Търсене в този блог

четвъртък, 19 ноември 2015 г.

Джоузеф Принс - "Насладете се на Авраамовите благословения в живота ви"

            Авраам е бил много благословен човек. Той е бил заможен. Той е имал Божието благоволение и защита за него и семейството му. Той дори бе подмладен в старините му, така че имаше деца след като беше станал на 100 години.
Като Авраамово потомство чрез Христос, ние имаме право на всички благословения на Авраам. Но как да ходим в благословенията му? Каква е причината да не преживяваме всичките му благословения в живота ни?
Получи своите отговори в това послание от Джоузеф Принс, и започни да притежаваш всичко, което ви принадлежи, днес!

вторник, 3 ноември 2015 г.

"Слепеца по пътя за Ерихон"


35. А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. 36. И като чу, че минава народ, попита какво е това. 37. И му казаха, че Иисус Назарянинът минава. 38. Тогава той извика, като каза: Иисусе, Сине Давидов, смили се над мен! 39. А тези, които вървяха отпред, го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен! 40. И така, Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато онзи се приближи, Той го попита: 41. Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам. 42. Иисус му каза: Прогледай! Твоята вяра те изцели. 43. И той веднага прогледа и Го последва, като славеше Бога. И целият народ, като видя това, въздаде хвала на Бога.“ Лука 18:35-43

35 – Слепите хора не могат да работят. Единственото което могат е да разчитат на другите хора за помощ. За какво ти е богатство ако не виждаш, изобщо защо ти е нещо ако нямаш зрение? Можем само да си представим пълния мрак в който живее един сляп човек. Състоянието на слепият физически човек, може да се отъждестви със състоянието на духовно слепите хора или още наричани не новородените.
36 – Интересна картина на човек, който не може да вижда да получи помощ от тези, които виждат. Това е което трябва да правим ние които виждаме, трябва да помагаме на духовно и физически слепите хора а не да ги осъждаме. Не забравяйте че те не могат да работят и имат нужда някой да им помогне, за това да не стоим със скръстени ръце, но нека помагаме на изгубените и нуждаещите се.
37 – Тук срещаме нещо много интересно. Докато този човек беше сляп физически, духовно той не беше, докато тези тълпи които следваха Исус явно бяха слепи духовно както разбираме и от стих 39.
38 – Какво откровение само! Слепецът разбра, че това е Спасителят, Давидовият израстък, Месията, Божият Син! Фактът, че Го нарече син на Давид, говори за откровението и вярата която този слепец е получил от Отец, защото Сам Отец обича Синът и иска всеки да уважава Синът, както уважават и почитат Отец. В Старият Завет, Бог много говори за Давидовият Син, всичко това ни сочи към Него – Исус Христос, Божият Агнец, Който понесе грехът на света.
39 – Забележете, че всеки път когато провъзгласяваме Исус за Божият Син, противникът ще ви кара да замълчите, но слава да бъде на Светият Дух, че е записал тази прекрасна история, защото този човек не млъкна, но още повече завика: „Сине Давидов! Сине Давидов! Спасителю! Месиьо!“. Нека не слушаме хората, които се опитват да заглушат вярата ни в Божият Единороден Син дошъл на света да вземе греховете ни върху своето тяло! Нека всеки опит да бъде смачкана вярата ни, бъде посрещнат с борбеният дух на този слепец!
40 – Вижте, Исус се спря царски и заповяда да Му доведат човека. Исус можеше да отиде при човека, но желае да служим едни на други и така да имаме награда на Небесата, като си служим.
Каква прекрасна картина виждаме тук! Царят на царете, Неговите служители и нас самите в образа на слепеца, които сме водени при Царят по важно дело. Каква картина на небето само! Колко добре само се чувства Исус, когато някой Го изповяда че Той е Синът на Бог – Спасителят на Света. Със сигурност такова отношение е ключ към чудеса и все пак, всичко започва от Бог Отец, Който даде откровение и вяра на този сляп човек, защото това Му се видя угодно.
41 – Вижте, за Исус нямаше нищо невъзможно за живота на този слепец, след като Исус е вече разпознат и признат от него за Месията. Така е и в нашия живот, Той може да направи всичко, стига очите ни да гледат винаги Него, като на Божият Единороден син от където идва нашето спасение и изцеление. Библията казва, че тези които не разпознаха Исус като Месията, Исус не можа да направи за тях много чудеса освен да изцели няколко болни. Нужно е откревение и вяра от Бог Отец за Бог Син, за да има чудеса. Нека търсим откровение за „Кой е Исус Христос?“ в Библията и ще имаме това за което Го молим. Ще чуем и ние радостните думи: „Какво искаш да направя за теб?“. За това Исус ни казва днес: „Когато дойде Човешкият Син, дали ще намери вяра на Земята?“. Нека не се усъмним и за миг, че Исус е Божият Син – Спасителят!
Много християни се оплакват че нямат имотно състояние, че нямат семейство, деца, работа, минало, бъдеще, въобще списъкът продължава до безкрай и изобщо не виждат това което имат. Слепият човек искаше да види всичко което има и най-вече Христос в нашата история. Въпреки, че вече беше духовно прогледнал, защото позна е Исус е Христос, сега оставаше само да прогледне и физически, за да заживее вече нов живот като спасено Божие дете.
42 – Беше нужно Царят да заповяда, за да се извърши молбата на слепеца. Какви хубави думи само! „Твоята вяра…“, но твоята вяра в кого? Естествено че вярата ти, че Исус е Христос и Той носи изцеление, тази вяра го е изцелила и спасила!
43 – Колко хубаво е само, първото нещо което да видиш изобщо, да е Божият Син! Нека така остане завинаги, нека Христос да изпълва целият ни поглед за вечността! Нека въздаваме хвала на Бога за всяко чудо или добро дело в нашият или живота на другите хора, амин.

Топ 10 за изминалата година