждате ли, греха донася болестите върху тях, но думата Му /словото/ ги освобождава. Библията ни учи, че всички сме сгрешили и сме лишени от славата на Бог /Римляни 3:23/. Това не означава, че сте болни, защото сте съгрешили или сте направили нещо погрешно.Това означава, че вие сте болни заради това че Адам е съгрешил. Библията казва : "заради греха на един човек, смъртта влезе в света", говорейки за духовната смърт. Така че смъртта, духовната смърт е преминала във всички заради греха, а от там болестта и физическата смърт кото продукт от духовната смърт.Виждате ли? Ние всички съгрешихме и сме лишени от славата Божия. 

Той изпрати словото си и ги излекува. Словото, което Бог е изпратил под Стария завет е говорено чрез или от пророците. Но словото, което Той изпрати при новия завет е Господ Исус Христос. "Словото " е лечителят днес.Сега, преди всичко библията казва в Йоан 1:1 "В началото беше словото Амин!В началото беше словото. Нека да отворим новия завет да прочетем какво пише.Аз го цитирам и много пъти хората го пропускат, затова искам да го прочетете за себе си. Йоан 1:1 "В началото беше словото и словото беше с Бог и словото беше Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез него е направено; и което е направено, нищо не е без него направено.Сега пропуснете малко, до 14ти стих: "И словото стана плът и живя между нас". Виждате ли той нарича Исус- словото. И словото стана плът и живя между нас. И ние видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Сега, виждате ли, Исус е живото слово, живеещата дума на Бог. Но освен това Бог ни е дал това писано слово .Спомнете си ,че аз казах, че словото е изцелителят днес. Исус е изцелителят. Амин! Но освен това, Бог ни дава писаното слово, за да разбули и да открие за нас Живото слово. Вие не можете да разделите писаното слово и живото слово, те всъщност са едно. Така както вие и вашите думи са едно, така и Бог и неговото слово са едно.И така, писаното слово е, което ни открива, че живото слово Исус Христос понася нашите болести и взема нашите болки ," А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бог, и измъчен". Всъщност писаното слово е, което ни казва за живото слово." Чрез чиито рани вие оздравяхте" /1 Петър 2:24 / Писаното слово е това, което ни казва за живото слово. Че той /Исус/ сам взе нашите недъзи и понесе нашите болести. Писаното слово е, което ни казва за живото слово, Господ Исус Христос. 1Петър 2:24 "24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте."Така че Словото е изцелителят днес.

И човек получава своето излекуване според писаното слово,искам да кажа действайки според писаното слово.Това действие /дело в бълг. библия// се нарича вяра. Казах - това действие/дело/ се нарича вяра. Без действие/дела/ вярата е мъртва, казва библията. Покажи ми вярата си без действия/дела/, а аз ще ти покажа вярата си от действия/дела/. Яков 2:18 Всъщност библията ни учи, че без действие, вярата е мъртва, така че нашата вяра се разкрива чез действия. Вяра без дела, се казва в превод от библията на Кing James е мъртва,ако е сама.Същият превод казва: " покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела" Амин! Смит Уигълсуърт би казал "Вярата е акт (действие )Спомням си, доктор Дънкан каза /той е бил млад човек от Англия, когато Уигълсуърт вече е бил вече по-възрастен / " ,той каза, че понякога Уигълсуърт обикалял платформата от едната страна до другата страна и в продължение на 10 минути и не казвал нищо друго, освен: "Вярата е действие /act/ "Отивал в единия край на платформата и викал: "Вярата е действие."Отивал от другата страна на платформата и викал: " Вярата е действие."Отивал пак към другия край на платформата, доктор Дънкан ми каза лично, и извиквал: "Вярата е действие". В продължение на 10 минути говорел само това.Амин! Някой попитал Реймънти Ричи, той бил лекуващ евангелист и аз го чух да казва това: някой го попитал..,всъщност той отишъл до болницата с някого за да се помоли за негов близък и започнал да говори за вярата и този човек на леглото го попитал: "Какво е вяра?" Тези хора били християни, но толкова много хора задават този въпрос. И аз мисля, че той е дал една проста дефиниция. Казал: Вяра е просто да действаш като че ли библията,/божията дума/ е истина. Амин!Добре, какво е вяра във вашата дума? Вие сте чували хора в естествения свят, говорещи примерно: Нямам ни най-малка вяра в нейната дума. Говоря за нещата в естествения свят.Примерно някой казва: Е, аз не вярвам да е така.Но другите му казват: Този и този казаха , че е така. Той казва: Е, тогава вярвам. Амин. Вярвате, защото ги познавате и знаете, че тяхната дума е добра. Вярата в думите на хората е /реагирайки/, действайки сякаш тяхната дума е истина.Спомням си веднъж водех събрание, бях далеч от къщи.Имах проблем с колата и един от хората в събранието ми даде това което ми беше нужно за колата.Трябваше да му дам 25 долара, но нямах пари в мен. Обадих се в банката си в петък и казах на познатия ми банкер каква е ситуацията и че ми трябва чек.Казах му че като се върна ще подпиша каквото трябва, той каза добре и аз повярвах на неговата дума, защото вече бях работил с него и знаех ,че думата му е добра. Ако аз мога да действам според думата на банкера, защо да не мога да действам според думата на Бог /библията/? Вяра в този случай е аз да реагирам така все едно каквото ми е казал човека е истина. Аз можах да напиша този чек с пълно доверие. Аз знаех ,че думата на този човек е добра и затова написах чека. Много хора попълват чек до небето, но не познават думата на Бог/библията/ и това не е добро. Но намерете какво казва Божието слово библията и после можете да попълните чека с вяра и това ще проработи.Амин!

Изцелението, благодарим на бог , принадлежи на вярващия.Първото нещо което разгледахме тук е че излекуването е в Божия откупителен план./друга проповед/ И словото е Изцелителят днес. Хвалете името на Бог. Аз казах, че излекуването е духовно и то може да бъде изгубено. Ние се нуждаем да разберем, че ние трябва да се държим здраво за това, което Бог ни е дал. Спомням си преди доста години през 1939 ( повечето, което знам от библията,го знам не само от четене, но и от практика) Спомням си какво ми каза Господ Исус ми каза преди много години. Той ми каза :"Иди учи моите хора на вяра, аз те научих на вяра чрез моята дума (библията) ,позволих да минеш през някои преживявания, за да се научиш на вяра не само чрез думата ми (библията) , но и от опит. Сега иди и учи моите хора на това, което ти казах." И така, моята съпруга и аз водехме събрание през януари 1939 в централен Тексас и там беше човек,по- възрастен господи, който се обърна отново към Бог, беше се отдръпнал (отстъпил) от Бог, и тогава той беше излекуван от сериозна болест. 5 месеца по- късно,пастора на тази църква се премести и ме попита дали искам да бъда пастор на тази църква.Господ вече ми беше казал за това, преди пастора да говори с мен.Ние със съпругата ми се съгласихме и бяхме там през юни, юли и август, 3 месеца, 8 месеца от януари.Един ден, вървях през града да отида да взема пощата си, получавах пощата си в пощенска кутия в пощата,това беше малък град с 20 000 жители..Видях този по- възрастен господин докато вървях през града. Той беше близо до своя дом. Имаше крава и за да може тя да пасе, той трябваше да забие един кол в земята, за да не може тя да се отдалечи твърде много.Реших да отида да го поздравя.Докато стигна, той вече затягаше въжето. Аз стигнах до него и му казах нещо и той започна да се изправя.И така силно изпъшка, че аз се наведох да му помогна. Той ми каза :"Не,не,не! Просто ми дай време." Той още беше на колене и започна бавно да се изправя."Просто ми дай време, аз ще го направя.Не ме докосвай. Боли още повече, когато някой ми помага."Вероятно, защото аз бих го дръпнал за да се изправи по-бързо и така щеше да го заболи повече. На мен ми се струваше, че са минали 10 минути,а сигурно бяха минали няколко секунди, когато той най - сетне се изправи.Той се изправяше малко по малко, приличайки, че непрекъснато намества гръбнака си, накрая се изправи и каза : "Уух, най - после.Ооо това се върна пак при мен." О,братко Уилямс, мислех че си излекуван -казах."И аз така мислех " каза той."Добре,какво се случи "попитах. Той ми разказа : Бях добре, от януари откакто вие положихте ръце на мен, 8 месеца дойдоха и заминаха,но завчера сутринта, преди 3 дена, доях кравата и болката ме преряза първо в дясната ръка, мина през рамото и стигна до гърба ми. И от тогава не успявам да движа добре дясната си ръка и при ставане ме боли ужасно.Знаеш ли какво си направил, му казах аз, в момента когато болката те е прерязала, аз ще ти кажа точно какво си си казал : "Мислех, че Бог ме е излекувал,но вероятно не е! " Той ме погледно стреснато и учуден каза :"Точно това си помислих". "Виждаш ли," -му казах аз-" в момента, в който ти си казал това, ти си отворил вратата и си казал : Хайде влез обратно господин дявол и сложи тази болест отново върху мен". "Да,но чуйте в какво вярвам аз,"-ми каза той. Знаете ли какво ни докарва тревоги? -че вървим според това, което ние вярваме, вместо да вървим според това, което казва библията.Знаете ли в какво вярвам аз,- каза той -"аз вярвам, че ако Бог направи нещо, то е направено завинаги."Значи вие искате да кажете, че ако Бог някога ви е излекувал, вие сте винаги излекуван? " "Да,точно така " "Ако вие получите нещо от Бог,вие винаги ще го имате, така е. Ако е дошло от Бог, вие го имате винаги. Така е! Аз казах : "Не е ли странно, че Исус не е знаел това? Той се явил във видение на Йоан, на остров Патмос, прочетете първите три глави на Откровение, Исус се явил на Йоан във видение на остров Патмос и му дал послание до седемте църкви, тези 7 църкви буквално са съществували по това време.Да, те имат послание и за нас сега, но настина са съществували по онова време. И до една от църквите, Исус казва : "Дръжте здраво това, което имате.Той е знаел, че могат да го загубят, затова казва : Дръжте здраво.Не е ли странно това? Отворете там да го прочетем. Може би вие сте объркани както и брат Уилямс беше.Амин! Ще забележите, че Исус прави същото изявление и за друга църква, но сега вижте втора глава на Откровене 25ти стих : "Но това, което вече имате, дръжте го здраво докото аз дойда." До друга църква той казва :"Дръжте здраво това, което имате "Добре, защо трябва да държите здраво това, което имате? Какво значи да държиш здраво?- означава да държиш стегнато, да сграбчиш здраво? -защото има враг, който е вече срещу теб.Той ще се опита да ти го вземе. Какво ще кажете, ако аз ви дам края на едно въже и ви кажа : "Дръжте това здраво, хванете силно." Знаете точно какво искам да кажа с това. Но какво иска да каже Исус с това "Дръжте здраво това,това което имате "?Той има предвид, че ще трябва да упражните някаква сила, издръжливост и енергия. Благословен да е Господ! Амин! Дръжте здраво това, което имате. Добре, това също се отнася за областта на лекуването, така че хванете го здраво.Пак казвам, хванете се здраво за него.Брат Уилямс каза :"Е, може би греша."Аз казах : "Никакво 'може би ' относно това.Вие грешите.Аз казах : "Това което вие сте направили е да отворите вратата на дявола, за да сложи болестта обратно върху вас.Вместо това вие трябва да се изправите и да посрещнете противника ни с думата (библията) Моля ви да си спомните това, не можете да излезете срещу него по никакъв начин, освен с думите от библията.Спомнете си какво казва Павел, пишейки до църквата в Ефес относно слагайки цялото въоръжение от Бог,той описво оръжието и накрая казва - меча на Духа, който е божията дума (библията) Това е единственото оръжие от цялото снаряжение на Бог, с което вие трябва да се биете.Всички останали части са за отбрана, за предпазване, щит от вяра, с който можем да изгасим всички огнени стрели на врага.Но вземете тази Дума - меча на Духа,който е словото на Бог (библията) .Така ще се преборите с дявола,използвайки думата на Бог, библията.Затова аз казах на брат Уилямс "Вместо да се изправиш с божията дума (библията) , заповядвайки на дявола да напусне и на симптомите да изчезнат, ти си отстъпил. Виждате ли, много е просто, вие получавате вашата вяра, излекуването си много пъти чрез даровете на Духа, понякого има взаимна вяра, всеки вярва в Бог и нещата се случват. Амин! Но после, когато дяволът се възползва от липсата ви на вяра и върне симптомите на болестта, замаскира цялото нещо, вие се изпълвате със страх, вместо с вяра, казвате си, мислех че съм излекуван,но предполагам че не съм,връщате се обратно в неверие. Но защо отстъпвате?- Защото вие не познавате Думата (библията) както трябва да я познавате. Това което е трябвало да направите е да вземете тази Дума и да посрещнете дявола с Думата (библията) Вие нямате никакви основи (фундамент) в живота си, вие сте като човека, който построил къщата си на пясък, бурята дойде и я разруши. Вижте сега, хората много пъти ще вземат този стих, който Исус ни е дал, тази история, тази парабола за човека, който построил къщата си върху пясък, другия човек построил къщата си върху скала и ще кажат,добре, тази скала е Исус, това донякъде е истина, но вие четете историята и Исус ще ви каже кой е човекът, който е построил върху скала, и това е човека който чува тези думи и ги изпълнява, това е човекът, който знае Божията Дума (библията) и я върши, това е човекът, който устоява, когато бурята дойде. Бурите идват върху всички нас, защото ние живеем в този свят, където Сатана е бог. Забележете, бурята идва и върху двамата. Единия устоява, другия не. Този, който устоява е този, който има в себе си Думата на Исус, Думата на Бог и я върши.Върши я, прави това, което библията казва, че трябва да направим в определен момент. Този, който се е провалил е този, който не е имал Божията Дума или поне не я е приел и не е постъпил както тя казва, че трябва да постъпим, не е действал според нея."Вижте, "-казах на брат Уилямс -"Библията казва: Съпротивете се на дявола и той ще избяга от вас." Стоях там с него около час,и просто продължавах, докато накрая успях да го накарам да види тази истина. Амин! Просто продължавах.Разглеждах въпроса като го показвах от различни страни. Говорил съм с хора в продължение на 2-3 часа. Сега нямам това време. Но това е важно, да продължавате да обяснявате подхождайки от различни страни, докато помогнете на човека да види истината.Когато разберат, очите на хората светват.Когато правилното разбиране влезе в човека, той винаги получава своето излекуване.Продължих докато брат Уилям видя истината.Някой ще пита :"Какво щеше да стане, ако не беше разбрал? ""Щях още да съм там да му обяснявам "Хвала на Бог! Когато имате този вид решителност, ще стигнете до някъде, разбирате ли какво искам да кажа? Да хвалим Бог завинаги. Аз му казах друго нещо: 

Братко Уилям, чуй,помисли относно това, което каза. Ти си казал на себе си-Аз мислех, че Бог ме е излекувал, предполагам че не е, когато болката е прерязала ръката ти.Първият симптом се е завърнал, другите са го последвали. Сега, искам да ти задам въпрос, колко дълго беше в това състояние преди да бъдеш излекуван последният януари?-Брат Уилямс ми отговори: 25 години. -25 години! Той каза:Бил съм по доктори в 3 града, опитах всички видове индийски лекарства, всичко което ми казваха хората, накрая просто си стоях с болката, взимах само нещо за облекчаване. 

Обикновено взимал аспирин за болката. Аз му казах: Сега ще ти задам един въпрос: През тези 25 години през които ти си бил в това положение, което с времето е ставало все по-лошо, през тези 25 години имало ли е един единствен ден, в който си бил без болка без да вземеш аспирин или нещо друго?

Не, не е имало нито един.- Винаги си взимал нещо за болката? - Да.

И после аз положих ръце върху теб в името на господ Исус Христос, последният януари, преди 8 месеца, положих ръце върху теб в името на господ Исус Христос и от този момент до сега, допреди три дни ти не си имал никаква болка? - Не, никаква, нито веднъж.- Взимал ли си нещо за болка? - Не, нищо, не съм взимал никакво лекарство. 

После, в продължение на 8 месеца, практически 8 месеца, ето те те теб, без каквито и да е симптоми, без никаква болка по никакъв начин, форма или маниер. И после ти си помисли: Мислех, че Бог ме е излекувал. Предполагам че не е.- защото болката преряза ръката ти. Едно 12-годишно дете има достатъчно разум да разбере, че си бил излекуван. Амин!

Е, аз може би съм сгрешил.-Сигурен съм, че си. Така че аз обяснявах докато той видя истината и тогава го излекувахме отново и после аз казах: Ако някой симптом се върне, знаеш ли какво да правиш? Да, знам какво да правя, няма да го приема.Аз ще му се противопоставя!

Библията казва: Противопостави се на дявола и той ще избяга от теб.Какво чакате докато започнете да му се противопоставяте?

Спомням си когато бях малко дете, може би 6-годишен, нещо такова, видях в един вестник някакъв илюстратор беше нарисувал своята концепция на дявола.Той имаше дълги рога, дълга опашка и имаше вила за сено в ръката. И аз мисля, че някои хора очакват да видят нещо подобно, за да започнат да му се противопоставят. Но вижте, всяко нещо което е от дявола е дяволът! Амин! Искам да кажа, че страхът е от дявола, не от Бог. Библията казва:" Бог не ни дава дух на страх. Съмнението не е от Бог, то е от дявола. Невярването не е от Бог, то е от дявола. Греха не е от Бог, той е от дявола. Болестите, всички болести /използвани са думите sickness - болест и думата desease- неправилно функциониращ орган, част, структура или система на тялото, в резултат от генетични грешки или грешки в развиването и всякакви други. Едно от другите значения е ailment, което означава болест, която ни се струва малка или е хронична/ не са от Бог, доказахме това, те са от дявола. / в друга проповед/. И така, противопоставете се на дявола. Амин! Представете си, че сте в къщата на съседите и те трябва да отидат за нещо до другата стая по една или друга причина и вие видите, че са оставили на масата 20 долара и в главата ви се появи мисълта: какво ще стане ако прибера тези 20 долара, те никога няма да разберат разликата. Какво ще направите? Ще се поддадете на това?Не, вие бихте се противопоставили на това.Тази мисъл е точно като дявола, просто се опитва да ви изкуши, не е ли така? Не, вие ще се противопоставите на това! Вие ще кажете: Аз се противопоставям на дявола, в името на Исус! Амин! 

Сега, направете същото нещо с болестите и немощите /sickness and disease/ Искам да кажа, че ако дявола се опита пак да ви разболее, противопоставете се. Противопоставете се! Вижте сега, вие вече знаете че, "чрез неговите рани вие се изцелихте". Ние вече изучавахме това / в друга проповед/

Матей 8:17 Той взе на себе си нашите немощи. И болестите ни понесе., 

Исая 53:5 , И с Неговите рани ние сме изцелени,

1Петър 2:24 С чиито рани вие бяхте изцелени

Когато вие знаете, че чрез раните на Исус ние сме изцелени и вие го знаете в духа си, тогава получавате излекуване. Точно както знаете, че 2 плюс 2 е 4 в ума си. Дяволът няма да има повече власт върху вас.Начина да разберете това в духа си е да размишлявате върху него с ума си докато го почувствате в духа си, тук долу.И тогава вие ще бъдете толкова убедени, толкова сигурни, че Исус е взел нашите немощи и е понесъл нашите болести, точно толкова колкото сте сигурни в главата си, в ума си че 2 плюс 2 е 4. Ако някой дойде и ви каже 2 плюс 2 не е 4, вие ще му се изсмеете, нали? Добре, ако дяволът дойде и ви каже: не сте излекуван, просто му се присмейте! Ако той ви даде същите симптоми, изсмейте му се. Ако знаете властта и авторитета си в името на Исус и знаете , че това име ви принадлежи, вие имате право да го използвате. Тогава ако дявола сее семена във вашия живот по всякакъв начин, и дявола ще се опита да ви уплаши, вие просто му се присмивайте! Просто кажете: Сатана, ти знаеш ли, че си победен? Исус те победи -Той знае, че е победен,но не иска вие да откриете това. Библията казва относно Исус, че той е /ограбил / разбил началствата и властите,- това е дявола и цялата му група. .Колосяни 2:15 кажете на болестта: Сега ти напусни тялото ми, в името на Исус. Никой не може да запази излекуването си, което е дошло от чужда вяра или от масова вяра /всички заедно събрани вярвайки на Бог заедно/, или чрез проявяване на духовни дарби, без тази индивидуална вяра да бъде развита чрез библията- думата на Бог.

Преди години проповядвах за това в Аризона, и пасторът на църквата там ми каза :"Не разбирам това. Не мога по никакъв начин да си го обясня.-

Имаше един известен проповедник Парът, на чиито събрания се извършваха много изцеления.Съпругата на Парът беше сестра на мис Кулман. Начинът по който мис Кулман лекува беше същият като на Парът.Не беше нещо, което Бог и е дал наготово.Вижте в Стария завет примерът с Илия и Елисей.Как Елисей е получил двоен дял от духа на Илия?Като е стоял плътно до Илия. Илия му казал: Отивам във Ветил, ти остани тук.Елисей му отговорил: Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя. Същото се случва, когато Илия иска да отиде в Ерихон и Йордан.И този подарък идва върху него в резултат на околната среда, влиянието,общуването.Виждате ли? По същия начин този дар е дошъл при мис Кулман.Чрез общуване, околна среда, влияние.Хората падаха под влиянието на силата на Бог на събранията на проповедник Парът. Виждал съм го.Вие ще видите, че върху хората , с които съм свързан идва същото помазание, каквото има върху мен.Аз не съм се молил за това.Може те да не са поискали от Бог непременно това, но те са повикани от Бог и Светият дух проявява себе си и така те се научават. Вие можете да се учите на духовни неща, така както се учите на естествените неща. Слушате ли ме? 

И така този пастор ми разказа следното: Преди много години проповедник Парът дойде в моята църква. Веднъж доведоха една жена , която беше на легло в продължение на 3 години.Нейното тяло, беше сковано от врата надолу. И тя беше прикована към леглото за 3 цели години. И така, сложили я в линейка, докараха я до събранието и когато мистър Парът и проповядва , силата на Бог слезе върху нея и тя беше излекувана мигновено, изправи се и тръгна нагоре надолу по пътеката. Журналистите от 2 вестника заснеха това.На следващия ден имаше нейна снимка във вестника на първа страница.Репортерите бяха там, докторът и беше там, те свидетелстваха, че случилото се е факт, че това е чудо. Преди това тялото и беше толкова сковано, че не можеха да го сгънат наникъде. След като репортерите заснеха чудото, толкова много хора дойдоха в църквата, че е нямашео място да съберат всички.Тълпите бяха толкова големи, че задръстиха пътищата 3-4 преки напред. Наложи се да се преместят в аудиториум в града, за да могат да поберат всички. Събираха се всеки ден в продължене на 3 седмици.

След около 6 седмици след това събрание на което жената е била излекувана, сестрата на тази жена позвъняла на пастора.Бихте ли дошли? И така, той отишъл в къщата и жената била в същото състояние, в каквото била преди да бъде излекувана, на легло, тялото и отново сковано като дъска. И това е трагедията: Този пастор ми каза- Аз не знаех какво да и кажа!- Мили боже, човек като този въобще не трябва да бъде пастор.Не знаел какво да и каже!!!

Аз му казах: Тя е била излекувана чрез проявлението на Светия дух, чрез служението на проповедник Парът, но тя не е имала основите на Божията дума /библията/ в себе си. Вече казах това: никой няма да успее да запази своето излекуване много дълго време, без да развие своята собствена вяра. 

Видях това в дните на "Гласът на изцелението".Това промени проповядването ми. В дните на "Гласът на изцелението", през 1947 до 1958 имаше изцелително съживление /възраждане, подем/ тук, в Америка.В "Гласът на Изцелението" бяхме събрани всички евангелисти, които вярвахме в божественото изцеление. Бяхме може би 80, а може би около 100 човека. 

През 1948, ноември 1948, брат Робъртс дойде в Далас.Беше опънал палатки, стоя там 3 седмици. Ние със жена ми бяхме пастори в Тексас, но по това време дойдохме на визита в Далас. Докато бяхме там на едно от изцелителните събрания дойде една жена, която моята съпруга познаваше от малка, защото идвала на гости на братовчед си, който живеел точно до къщата на родителите и. Преди време тя беше започнала да оглушава. Бях положил ръце на нея и се молих за изцелението и, но слуха и продължи да се влошава, докато го изгуби напълно.Видяхме я на събранието на брат Робъртс, тя застана в редицата на хората, които чакаха да бъдат излекувани. Брат Робъртс погледна какво пише на листа в ръцете му - глухота. Той положи ръце върху нея, сложи пръстите си във всяко ухо и заповяда на духа на глухота да напусне. После, тя стоеше срещу него, той я завъртя да застане с гръб към него, за да не може тя да вижда или чете по устните му и каза много тихо: Сега, отговори ми. Как ти е името?- Тя отговори: Руби. - От къде си? - От Тексас. - А от коя църква си? - Асамблея на Бог. - Повтаряй това, което казвам. Алелуя. - Тя каза: Алелуя. Той шепнеше и тя го чуваше. Нямаше никакво съмнение. Всеки можеше да види това. Всички се радваха. Жена ми се опита да стигне до нея след събранието, за да я поздрави, но в тълпа от няколко хиляди е трудно да намериш някой, така че не можахме да се видим с нея. Това се случи през ноември на 1948 година. 

През декември 1948 ние с жена ми бяхме пастори в източен Тексас, но заминахме за северен Тексас за да празнуваме Коледа с нашите роднини, и ние бяхме в къщата на майка ми на Бъдни вечер и същата вечер отпътувахме за Шърман, Тексас, до дома на майката на жена ми, за да бъдем там за Коледа.В събота, защото през онази година Коледа се падаше в събота, спомняте ли си /хората се засмиват -проповедта е от 1986г/ И така за Коледната вечеря бяхме там. На другия ден, неделя трябваше да отидем в Гарлънд, Тексас и да проповядваме сутринта и вечерта. След сутрешната проповед отидохме да посетим мой приятел на няколко километра от там. Докато бяхме на визитата, там дойде и сестрата на жената, която беше глуха със семейството си. Тя беше неделна учителка в своята си църква, бащата и на двете беше дякон в същата църква, мъжът и също беше служител в църквата. Моята жена спомена факта, че Руби е излекувана. Сестра и ни разказа, че в продължение на 6 седмици тя е била в състояние да чува перфектно, в продължение на 6 седмици слуха и е в перфектно състояние. Но вчера били в нейния дом, в Далас,за Коледната вечеря, всички те, хора пълни с евангелската вяра. Сетра и каза: Руби е започнала да губи изцелението си. Слуха и изведнъж се изгубва, после изведнъж се появява отново.- Виждате ли, симптомите се връщат.Сега следвате ли мисълта ми.Всички те казали на Руби: Руби, страхуваме сие че ще изгубиш изцелението си!

Бях бесен. Излязох от дневната и отидох в спалнята, затворих вратата и останах там в студеното. Тогава имаше отопление в 1 стая, нямяше централно отопление. Стоях там докато се успокоих.Вие казвате: Бесен? - Да, бесен!Бесен, ядосан, че тези хора слушат това, което им казва дявола. Пращат я право в ръцете му. Разбира се, че ще изгуби излекуванета си, разбира се че ще го изгуби!!! "Еее, ако тя наистина е била излекувана, още щеше да е излекувана. "-О, милите глупави хора!Мисля че винаги ще ги имаме, докато има хора!Как е възможно в продължение на цели 6 седмици тя да чува перфектно. Това никога преди не се е случвало, през всичките години, когато е била глуха. Как може в продължение на цели 6 седмици да чува, как е възможно това да е започнало точно от момента, в който някой е положил ръце на нея в името на Исус Христос? И ушите и са били отворени! Как е възможно в продължение на 6 цели седмици тя да чува перфектно? Знаете ли това да се е случило на някой ей така, случайно?- Не! Не! Това, което се е случило на това събрание е че е имало масова вяра, всички вярват на Бог. Не само това, но брат Робъртс е помазан със Светия дух, специално за това служение.

Но това което искам да подчертая е същото: Никой няма да задържи за дълго изцелението си без да развие собствена вяра в Божията свята дума /библията/. Всички тези хора, които са били с Руби, са били вярващи, всички са били изпълнени със Святия дух! И тези хора, вярващи! са казали на Руби: Ние сме толкова уплашени да не изгубиш изцелението си. Изплашени сме до смърт! Оооо, ти ще изгубиш излекуването си.Страхуваме се , че може да го изгубиш!" -

Вместо това трябва да кажат: Руби, ние сме до теб. Дявола няма отново да сложи това върху теб! Ние стоим с теб!!Нека сега да смъмрим /смъмрим в смисъла в който е в библията, когато Исус смъмри вятъра и настана голяма тишина- Марк 4:39/ и да смъмрим всеки симптом и победата ще бъде спечелена!

Вместо това тя загубва победата. Тя я загубва!! По-трудно е да бъде излекувана за втори път, отколкото е било първият път. Казвам ви това още сега. Аз знам това, бил съм в това положение. Амин! Превод на проповед: Kenneth Hagin 1986 The most important things you should know about healing - Валентина Иванова vale66bs@yahoo.com

сряда, 18 февруари 2015 г.

"Бог на всяка утеха"Бог на всяка утеха


Оцелелите от рак имат невероятната способност да говорят окуражаващи думи на някой, преминавайки през същата битка, която те някога са имали. Били ли сте някога окуражени от някой, който е преминал през същото нещо като вас? Били ли сте някога окуражител?

Когато ни наскърбяват или изпитваме затруднения, ни се предлага възможност да утешим другите със същата утеха, която сме получили от Бог. Това е една от многото причини, поради които изпитваме скърби в живота ни - да утешим другите.

Бог ще се погрижи за теб във времето ти на нужда, и утехата Му за теб е предназначена да я предаваш и на други хора. По думите на апостол Павел, "Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон." (Гал 6:2).

2 Коринтяни 1: 3-7
"Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога. Защото, както изобилстват в нас страданията на Христос, така и нашата утеха изобилства чрез Христос. И ако ни притесняват, това е за вашата утеха и спасение; или ако ни утешават, това е за вашата утеха (и спасение), която действа, като устоявате на същите страдания, които понасяме и ние. И надеждата ни за вас е твърда, като знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата."

Защо Бог ни утешава в нашите скърби?

Има ли някой в живота ти, който да изпитва страдание, подобно на това, което си имал? Как можеш да утешиш този човек?

молитва

Благодари на Бог за благодатта, която си преживял по време на страдание. Помоли Го за Неговата помощ, да те води да утешиш, тези които изпитват скръб подобна на твоята.

Публикации на Джоузеф Принс на български език: Виж изобилието вътре в теб


Публикации на Джоузеф Принс на български език: Виж изобилието вътре в теб: Лука 17:21 Защото, ето, Божието царство е вътре във вас. Когато беше по-малък, често ли ти се караха за това, че не си си изял храната и...

100 дни на правилно вярване: Ден 6 - Благодатта може да изкорени зависимостта т...


100 дни на правилно вярване: Ден 6 - Благодатта може да изкорени зависимостта т...: _____________________________________________ Днешния стих "...Господ ме е помазал  да благовествам на бедните; изпратил Ме е д...

понеделник, 16 февруари 2015 г.

"Обезкуражени"Обезкуражени


Кога за последен път сте били обезкуражени? Беше ли когато се представихте зле на изпит и получихте лоша оценка? Направихте ли грешка в някоя игра, която е предизвикала падението на отбора ви?


Всеки от нас е обезкуражен в даден момент. Ще има моменти в живота ви, когато ще сте обезкуражени, в училище, в спорт, в хоби и дори от вашите приятелства. Когато това стане, ще бъдете изкушени да се откажете и да не се занимавате.

Дори ще бъдете обезкуражени в следването си на Исус. Ще има моменти, когато ще бъдете изкушени да се откажете и няма да ви интересува, да живеете за Него.

Когато това се случи, вие ще се чувствате виновни и ще се срамувате, като че ли сте  единственият, който някога се е чувствал по този начин. Не си единствен. Дори Исус Христос е бил изкушаван да се откаже.

Преди продължителната ужасяваща болка и страдание, Исус е бил обезкуражен. Той се е изкушавал да не премине през агонията на кръста. За щастие Исус не се отказа. Той мислеше за теб и мен. Той знаеше, че е дошъл да спаси народа Си от греховете им (Мат. 1:21).

Въпреки че да следваш Исус Христос, не означава животът ти да бъде лесен и безболезен, довери се на Исус, Който пострада за теб, това ще ти даде способност да издържиш всяко  ниво на страдание което преживяваш.

Исус не се отказа от теб. Той издържа страдания до там, че загуби живота си за теб. След като Исус упорстваше и продължаваше да се крепи, в Христос ние също можем да упорстваме и да продължим нашето следване на Исус, когато страдаме.

Ефесяни 3: 1-13
"Затова аз, Павел, съм затворник за Иисус Христос заради вас, езичниците, понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас, че по откровение ми беше известена тайната – както ви писах накратко и по-горе, от което, като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос – която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на Неговите свети апостоли и пророци чрез Духа, а именно, че езичниците са сънаследници и са от същото тяло, и са съпричастници на (Неговото) обещание в Христос Иисус чрез благовестието, на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила. На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат – да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която от векове е била скрита у Бога, който е Създателят на всичко, така че многообразната премъдрост на Бога да стане позната на небесните началства и власти сега чрез църквата според вечното намерение, което Той изпълни в Христос Иисус, нашия Господ, в когото ние имаме дръзновение и достъп с увереност чрез вярата в Него. Затова аз ви моля да не се обезсърчавате от моите скърби заради вас, които са ваша слава."

Как Павловите думи до ефесяните добиват ново значение, когато разбереш, че Павел най-вероятно е лежал на студен под в тъмното с болки в тялото от многократните побои в затвора?

В какво вярваш ли е тайната да избегнеш обезсърчението, огорчението, неверието и гнева, докато страдаш?


молитва

Помоли се за Божията благодат, за да ти помогне на теб и твоето семейство да не се обезсърчавате по средата на каквото и да било страдание или скръб.

Публикации на Джоузеф Принс на български език: Исус все още е Йехова РафаПубликации на Джоузеф Принс на български език: Исус все още е Йехова Рафа: Изход 15:26 Аз съм ГОСПОД, който те изцелявам. Знаеш ли, че първото сложно съставно име, което Господ разкри на израилтяните, след като ...

100 дни на правилно вярване: Ден 5 - Истината, която те освобождава100 дни на правилно вярване: Ден 5 - Истината, която те освобождава: Днешния стих "И ще познаете истината и истината ще ви освободи" Йоан 8:32 Най-голямата предпоставка за тази книга е осно...

събота, 14 февруари 2015 г.

"Ти не си от този свят"

Ти не си от този свят


Да бъдеш християнин не е лесно. Ако си християнин, ще има моменти в живота ти, които ще бъдат трудни. Хората ще ти се подиграват, ще те мислят за нищожен и дори физически ще те нападат, само защото си християнин. Като християнин, би трябвало да очакваш някакво ниво на страдание в живота си.


Ние се покланяме на Бог, Който дойде на земята и страда за нас. Исус преживя много страдания. Той бе арестуван напълно погрешно, бе бит, хулен, измъчван и бе заставен да носи тежък дървен кръст, на който бе прикован, за да умре за теб и мен.

Не само Исус страда - така също и тези, които вярно са Му служи през цялата история. Дори и днес, хиляди хора по света умират мъченици за вярата си в Исус Христос.

Въпреки понесената болка и страдание от тези мъченици, те живяха за Исус, защото Исус живя за нас.

Йоан 15: 18-21
"Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас Мен е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето слово, ще пазят и вашето. Но всичко това ще ви сторят заради Моето Име, защото не познават Онзи, който Ме е пратил."

Светът обича ли Исус или Го мрази?

Трябва ли да очакваме света да обича нашите вярвания и самите нас?

Случвало ли ви се е някога да изпитвате някакви негативни реакции от страна на другите, само защото се идентифицирате като християни? Как ще реагирате?

молитва

Благодари на Исус, че Той е страдал и умрял за греховете ти. Помоли Го за Неговата благодат, да ти помогне, да се изправите срещу трудностите в живота ви за вярата в Исус.

Публикации на Джоузеф Принс на български език: Ти си благословение, което ще се случи някъдеПубликации на Джоузеф Принс на български език: Ти си благословение, което ще се случи някъде: Второзаконие 28:10 Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш с Господното име, и ще се страхуват от теб. Днес, ние се ...

100 дни на правилно вярване: Ден 4 - Под грижата на Добрият Овчар100 дни на правилно вярване: Ден 4 - Под грижата на Добрият Овчар: Днешния стих Господ е моят овчар; от нищо няма да се нуждая. На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, ...

петък, 13 февруари 2015 г.

100 дни на правилно вярване: Ден 3 - Бягство от затвора


Ден 3 - Бягство от затвора

Днешния стих

Тогава извикаха към Господа в бедствието си; и Той ги избави от утесненията им; изведе ги от тъмнината и мрачната сянка и разкъса оковите им.
Псалм 107:13-14

За кой се мислиш? Забрави ли всички грешки, които направи?
Няма да се оправят нещата. Приеми си жребия.
Няма да стане - просто ще се провалиш отново!
Никой не те обича. Ти си съвсем сам.
Чувал ли си някога тези думи на обезсърчение, обвинение и отхвърляне?

     Виждал съм тези тактики на заблуда, заредени с осъдително осъждане, използвани толкова често от противника. Виждал съм твърде много хора, които са се опитвали да се измъкнат от сянката на миналото си или да се освободят от зависимостите си да сe поддават накрая на тези лъжи за себе си, за самоличността им и бъдещето им, и съдбата им. в резултат на това те не могат да се освободят и ден след ден живеят само за да увековечат болката, страховете и зависимостите си, за които са вързани.

     Това е силата на неправилното вярване.

      Неправилното вярване поставя хората в затвор - затвор, където затворниците се държат така, сякаш са лишени от свобода в затвор с максимална сигурност. Те маршируват неизбежно към техните усойни килии на съмнение в себе си и на зависимости. Те си позволяват да бъдат водени в подземия на разрушително поведение. Убедили са себе си никога да не мечтаят за по-добро място, като вярват, че нямат избор да живеят в отчаяние, разочарование и поражение.
     Ако това е твоето описание, време е за бягство, приятелю. Време да избягаш на свобода от осакатяващата хватка на всичко, което те спъва. Как? Чрез правилно вярване  - светлината, която осветява пътя към свободата извън този затвор.
     Знай и вярвай, че Бог не иска да живееш в затвор от страхове, вина и зависимости. Отвори сърцето си да вярва, че Неговия план за теб е да живееш с преливаща радост, мир, надхвърлящ всяко разбиране и непоклатима увереност в това, което Той е направил за теб. Чрез кръста Исус плати за теб, за да имаш Неговия изобилен живот – живот белязан от Неговата свобода, Неговата сила и Неговите благословения.
     Време е да пуснеш живота на поражение и да встъпиш в живот пълен с победа, сигурност и Божията изобилна благодат!

Днешната мисъл 

Бог не иска да живея в затвор от страхове, вина и зависимости, но с радост, мир и увереност в това, което Той е направил за мен.

Днешната молитва

Татко, благодаря Ти, че чупиш веригите на всяко неправилно вярване, което ме е връзвало и затова, че ме освобождаваш все повече и повече, за да живея изобилен живот. Заявявам, че като научавам повече за Твоята благодат и Твоите добри планове за живота ми, Ти ме преобразяваш отвътре навън. Вярвам, че след като започнеш да заместваш неправилните ми вярвания с правилните вярвания от Твоето Слово няма начин животът ми да не се промени към по-добро! Амин
Публикувано от Sasho Mladenov

Публикации на Джоузеф Принс на български език: Исус те е покрилПубликации на Джоузеф Принс на български език: Исус те е покрил: Левит 1:4 Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него. Пре...

четвъртък, 12 февруари 2015 г.

100 дни на правилно вярване: Ден 2 - Да вземеш контрол

100 дни на правилно вярване: Ден 2 - Да вземеш контрол: (от книгата на Джоузеф Принс "100 дни на правилно вярване") Днешния стих "...и както си повярвал, така нека ти бъде.&...

"Имаш го, кажи го!"
Имаш го, кажи го!

Матей 25:29
"Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има."

Срещал ли си хора, които имат малко и въпреки това, и малкото им се отнема? От друга страна, има и такива, които вече имат много, но въпреки това те получават още повече.

Исус каза, „На всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.“ Забележи, че Исус не продължи нататък казвайки, какво е това, което имаме. Той просто казва, „Но на всеки, който има.“

Исус говори за едно твърдо вярване в Божието Слово, което дава на човек смелостта да каже, „Имам го!“ Ако казваш, че го имаш, имаш го и ще ти се даде повече. Но ако казваш, че го нямаш, когато всъщност го имаш, защото Бог ни е подарил всичко (Римляни 8:32), тогава дори това, което имаш, ще ти бъде отнето – не от Бог, а от дявола! Дяволът не иска да ходиш в Божите благословения. И така когато казваш, че го нямаш, той може да ти ограби благословенията, понеже има съгласието ти!

Когато се нуждаеш от нещо, Бог казва да Го помолиш. И когато се молиш, вярвай, че го получаваш. (Марк 11:24) Кажи, че вече го имаш, дори и да не го виждаш във физическото измерение все още, и един ден, ще го видиш!

Бог не казва, „О, хайде, преструвай се, че го виждаш. И ако се преструваш достатъчно дълго, ще го имаш.“ Това не е игра! Бог ни казва, да извикваме нещата, които не съществуват, сякаш съществуват. (Римляни 4:17)

Днес, ние говорим за имане-тата и нямане-тата в църквата. Ако вярваш, че е твое, ще го имаш. Ще се видиш притежаващ го и наслаждаващ му се, и ще ти се даде повече. Но ако кажеш, „Е, не го чувствам и не съм сигурен дали ще дойде,“ по същество, ти казваш, че го нямаш, когато всъщност го имаш. Тогава, даже това, което имаш ще ти се отнеме. И така, кажи, че го имаш днес!

Мисъл за дена: Ако вярваш, че е твое, ще го имаш.

Публикувано от Sasho Mladenov

Топ 10 за изминалата година