"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

"Връзката между ПРАВЕДНОСТ и ЗДРАВЕ"Последните две седмици, Господ ми говори относно проповядването на серия проповеди за праведността. Ще видите какво прави Бог в тези последни дни и какво е проповядването, което Бог иска да проповядваме. Да видим:
Eремия 23:4 И ще поставя над тях пастири, които ще ги хранят; И те няма да се страхуват повече, нито ще треперят, нито ще им липсва нещо, казва Господ.
Първо, Бог ще постави пастири над нас, които ще ни хранят - забележете, че пастири е в множествено число. “И ще поставя над тях пастири, които ще ги хранят“ - пасторите са пастири, които хранят хората, не ги бият. Някои пастори просто бият хората. Бог не ни е казал да бием хората, Бог ни е казал да ги храним, да се грижим за тях. Случва се нещо изключително мощно, докато вие се храните. Църквата е място за хранене.
 “И те няма да се плашат вече, нито ще треперят, Нито ще им липсва нещо“, казва Господ. Може да имате служение в църквата, като разпоредители, може да имате служение като музиканти, но не заради това сте в църквата. Вие идвате на църква, за да се храните. Носите повече радост на Бог като се храните с Неговата храна, отколкото като му служите. Исус е по-доволен от Мария, която се хранеше с думите му, отколкото от Марта, която му служеше.
И така, когато се храните, какво ще се случи? Когато сте наистина под хранене, което е помазано от Бог, под учение, което Бог е помазал, ще се случат три неща:
Еремия 23:4 И те няма да се страхуват повече.
Как можете да разберете дали сте в църква, в която Бог иска да бъдете, как знаете че сте добре хранени? Първо, вие няма повече да се страхувате, страхът ще се превърне в непрекъснато намаляващ фактор.
Еремия 23:4  нито ще треперят
Вие също така няма да бъдете разтреперани (или обезкуражени, уплашени от зло, което идва изненадващо). Отчаянието също ще намалее в живота ви.
Не само това, но:
Еремия 23:4 “нито ще им липсва нещо“ (версия на Кинг Джеймс на библията).
Алелуя. Амин. Вие ще откриете, че Бог e премахнал липсата от вашия живот. Удивителното е, че тези три благословения се случват докато се храните. Не ги постигаме чрез собствени усилия. Докато се храним с добро учение откриваме, че страхът, обезкуражаването и липсата спират да съществуват. Добри новини, амин! Когато Господ е вашият пастир, няма да имате липса, няма да останете в нужда (Псалм 23:1).
Следващия въпрос, който ние задаваме е: “С какъв тип учение да се храним?“ Толкова се радвам на библията, защото библията много пъти отговаря сама на зададените от нас въпроси. Когато вие изучавате библията и откриете, че там пише “Бог ще издигне пастири, които ще хранят хората“, вие се питате “ще хранят с какво, с какъв тип учение?“. Ако останем в същия текст на библията, тя ще ни каже дори какъв тип е храната. Затова да видим контекста.
Еремия 23:5 Ето, идват дни, казва Господ, Когато ще въздигна на Давид, праведен отрасъл (от еврейски - издънка на дърво, филиз, живо палаво дете). И цар ще царува, ще благоденствува, И ще извърши правосъдие и правда на земята.
Еремия 23:6 В неговите дни Юда ще бъде спасен, И Израил ще обитава в безопасност; И ето името, с което ще се нарича - ГОСПОД НАШАТА ПРАВЕДНОСТ (или Яхве нашата праведност)
така че целият този текст ни казва, че храненето, чрез което стадото няма да се страхува, да бъде обезкуражено или да е в нужда, е храненето с посланието: Господ нашата праведност. Вие не сте вашата собствена праведност, да спазвате закона не е вашата праведност, вашето изпълняване на закона не е вашата праведност, Господ е вашата праведност.
Казах: Господ е вашата праведност. Ако в живота си имате Исус, Исус е вашата праведност. Амин. Да хвалим Господа!
Текста ви казва не само с какъв вид храна ще ни хранят пастирите, но и кога ще се случи това да бъдем хранени с учението “Господ нашата праведност“ според разписанието на Бог. Това се случва точно сега, това пророчество се отнася за нашето поколение. Амин. Защото следващия стих казва:
Еремия 23:7 Затова, ето, идат дни, казва Господ, Когато не ще рекат вече: Заклеваме се в живота на Господа, Който възведе израилтяните из Египетската земя!
Помните ли историята на израелтяните в Египет? По онова време хората са казвали: “Господ, който изведе израелтяните от Египет“. Но тук Бог казва: “те няма да казват това повече“. Вместо това те ще казват:
Еремия 23:8 ... ГОСПОД, който изведе и доведе потомството на израилевия дом от северната земя...
Коя е държавата на север от Израел? - Русия. Ако прекарате права линия през Ѝерусалим, право нагоре, линията ще мине през Москва. Знаете ли, че нашето поколение видя повече евреи да се завръщат от Русия, отколкото всички предишни поколения заедно са видели? Амин. Църква, ние сме това поколение, при което Бог ще издигне пастири, които ще хранят хората с посланието - “Господ нашата праведност“. Хвалете Господа! Алелуя! Амин.
Много хора смятат, че праведност е да вършиш  правилните неща. Праведност не е да вършиш правилните неща, праведността е състояние на съществуване. Амин.
Дефиницията, която някои хора дават на греха е: вършене на грешни дела. Но не, вършенето на грешни дела не е самият грях, а е резултат от греха. Грехът е преди всичко състояние на съществуване. Амин. Слушате ли? Грехът не е извършването на грешни дела, а състояние на съществуване. По същия начин праведността не е извършването на правилните неща, тя е състояние на съществуване. Вижте този стих:
2Коринтяни 5:21 Защото този, който не знаеше грях, заради нас Той (Бог) направи грях, за да бъдем направени ние, праведността на Бог в Него. (от гръцки)
Това ще сложи край на тази идея, че греха е извършване на грешни дела, а праведността - извършване на праведни дела. Много хора, дори християни, вярват в това. Има проповедници, които проповядват по този начин. И това е погрешно, това е грешка! Нека да ви покажа нещо от този пасаж: “Бог направи Исус, който не знаеше грях“ - библията казва: “Исус не направи никакъв грях“  (1Петрово 2:22), “в Него няма никакъв грях“ (1Йоан3:5), “Той не знаеше грях“ (2Коринтяни 5:21) - “Бог направи Исус, който не знаеше грях да бъде грях за нас, за да можем ние да станем праведността на Бог в Него“. Тук се говори за Исус на кръста. На кръста, Той който беше праведен и не знаеше грях, стана грях. Как Той стана грях? Дали като извърши грях? Виждате ли, ще имате проблем, ако дефинирате греха като вършене на грешни дела. Защото тук се казва, че Исус стана грях, Бог направи Исус да стане грях. Така че ако вие кажете, че грехът е вършене на грешни дела, тогава ще трябва да стигнем до заключението, че Исус съгреши на кръста. Но не, библията казва: В Него нямаше грях, Той не направи грях, Той не знаеше грях. Тогава как стана грях? Той получи нашия грях, нашето състояние на съществуване, грехът е състояние на съществуване. Заради това, че Той стана нашия грях, по същия начин ние станахме праведността на Бог в Него (в Исус).
Ако праведността е извършване на праведни дела, тогава по същата логика трябва да заключим, че греха е извършване на грешни дела. Но ние доказахме, че грехът не е правене на грешни дела, той може да довежда до извършването на грешни дела, но грехът е състояние на съществуване. Исус получи това състояние на съществуване, в което сме всички ние след падението на Адам. В момента, в който бебето се роди, състоянието на съществуване на това бебе е грях. Бебето може още да не е направило нито добро, нито зло, но бебето е родено в грях. Давид каза: “И в грях ме зачена майка ми“ Псалм 51:5. Всяко дете е родено в грях, въпреки че е невинно. Колко от вас разбират това?
Но когато се родихте отново (Йоан 3:1-8), родихте се в праведност. Може ли да чуя едно хубаво амин? Амин. Това е състояние на съществуване. Алелуя. Какъв е проблемът? Проблемът е, че тялото христово превежда праведността като извършване на праведни дела. Те ще ви кажат: Трябва да станете по-праведни. Всъщност вие не можете да бъдете по-праведен. Вие или сте праведни или не сте. Когато приемете Христос, вие ставате праведността на Бог в Христос. “Но, пастор Принс, сигурен съм че вие сте се проваляли след като сте приели Христос“. Да, така е, провалял съм се, но нашите неуспехи не ни правят неправедни.
Споделих с вас относно това как пророчеството на Даниил сочи към делото на Месията, делото на Исус, как Исус когато дойде Той ще направи да се свърши престъплението, ще сложи край на греховете, ще донесе помирение за беззаконието и ще донесе вечна праведност (Даниил 9:24). Това е удивително, вечна праведност, не временна праведност. Вие не сте праведни до следващия ви грях.
Исус въведе вечна праведност.
Тя е вечна колкото неговата кръв е вечна. Кръвта на волове и козли, под която бяха светиите на Стария завет им даваше временна праведност. Кръвта на Исус Христос дава на вас и на мен вечна праведност. Амин. Това би трябвало да ви даде сигурност, защото без сигурност, радостта и спокойствието  не могат да  съществуват. Радостта не може да съществува съвместно с несигурността. Моята дъщеря Джесика не може да има радост и спокойствие в моето присъствие, ако тя винаги чувства, че в момента в който направи нещо погрешно, тя е извън общение с мен или аз отказвам да общувам с нея. Вие не можете да имате радост, не можете да имате душевен мир в тази обстановка. А библията казва, че ние трябва да имаме радост и мир. Алелуя. Как? Като знаем, че имаме вечна праведност. Знаете ли, че вие сте вечно праведни? Не се ли радвате за това? Това дори не е моята днешна проповед. Това е само полагане на основите за проповедта ми.
Знаете ли, днес евреите, те се молят повече от вас, те се молят по-дълго от вас, по-често от вас, много от тях правят повече жертви от вас, например, ако отидете до Западната стена в Израел, в Йерусалим ще откриете, че те се молят до стената и денем и нощем. Амин. Дори когато вали, те са там, молейки се. Ние не можем да ги виним за тяхното усърдие. Но библията казва: “Усърдие без знание“. Нека да ви покажа какво се случва:
Римляни 9:30-33 И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха праведност, получиха праведност, и то праведност, която е чрез вяра; а Израил, който преследваше закон на праведност, не стигна в закон на праведност. Защо? За това че не я търси чрез вярване, а като от делата на закона;
Днес има много вярващи, които са като Израел. Те търсят праведност чрез делата на закона, чрез спазване на законите на Бог, 10-те заповеди и всичко това. Но Бог казва: Не е чрез делата на закона, а е чрез вяра. Вярвайте, че сте праведността на Бог в Христос. Чрез вяра! Амин! Един път като сте повярвали, че Исус е направен грях, за да ви направи праведни, кажете: “Точно както Исус беше грях без да има грешни дела, по същия начин днес аз съм праведен без моите праведни дела“.
В момента, в който повярвате, че сте праведни, правилното вярване ще ви доведе до правилно живеене. Винаги! Няма защо да се тревожите за правилното живеене. Правилното живеене е плод, не корен. Правилното вярване винаги ще доведе до правилно живеене.
Обратното не е вярно. Правилното живеене не води до правилно вярване. Слушате ли? Когато Исус ходеше по тази земя, неговата сила да изцелява беше толкова изобилна, че дори жената, която докосна края на дрехата му без негово разрешение, беше изцелена. Дори да се докоснеш до дрехите му, носеше изцеление. Той изобилстваше със здраве, с живот, с всякакво добро, с изцеление. Но знаете ли кои не бяха излекувани? Тези, които външно изглеждаха, че имат правилно живеене. Тези, които не вярваха в Исус, но външно живееха правилно, нито един не беше излекуван, поне според това, което се споменава в евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан. Тези, които бяха излекувани, бяха хората, които вярваха в Исус, те можеше и да не живеят праведно и в много от случаите те не живееха праведно, но те имаха правилно вярване. Затова, църква,  правилното вярване е важно. Един път след като сте се докоснали до силата на Исус и силата на Исус е дошла във вашето същество и е излекувала тялото ви, обикновено вие не оставате същия. Амин. Ако вие страдате от някоя болест и това е заради грях, например, гонорея или венерическа болест и Господ ви излекува, нека да ви кажа това, вие няма да се върнете обратно към тази болест, вие няма да се върнете към начина на живот, който ви е причинил тази болест. Защото същата сила, която ви е излекувала, ви дава и сила да преодолеете този грях. Амин. Така че ние няма защо да се тревожим за правилното живеене. По-скоро ние трябва да сме загрижени: Вярвам ли в правилното нещо? А това зависи от храната, с която пастирите ви хранят. Чрез храненето хората започват да вярват. Амин. Да хвалим Господа! Да продължим:
Римляни 9:32 Защо? За това че не я търси чрез вярване, а като от делата на закона; Защото се спънаха в камъка на препъването.
Защо те не станаха праведни? Защото се опитаха да го направят вместо чрез вяра, чрез дела. Какво е камъка на препъването? Някой от предишното събрание каза: Законът. Но не, камъкът на препъването тук е Исус. Да продължим да четем:
Римляни 9:33 както е писано: -“Ето, полагам в Сион - не в Синай, а в Сион -  камък, в която да се препъват и канара, в която ще се спъват (канара на скандал - на гръцки) И който вярва в Него няма да бъде посрамен“
Или както пише в
Исая 8:14 И той ще бъде за светилище, но и за камък о който се спъват и канара, поради която се оскърбяват.
Амин. Не Исус като камък на препъване, а Исус като наша праведност е камък на препъване. Защото в текста тук се говори за праведност. Слушате ли? Знаете ли, че нашата църква е камък на препъване?  Ние не се хвалим с нашето покорство и подчинение на закона. Библията казва: Господ нашата праведност. И Господ нашата праведност е камък на препъване за евреите, точно както е днес и за някои християни. Сигурен съм че сте чували това, вашите колеги са ви питали от къде сте и вие сте отговорили: От църква Ново създание. След което те ви поглеждат обидено. Вярно ли е? На някои от вас разбира се им се случва хубавата част: О, тази църква е голям работа! Амин. Нека да ви кажа това. Ние сме камък на препъване. Но, пастор Принс, библията казва да не поставяме камък на препъване пред брата си. Четете внимателно. Това се отнася за това, което ядете, за това което пиете. Амин. Когато става въпрос за доктрина, когато става дума за учението на Христос не можем да снижим стандартите си. Христос беше камък на препъване за евреите. Трябва ли да спрем да проповядваме Исус като наша праведност заради евреите? Не, по никакъв начин. Те трябва да повярват, не ние трябва да се приспособим към тях, а те трябва да се приспособят към Бог. Амин. Да повярват, че Бог е изпратил своя Син, за да бъде нашата праведност. Може ли да чуя едно хубаво Амин. Сега съм готов да проповядвам. Алелуя. Това беше просто разгрявка. Амин.
Днес ще проповядвам за връзката мужду праведността и здравето. Ние можем да проповядваме за праведност и просперитет, праведност и семейство, праведност и благословен брак, можем да проповядваме за най-различни области от нашия живот, но колко от вас ще се съгласят, че освен спасението, прошката на греховете ви, най-голямото благословение, което можете да имате в живота си е да бъдете здрави. Да сте здрави, включва и това, когато сте на 40, когато сте на 50 години вие не поглеждате възрастта си. Когато сте на 60, всъщност в тялото си вие не сте на 60. Има хора, които са на 30, но тялото им е като на 50-годишен човек. Колко от вас разбират това? Това е факт. Нарича се хроническо стареене или нещо такова, вашата реална възраст. Няма никакъв смисъл да имате просперитет, много пари, но тялото ви e лишено от сила, да сте прикован към леглото. Желанието на Бог за вас e, цитирам библията
3 Йоан 1:2 “Възлюбени, аз желая повече от всички неща, ти да преуспяваш (да просперираш) и да бъдеш здрав в съответствие с това как преуспява (просперира) душата ти“.
Така че желанието на Бог за нас е да бъдем проспериращи и да бъдем здрави, така както просперира и душата ни. Бог не е такъв какъвто Го описват някои проповедници, Той не се интересува само от душата ни. Не е така! Бог иска да просперираме и да бъдем здрави, както е душата ни. Господ ми каза веднъж, беше наскоро: В момента, в който моите хора разберат, че Аз искам да са здрави, те стават здрави. Амин. Днес ще говоря за праведност и здраве. Ще останете удивени от това, което сега ще ви кажа, защото понякога аз самият съм изумен от това, което казвам. Знаете ли, че да полагате ръце върху болни, въпреки, че Исус полагаше ръце върху болни и те се възстановяваха, не е най-доброто което Бог има за вас? Сам Исус каза на своите ученици: Тези знаци ще следват повярвалите: В мое име те ще полагат ръце върху болни и те ще се възстановяват. Той дори не каза: Положете ръце, помолете се и те ще оздравеят. Той каза само: Положете ръце върху болния и той ще оздравее. Помислете за това. Знаете ли за какво говори този стих? Знаете ли как да лекувате болни? Много просто - Намирате болен, полагате ръце, Бог лекува. Разбрахте ли? Намирате болен, полагате ръце, Бог лекува. Бог никога не каза, че вие ще лекувате. Той каза: Те ще полагат ръце върху болните. Но тези “те“ трябва да са вярващи. Когато вярващите положат ръце върху болния, Бог  го изцелява. Хората смятат това за толкова странно! Пасторе, как лекувате болните? Ръце - болен - слагам - Бог лекува! Амин. (църквата се смее). Ние практикуваме това в нашата църква. Все още продължаваме да практикуваме това. Но знаете ли, вярващи да полагат ръце върху болни вярващи, не е Божието най-добро! Ако четете внимателно библията, ще видите, че когато вярващите полагат ръце е винаги върху болни, които не са вярващи. Ще откриете, че когато Исус полага ръце е винаги върху невярващи. Разбира се, тогава все още не е имало вярващи. Когато Исус упълномощава своите ученици, дори в книгата на Деяния на апостолите, те полагат ръце върху тези, които са болни сред невярващите. Вярващите полагат ръце върху болните невярващи. Тогава как Бог се е погрижил за болните вярващи? Ние продължаваме да можем да полагаме ръце върху болните вярващи, но това не е най-доброто, което Бог има за нас. Ако проучите внимателно библията ще видите, че дори и даровете на Светия дух са в полза на невярващите. Случва се нещо такова: Бог показва даровете си на хората и после те са привлечени от Исус. Амин.
Защо се нуждаете от излекуване, кокато Лечителят живее във вас? Патрик, ела насам. Представете си че аз съм вярващия, Лечителят живее в мен. Представете си, че Патрик е невярващ. Всъщност той е славно спасен. Но да кажем, че той е невярващ. Лечителят живее в мен. Ето защо, аз полагам ръце върху болния. Така Лечителят предава своята сила и присъствие в болния. Амин. (Патрик започва леко да се поклаща). -“ Ти почувства силата на Бог идваща в теб, нали. Да, аз също я почувствах. Амин. Благодаря ти Исусе. Патрик, по-добре е да седнеш. Амин“.
И така - Лечителят живее във вас, болният няма Лечителя, така че ние предаваме силата му. Всички вярващи имат Лечителя, Христос в нас. Но много пъти много от нас не знаят какво имат или кой е в нас, затова започваме да зависим от хора, които да полагат ръце върху нас. Това не е най-доброто, което Бог има за вярващия. Не ме разбирайте погрешно, ако дойдете при нас, ние ще се помолим за вас. Но това не е най-доброто за вас. Най-доброто, което Бог има за вас, е да се научите да ходите в новозаветно здраве. На път съм да ви покажа как. Погледнете Римляни 8:11. Стих 11 е стих пълен със сила.
Римляни 8:11 Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.(православна библия)
Първо, нека да изясним нещо: “оживотвори вашите смъртни тела“, означава: “ще даде живот на вашите смъртни тела“ (съвременен превод от 2004). Какво е смъртно тяло? Това е тялото, което имаме в този живот, тук на земята. Един ден ще имате ново тяло, безсмъртно тяло. Знаете ли, че всеки момент Исус може да се върне, между другото всички библейски пророчества са вече изпълнени, казвам го просто, за да го знаете, всичко е изпълнено. Израел е обратно в земята си, най-общо казано благовестието е проповядвано до четирите  краища на света. По всяко време сега Исус може да се върне обратно и когато Исус разцепи облаците и дойде да ни вземе, всичко това ще се случи за части от секундата, светът няма да знае, единственото , което света ще знае е, че ние всички сме изчезнали в един миг. Амин. Това, което ще се случи, когато Исус дойде за нас, е че ние в същия момент ще получим съвсем ново тяло. Знаете ли, че тялото на Исус е физическо? И това тяло надхвърля границите на времето, пространството и материята. Затова, когато Исус ви повика, а вие сте в сграда като тази, няма нужда да се притеснявате как ще излезете, няма да ви се наложи да натискате бързо бутона на асансьора и да викате: “Господи, чакай ме“. Представете си, вие се качвате на асансьора, чакате докато пристигне долу и викате: “Чакай ме, Господи“. А Господ ви отговаря: “Ще трябва да изчакаш следващия влак“. Не, това няма да се случи. Това никога няма да се случи. Знаете ли защо? Защото библията казва, че нашите тела ще бъдат трансформирани в тела като Исусовото тяло. Амин. Какво е тялото на Исус? Тялото му не е въздушно, безплътно, нещо като тяло на призрак. То е реално. Когато възкръсна от мъртвите, Той показа ръцете си на учениците си и им каза: Елате, почувствайте ме, той буквално каза: Призракът няма плът и кости, духът няма плът и кости. Така че Той в своята възкресена форма имаше тяло. Забележете, че Той можеше да се появява и изчезва, можеше да се появи в стаята на затворени врати, така че това е тяло, което може да преминава и през цимент. Затова първото нещо, което се случва, когато Исус ни повика, Той променя нашето тяло, така можем да минем през покрива. Амин. И това тяло продължава да бъде физическо тяло. Може да правите “Дай пет“ във вашето ново тяло, алелуя! Освен това, това тяло никога няма да остарее, никога няма дори да киха или да настине и никога няма да се разболява и никога няма да умре. За колко време? Завинаги! Завинаги е мнооого време. Амин. “Когато светиите маршируват, о, Господи аз искам да съм сред това множество“ (откъс от песен). Уверете се че сте част от тази армия. Амин. Ние ще бъдем в тялото си, в нашето завинаги младо тяло, завинаги здраво тяло, и най-доброто от всичко, това тяло не може да умре. Не няма да умре, а не може да умре. Смъртта вече ще е останала назад. Амин. И всички ние имаме огнени колесници, които ще накарат ламбургинито да изглежда смешно. С колко висока скорост ще се движите, след като знаете че не можете да умрете? Бог направи цялата вселена за своите деца, за да играят. Амин. Вие какво си мислите, че ще свирим на арфа през цялото време и ще пеем Алелуя? Не, небeто е повече от това. Ние ще се радваме на Бог и неговите благословения, няма никаква работа, която да трябва да бъде свършена. Ние очакваме това тяло. Амин. Няма да имаме нужда от ботокс или друга инжекция, или да се подлагаме на козметична операция, ние ще имаме чисто ново тяло завинаги. И библията казва, че това тяло ще е като тялото на Исус:
1Коринтяни 15: 47. Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето.48. Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните; 49. и както сме носили образа на земния, тъй ще носим (от гръцки -  нося, обличам за постоянно облекло, броня) и образа на Небесния. (православна библия)
Това ли е, което обещава библията в Римляни 8:11? Не! -Тогава защо казахте всичко това? Само за да ви нахраня. Да се върнем на това какво казва библията:
Римляни 8: 11. Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.(православна библия)
“Ще оживотвори смъртните ви тела“ - това оживотворяване е даване на живот на вашите смъртни тела. Не става въпрос за тялото, което ще имате в бъдеще, то ще е безсмъртно. Тук, това за което се говори, е за Светия дух в нас, който дава живот на смъртното ви тяло. Мислите ли, дори за миг, че е възможно Светият дух да даде живот на вашето смъртно тяло и то да остане болно? Как мислите? Дали мислите, че Светият дух, който дава живот на вашето тяло е причина тялото ви да остане същото каквото е било или мислите, че ще има някаква промяна? Някои от вас са винаги са уморени, винаги се чувстват тъжни, винаги са изтощени или хронично болни. Това не е най-доброто, което Бог има за вас. Това послание ще ви освободи. Амин.
Да ви кажа нещо свързано с това послание. Един ден, докато бягах за здраве, медитирах върху този стих, стих 11 от Римяни 8. Бог отвори за мен целия този стих. Амин. Този стих е пълен с триединния Бог. Триединен Бог, знаете, три в едно, три божествени личности в едно. И все пак, един Бог, не трима, но един.
1Йоан 5:7 Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Тримата са Едно. (православна библия)
 Ние можем за използваме описания като лед, пара и вода, които са едно и също вещество, но в различно състояние на съществуване, но този пример не може да опише мистерията на триединния Бог. Не ме карайте да го обяснявам. Ако можех да го обясня, нямаше да е вече мистерия. Така че нека просто го наричаме триединен Бог. Бог не каза: Нека да направя човека, Той каза: Нека да направим човека според нашия образ: Бащата, Сина, Светия дух. Стих 11 е пълен догоре с триединния Бог. Триединният Бог е споменат два пъти в този единствен стих. Нека  ви покажа, следвайте ме сега: “Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас“  - виждате ли триединния Бог? Духът на Оногова, Който възкреси Исус т.е. Светият дух на Бащата, който възкреси Исус, Сина. Виждате ли Светият Дух, Бащата и Синът? Още в първия ред виждате триединния Бог. Триединния Бог участва във възкресяването на Исус от мъртвите. 
Обърнете внимание на втората част на същия стих: “то, (Бащата)Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух“. Имаме триединния Бог споменат отново, за втори път, само в един стих. Триединния Бог е споменат два пъти, това е стих с двоен дял от триединния Бог. Защо казвате всичко това, пастор Принс? За да подчертая следното: Така както всичките три личности на Бог активно участват във възкресяването на Исус от мъртвите, така и всичките три личности на Бог активно участват в даването на живот на вашето смъртно тяло. Не си мислете дори за миг, че Бог иска да останете в това състояние - болни, пълни с болки, в състояние на хронично изтощение. Мислите ли че Бог иска да останете така? Всичките три личности на Бог са живо участващи в даването на живот на вашето смъртно тяло. Само да знаем това, вече ни кара да се чувстваме енергични.
Много преди да умрат, хората са болни. Много преди да се разболеят, те са уморени. Да си уморен е хубаво, когато е след като сте работили през деня, дори и Исус след като дълго е бил на път, седна до кладеница, в своето човешко тяло Той седна до кладенеца, защото беше уморен. Това е приятна умора. След като проповядвам тук и се върна в къщи и си легна на леглото, аз се чувствам приятно уморен. Аз съм служил на Господа. Колко от вас разбират това? Някои хора, които не работят, също са уморени. Затова библията казва в книгата Еклесиаст: Сънят на работещият човек е сладък. Амин. Има умора, която произлиза от мързел. Но чуйте, ако сте винаги уморен, ако ви се спи през цялото време докато работите, ако заспивате докато сте в църквата, предизвиквам ви да вярвате, че не сте вие причината, вие сте под атака и дяволът не иска да чуете това, което много други хора чуват. Води се битка. Амин. Всичките три божествени личности са живо участващи в даването на живот на вашето смъртно тяло. Амин. Ще ви разкажа накратко това, което получих от Бог докато медитирах върху този стих. Първият ред казва, че и тримата, Исус, самият той, Светият дух и Бащата участват в съживяването на Христос от мъртвите. Амин. Не се казва само, че Бог ще даде живот на смъртните ни тела , а се казва че Бог, който съживи Исус от мъртвите, ще даде живот на нашите смъртни тела. Сравнете двете неща: Кое е по-трудното? Да съживиш Христос от мъртвите или да дадеш живот на тялото, кое е по-трудно за Бог? Знам, че за Бог няма нищо, което да е трудно. Амин. Но аз говоря по начина, по който Исус говореше с фарисеите, по човешки начин. Когато Исус видя пред себе си парализирания човек, Исус попита: Кое е по-лесно? Да кажа на болния: твоите грехове са простени или да му кажа: Изправи се, вземи постелката си и върви? Кое е по-лесно? Така че има такова нещо като по-лесно и по-трудно. Така че аз ви питам: Кое е по-трудно: Да съживи Христос от мъртвите или да даде живот на вашето смъртно тяло? Да се съживи Христос от мъртвите е по-трудно. Знаете ли защо? Ще ви докажа това от книгата на
Ефесяните 1:19-20 където се казва: и какво е превъзходното величие на Неговата мощ (мощта на Бог) към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила. С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата.
Тук са използвани най-различни гръцки думи за сила - екзусия, дунамис, кратос, най различни думи означаващи сила, мощ, могъщество, енергия, доминион, за да бъде възкресен Христос от мъртвите, защото всички сили на тъмнината се опитаха да спрат това. Да съживи Христос от мъртвите е върховното постижение на Бог, това е като че ли Бог използва почти цялата си сила, за да възкреси Христос от мъртвите. Слушате ли? И нищо не успя да спре това, Той е възкресен! Ако това е по-трудното, тогава какво е за Бог да оживотвори, да даде живот на тялото ви? “Този, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух“. Амин.
Още преди години попитах Бог: Ако това е истина, а то е истина, тогава защо, Господи, съм победен от един обикновен грип? От вирус, който дори не мога да видя с просто око! Прикован съм към леглото си в продължение на дни от един прост вирус? Господи, ако Светият дух, който е възкресил Исус от мъртвите живее в мен, а аз знам че живее в мен, тогава защо съм победен от едно просто главоболие? Нещо липсва, Господи, какво е? И тогава Бог ме заведе до следващия стих. Готови ли сте? И отново, отговорът може да бъде намерен в контекста. Вижте контекста:
Римляни 8:10 Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив (духът е живот) поради праведността.
А тази праведност дали е правене на правилните неща или е подарък? Подарък е! Амин. Тя е подарък, дар, който е състояние на съществуване, не е правене на правилните неща (Римляни 5:17). Алелуя. Амин. Думата “дух“  използвана в стих 10  на Римляни 8 се отнася за човешкия дух, нашият дух е жив с живота на Бог, защото ние сме направени праведни. Амин. Колко от вас имат Христос в себе си? Ако имате Христос в себе си, тялото ви е мъртво поради греха, но вашият човешки дух е жив поради праведността. Трябва ли да се отчайваме, защото тялото ни е мъртво поради греха? Не, да благодарим на Бог за стих 11. Стих 11 казва, че Бог ще даде живот на тялото, което е мъртво. Бог ще даде живот на вашето смъртно тяло, амин. Сега ще илюстрирам:
Дерън ела, Патрик ела, Гейбриъл ела. Тези трима мъже ще представляват мен, пастор Принс. Имам три части: дух, душа и тяло. Душата, това е ума, волята, емоциите. Аз съм дух, аз имам душа, аз живея в тяло. Вие не сте вашето тяло. Вашето тяло е вашата къща. Ако сърцето ви спре да бие, тялото ви ще падне, а вие, истинският вие ще излезете навън. Първото нещо, което ще почувствате, когато душата и духът ви излязат от тялото, вашите чувства още са с вас, докато тялото ви е там долу на земята, първото нещо, което ще почувствате, ако сте вярващ, ще се почувствате много, много жив. Тялото е като пречка. Вие ще се почувствате жив, и не само това, вие ще почувствате пълно спокойствие, пълен душевен мир и неспирна радост завинаги. Библията казва, не се безпокойте за това тяло, Бог ще ви даде съвсем ново тяло, вечно тяло като на Исус. Амин. Как мислите, това добра новина ли е? - Това е много добра новина. И така, вие не сте вашето тяло. Амин. Тялото е къщата в която живеете. Духът и душата са преплетени. Но за да мога да ви покажа какво се случва, разделям трите части на човека. Подобно на Бог, ние сме направени по негов образ, Бог е три в едно, Бащата, Сина и Светия дух. Бог каза: Нека да направим човека по нашия образ. Така че Бог ни направи дух, така че Бог който е дух, да може да общува с нас чрез духа ни. Тези, които не са спасени, техния дух е мъртъв. Но душата им е жива, тялото им е живо. Тялото и душата са отделени от духа. Те не могат да разберат Бог. С ума си вие не можете да разберете Бог, с емоциите си не можете да почувствате Бог, чрез волята си никога не можете да се свържете с Бог. С тялото си никога, никога не можете да докоснете Бог. Бог е дух. И така, Бог е дух, и вие сте дух. В момента, в който вие приемете Исус Христос, вашият дух става жив. От този момент Бог, който е дух и вие, който сте дух, можете да общувате. Вие знаете, че знаете, че сте спасени. Как разбирате че сте спасени? Просто знаете! В момента в който приемете Исус Христос, има нещо вътре във вас, което знае че сте спасени. Амин. Дори някой теолог да дойде при вас и да ви каже: “Знаете ли че съм учил в най-добрите семинарии на света, и аз съм тук за да ви кажа, че заради това, че сте от църква Ново създание, вие не сте спасен“, вие може да му кажете: “Твърде късно е, аз просто знам че съм спасен“. Амин. Има вътрешно знание, което превъзхожда човешкото знание.
Библията казва, че ако Христос е във вас, тялото е мъртво, но духът е живот заради праведността. И така, тялото е мъртво, дори за вярващия, да не говорим за невярващите, там всяка част е мъртва. За вярващия, вашето тяло е мъртво, заради греха, но няма защо да се отчайвате, защото духът е живот, защото е направен да е в правилни отношения с Бог.
В момента, в който приемете Исус, знаете ли къде идва Светият дух на Христос? Във вашия дух. Понякога душата чувства присъствието на Светия дух, тялото на човека може да заплаче, но това всъщност е без значение, душата и тялото не са местата където Бог идва. Бог идва в духа. И духът, който е бил отделен от Бог, става жив, нарича се “роден отново“. Амин.
И колкото повече идвате в църквата и се храните, толкова по-силен ставате. Амин.
Библията казва, че духът иска да даде живот на вашето смъртно тяло. Но между духа и тялото стои умът, който е като пречка за духа в неговия стремеж да достигне тялото. Ако прочетете Римляни 8, от където е този стих, ще видите, че там се казва, че  “мъдруването на плътта е смърт: а мъдруването на Духа е живот и мир“ (Римляни 8:6). Думата “мъдруване“ превод от гръцки е “това, което човек има в ума си, мислите и целите“ т.е. ако това, което човек мисли, мислите му и целите му са от плътта, това е смърт, но ако мислите и целите му са от духа, това е живот и мир. Ще останете изненадани да разберете каква означава плътско мислене. Не означава да мислиш за мръсни неща. Това със сигурност е плътско, но всъщност плътско мислене е да вярвате, че вие все още сте мръсни, нечисти, че сте грешници. Ако вие  въпреки че сте спасени, вярвате че сте християнин, който не става за нищо, да вярвате това, означава да вярвате плътски. И Бог казва, че да мислите по този начин, това е смърт. Но ако вие вярвате в съответствие с това, което казва библията,
ако вярвате, че сте праведността на Бог в Христос, това е да имате духовно мислене, което е живот!
и мир. Ето защо, след като християнинът е спасен, умът му има нужда от добро учение, той има нужда от обновяване на ума. иначе умът му ще остане слаб. Умът, емоциите са части на душата. Независимо, че духът е жив поради праведността, ако умът ви не знае, че вие сте праведен, тогава духът не може докосне тялото, защото умът му пречи. Божията изцелителна сила минава от духа, през ума и чак тогава стига до тялото.
Факт е, че всеки вярващ е праведен, независимо дали го знае или не, всеки християнин е праведен. Дори да вярвате, че сте мръсен, нечист, вие продължавате да бъдете праведен в очите на Бог. Затова Бог се отнася с вас все едно грехът не е бариера, Бог ви говори, но вие казвата: “О, боже, как можеш да говориш с мен, дали е Бог, който ми говори?“ Колко от вас ме разбират? Умът е, който има нужда да бъде образован, който се нуждае от библейско образование. Това е времето, в което се нуждаете да идвате на църква и да бъдете хранени. Умът ви трябва да научи неща, това се нарича обновяване на ума (Римляни 12:2). Вие бивате трансформирани, преобразени чрез обновяването на вашия ум, вашият ум трябва да знае, че вие сте праведни. Вашият ум е също и вашата съвест. Хората може да казват Амин, Амин, но знаете ли за какво имат съзнание? Имат съзнание за провалите, за неуспехите си, за недостатъците си, за слабостите си. Открих, че жените, може би заради падението на Ева, жените имат по-голяма склонност да вярват  най-лошото за себе си. Ако например съветвате жена, чийто съпруг е изневерил - какво казват жените? - “Може би е моя грешка. Може би аз трябваше да го обичам повече, може би трябваше да направя това или онова“. Нека да ви кажа това: “Няма никакво извинение за изневярата. Амин“. Но жените са много бързи в това да обвиняват себе си. Дори, когато дойдат при теб и цялото им лице е насинено, мъжът  ѝ я удря за десети път, знаете ли какво ви казват те? -“Може би той имаше причина, може би аз го провокирах“. Нека да ви кажа това: Ние сме склонни да вярваме най-лошото за нас, затова и когато Бог дойде и ви каже, че вие сте праведността на Бог в Христос, вие не вярвате. Вие си казвате: “Как бих могъл да съм праведността на Бог, след като дори и вчера се провалих в това, или точно тази сутрин се провалих в онова, или провалих се в това точно сега, на път за църквата. Как мога да бъда праведен?“ Затова и библията казва, праведността не идва  от вашето добро държание, а идва от вяра:
Римляни 3: 21-22 А сега и независимо от закона се яви праведността на Бог, за която свидетелствуват законът и пророците,  тоест праведността на Бог чрез вярата в (на) Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.
Амин. И защото вие сте непрекъснато със съзнание за грях, съвестта е част от душата, вие сте винаги със съвест за грях, и дори когато животът, на гръцки “зоуи“, животът в духа се опитва да докосне ума и съвестта, вие не сте способни да го идентифицирате, да го разпознаете. И така, един ден вие идвате в църквата “Ново създание“ . И вие чувате проповядването на библията, която ви казва, че сте праведен и сега вашият ум започва да получава информация, умът ви започва да разбира, че Бог през цялото време му е казвал, че сте праведен. Той си казва: Това е гласът на Бог, този приятелски глас, който ми говори, когато се чувствам потиснат и обезкуражен, дори когато съм се провалил в нещо, този глас, който ми говори, е Бог! Това е животът на Бог, който се опитва да достигне ума ви. Амин. И сега, вие вярвате на този приятелски глас, няма да кажете повече: “Как би могъл Бог да ми говори приятелски, как би могъл Бог да ми каже, че все още съм праведен?“ Сега вие започвате да вярвате и бавно, бавно, макар и слабо, духът започва да докосва ума и съвестта т. е. душата. Сега вашия ум работи заедно с духа ви. Амин.
Сега вижте това: В момента, в който умът ви започва да вярва и да има съзнание, че вие сте праведен, електрическият ток от духа, който е живот, Светия дух минава през ума и достига тялото. Алелуя. Амин. И когато срещнете някой приятел, той ще ви каже: Ти си на 60 години, не се шегувай с мен, приличаш на 35-годишен. Роднините ви ще ви кажат: Какво се случва с теб, ходил си на фейслифт, нали? Амин. И те не могат да повярват, че нещо се е случило с тялото ви. Това се случва, когато електрическия ток започне да тече свободен, неотслабващ. Слушате ли ме църква? Виждате ли, ако даването на живот на нашето тяло става автоматично, нито един християнин нямаше да е болен, никога. Нито един християнин нямаше да умира преди времето си. Нито един вярващ нямаше да е хронично уморен. Но всички знаем, че това не е вярно. Има вярващи, които са винаги изморени, винаги изтощени, винаги слаби, винаги болни. Но, благодарим на Бог, ние открихме тайната. Тя е да видим стих 11 и неговия контекст. Тайната се намира в предния стих, който казва: Духът е живот поради праведността. Той говори за това, че тялото е мъртво, но духът е жив. Но ако прочетете първата част на Римляни, там се говори за ума, необходимо е умът да бъде обновен. Умът е средния човек.
Ако умът не се съгласи с духа, животът от духа не може да потече и да стигне до тялото.
Много християни умират така: Духът се опитва да докосне ума, казва му да повярва на истината - кои са те в Христос, че те са излекувани, че са праведни, но умът никога не отговаря. Умът не е научен, вие ходите на църква, която учи че Бог не лекува винаги, че Бог може да остави някои хора болни заради незнайни божествени причини, амин, и умът никога не свързва духа с тялото, никога.
Най-доброто, което Бог има за вярващия е духът докосне ума, а умът да докосне тялото. Всеки път когато кажете: Аз съм праведността на Бог в Христос, знаете ли какво се случва? Вие давате живот на вашето тяло, амин, всеки път силата на “зоуи“, божествения живот в духа ви започва да тече към вашето тяло. Тялото ви се изпълва с енергия и вие вече имате енергия за всичко.
Благодаря ти Исусе! Нека да завърша с този последен стих. Исус дойде, за да ви даде живот. Исус не каза: Аз дойдох да ви донеса правила, и още повече правила, и правила изобилно. Не, не, не, Той не дойде, за да ни донесе правила, Той каза: Аз дойдох, за да ви донеса живот, и живот по-изобилно (Йоан 10:10). Амин. Знаете ли защо? Бог никога не е искал вие да умирате. Бог никога не е искал да живеете живот, в който след като порастнете, да започнете да отпадате, да остареете и накрая да се разболеете и да умрете. Това дойде заради греха. Заплатата за греха е смърт, но Божият дар по благодат е вечен живот чрез Исус Христос нашия Господ.  (Римляни 6:23). Ще завърша с моя любим стих:
Римляни 5:17 Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на праведността, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.
“Чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един“. Виждате ли колко голяма сила има резултатът от греха на първия човек, Адам? Неговият грях причини толкова широко разпространен отзвук, такова ехо, че то още продължава. Но Бог  направи нещо изключително, Бог изпрати Исус, когото нарече  последния Адам (1Коринтяни 15:45). Точно както първият Адам е представител на цялата човешка раса, така Исус днес е нашия Адам, последния Адам.
Следващата част от стиха казва: “много повече тези, които получават изобилие на благодат и на дара на праведността“, не на заплащането, не на наградата, а на дара, на подаръка на праведност, “ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос“. Моите две любими теми: Благодат и праведност. Аз съм толкова благодарен на Бог, че ме издигна да проповядвам на тези две теми. Само от две неща имате нужда, изобилие на благодат - незаслужено и неизработено от вас добро и на подаръка на праведност, и чрез тях вие ще царувате в живот. Да царувате в живот не означава само да царувате в този живот. Да царуваш в живот, е обратното на това да царува смъртта, която влезе с греха на Адам. Да царувате в живот означава животът да царува във вас, а не смъртта, живот, в неговата пълнота, живот реален и истински, активен и енергичен, живота, който Бог има. Алелуя! И как постигаме това? Чрез два ключа - чрез приемането на изобилието на благодат и подаръка на праведността. Може ли да проповядвате твърде много за благодатта? За да царуваш в живот трябва да получиш изобилие на благодат. Затова се молете вашия пастор да проповядва послания пълни с изобилие от благодат, защото тези, които получават изобилие от благодат и подаръка на праведността ще царуват в живот, като противоположното на смъртта, чрез Единия, Исус Христос. Амин.
Но ще ви кажа, че ако попитате някои християни, за кого имат повече съзнание, за първия или втория Адам, ще видите, че те имат повече съзнание за първия Адам, и затова какво е направил той. Хората още дискутират, още спорят по въпроса дали е важно да се проповядва за благодат. “- Пастор Принс, вие проповядвате твърде много за благодат“. - Но вие виждате, че ние царуваме чрез изобилие на благодат и чрез подаръка, не чрез заслуженото заплащане или възнаграждение, а чрез подаръка на праведност. Там където се казва: “тези които получават“, думата “получават“ на гръцки означава и “приемат“. Тези, които получават и приемат изобилието на благодат и на дара на праведност, царуват в живот чрез Исус Христос. Вие приемате ли изобилието на благодат и подаръка на праведност, който Бог ви дава? Една от най-големите грешки, които правим е, че след като излезем напред, за да приемем Христос, смятаме че това е всичко. Тук думата “приемам“ от гръцки означава “продължително приемане“. Времето, в което е най-добре да приемете изобилието на благодат и подаръка праведност, е когато сте се провалили. Амин. Когато се ядосате на някой, докато карате колата си, това е добро време да кажете: “Аз приемам подаръка на праведност, аз все още съм праведен, амин, алелуя, аз съм праведността на Бог в Исус Христос“. Това е времето да говорите тази истина. Иначе ще останете със съзнанието за грях и това ще произведе още грях. Следващия шофьор, който мине, ще ви ядоса още повече. Ще стане по-лошо. Най-бързия начин, за да се върнете в спокойно състояние е да изповядате: “Аз съм праведността на Бог в Христос“. Слушате ли църква? Ние приемаме благодатта и подаръка на праведността всеки ден, това е приемане, което продължава във времето. Ние приемаме отново и отново, напомняме си отново и отново, че имаме подаръка на праведността, особено, когато сме се провалили в нещо. След като току що сте се скарали с партньора си, обърнете се на една страна и си кажете тихичко: “Аз съм праведността на Бог в Христос. Аз все още съм праведен.“ Праведни сме в Христос, не с нашата, а с Неговата праведност! Знаете ли какво ще се случи, когато направите това? На смъртта няма да ѝ е позволено да работи в този брак. Колкото повече изповядвате това, толкова повече живот ще ви дава праведността. Осъждането носи смърт. Амин. Библията казва: приемете подаръка на праведността, приемете изобилието на благодат. Добри приемници ли сте или не? Намирам хората от Сингапур за много лоши приемници, заради това че ги е срам. Кога за последно сте получили подарък? Това ще е добър тест за това дали приемате добре подаръците или не. Има случаи, в които сме свикнали да получаваме подаръци, например на Коледа и на рождения си ден. Но да приемем че не е вашия рожден ден, нито е Коледа. Някой е дошъл при вас и ви е дал подарък. Какъв е бил вашия отговор? Спомняте ли си? Това ще ви покаже дали приемате подаръците добре или зле. Някои от вас ще кажат това: Оо, не трябваше! - Помислете за тези думи: “Не трябваше“. Разбира се че не трябваше! Ако трябваше да ви давам подарък, щях да съм като вашия шеф, той трябва да ви даде вашата заплата накрая на месеца, заради законите за труда. Той няма никакъв избор, той трябва да ви даде заплатата ви. Но ако аз трябваше да ви дам подарък, тогава това не е подарък. Тогава защо казвате - “Ти не трябваше!“ Разбира се че не трябваше, това е подарък. Или вие не казвате: “Оо, не трябваше.“ Може би вие казвате неща от рода на: “Защо си се охарчил? Толкова е скъпо. Напразно си похарчил толкова пари“. Положението се влошава, когато това включва и децата ви. Децата ви растат и някоя леля иска да благослови децата ви с някакъв подарък и майката на децата казва: “О, моля те, не харчи напразно толкова пари за тях“. Децата си мислят: Да се похарчат пари за мен е напразно? И после ние се чудим защо децата, когато пораснат, нямат усещане че имат стойност, отказват се от собствените си ценности, за да се харесат на другите и ние не разбираме защо. Казваме им: Аз не съм те възпитал да си такъв. Но всъщност точно ние сме ги възпитали така. Вие сте ги възпитали така, че те вярват, че не са ценни. Никой не може да изхарчи прекалено много пари за дъщеря ми Джесика. Тя е по-ценна от всичките ви подаръци. Амин. Или пък ние казваме: “Защо ми подаряваш това? Аз не го заслужавам.“ Спрете. Това е подарък. Ако го заслужавате, това няма да е подарък, ще е заплащане. Но Бог не ви даде заплащането на праведност, заради доброто ви държание, Той ви даде подарък! Ние казваме:“О, Господи, не трябваше!“. Бог казва: Исус умря за вас! А ние: “О, какво прахосничество!“ И после, Бог ви дава подаръка на праведността и вие казвате: “О, Боже, аз не го заслужавам!“ Бог ви отговаря: Правилно! Затова аз искам да го приемете като подарък.“ Амин. Така че какъв е правилния отговор? Какъв е правилният отговор, който доставя удоволствие и на двамата, и на този който дава и на този, който получава? - Благодаря много! Амин. Имайте дързостта да приемете това, което Бог ви дава. Исус плати за това. И най-голямото нещо, което можете да направите за този, който даде живота си за вас, който страда за вас, е да кажете: Благодаря, и да се радвате на подаръка. Ако знаете, че някой е страдал, за да ви купи това яке или нещо друго, наистина е страдал, работил е допълнително и т.н., вие обличате това яке, особено когато той ви вижда и го носите с радост, с гордост. Може ли да чуя едно хубово Амин? Амин. Това носи радост на този, който е направил подаръка. Амин.
Вдигнете ръце към Бог. Алелуя. Татко в небесата, ние ти благодарим за думите, които ни даде днес, и ти благодарим Татко, че твоят Свят дух, който възкреси Христос от мъртвите, който живее в нас, дава живот на всяка клетка, на всеки орган, на всяка функция на нашите тела от върха на главите ни до петите на краката ни с възкресителен живот, с божествена енергия и сила, с божествено здраве, с подновяване на младостта ни като на орлите. Ние ти благодарим, Татко Бог, че в идващата сега седмица, семето на праведния е свободно, децата ни са защитени. Благодарим ти, че в пътя на живота ни лежи живот и няма никаква смърт. Ние ти благодарим, Татко Бог, че ти се грижиш за нас, благодарим ти, че богатството на грешника е приготвено за нас, ние ти благодарим, Татко Бог, никакво зло не може да дойде върху нас, нито една болест няма да ни приближи, защото ние сме праведността на Бог в Христос, ние сме в Христос, закрилата на Всемогъщия, до дясната ти ръка. Ние сме много над всяко проклятие, ние сме много над всякаква болест, ние сме много над всеки зъл дух, много над Сатана. благодарим ти Татко Бог, ние сме напълно защитени в Единия, Христос, в името на Христос. И всички хора казват: Амин!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Навсякъде, където в българските библии е използвана думата “правда“ или “оправдаване“, в оригинала на гръцки е една и съща дума “дикайосуне“ (спомената 92 пъти в новия завет), която означава “праведност“. Значението на думата “дикайосуне“ е:        
В широк смисъл: 1.Състоянието на някой, който е такъв какъвто би трябвало да бъде, праведност, условието приемливо за Бог.
3. Интегритет (качеството да си честен, да имаш високи морални принципи, цялостност и непокътнатост), добродетелност, чистота на живот, справедливост, вярност, правилност на мисленето, чувствата и действията.
В тесен смисъл: Справедливо държание и отношение, добродетелта да дадеш на всеки това, което му дължиш.
Думата “оправдан“ на гръцки е винаги “дикайо“, което означава:
1 Да направя праведен или такъв какъвто би трябвало да бъде.2.Да представя, да покажа, че някой е праведен, такъв какъвто е и какъвто би искал да бъде смятан. 3. да обявя някой за праведен какъвто би трябвало да бъде
Източник: Blue letter bible
Превод: Валентина Иванова

Топ 10 за изминалата година