Търсене в този блог

петък, 30 октомври 2015 г.

"Злите фарисеи"


"Злите фарисеи"


"И започна да казва на народа тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на лозари и отиде в чужбина за дълго време. И на определеното време прати един слуга при лозарите, за да му дадат от плода на лозето; но лозарите го биха и го отпратиха празен. И изпрати друг слуга, а те и него биха, безсрамно го оскърбиха и го отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха. (Лука 20:9-12)
"Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула; и като го даде под наем на лозари, отиде в чужбина. А когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат плодовете му. И лозарите, като хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото. А най-накрая изпрати при тях сина си, като казваше: Ще почетат сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му! И като го хванаха, го изхвърлиха вън от лозето и го убиха. И така, когато стопанинът на лозето си дойде, какво ще направи на тези лозари? Казаха Му: Злосторниците лошо ще погуби, а лозето ще даде под наем на други лозари, които ще му дават плодовете на времето им. Иисус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи“? Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който ражда плодовете му. И който падне върху този камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че говори за тях. Но когато поискаха да Го хванат, се уплашиха от множествата, понеже Го имаха за пророк." (Матей 21:33-46)

Както много други притчи и тази е за нашата отговорност. Ще отговорим ли на желанията които Бог има за живота ни или ще отхвърлим Писанията Му в полза на нашите желания или ежедневие? Живеем ли продуктивно като работим да "принасяне" плодове,  като отговор на благословението да Му служим?
Притчата ни припомня привилегията да живеем в заветни взаимоотношения с Бог, но тази привилегия винаги носи със себе си и отговорности. Наша отговорност е да се запитаме как отговаряме на посланията от Бог в живота ни?
Докато Бог може да ни говори чрез ангели, сънища, видения, през историята е доказано, че Негов основен начин на комуникация е чрез хора. Божиите хора постоянно отхвърлят пророците поради своите собствени разбирания и желания и ние сме склонни да отхвърляме или пренебрегваме хора, които говорят Божиите истини в живота ни поради същите причини. 
Приятели, семейства, членове и църковни водачи не са призовани да търпят лошото ни поведение и да ни насърчават да само и само за да останем в църквата. Не, ако те наистина обичат Исус и нас, те ще се конфронтират и ще ни коригират, така че да приличаме повече на Христос.
Така че, как реагираш когато Бог се опитва да те насърчи или коригира, чрез другите хора, чрез Святия Дух или чрез Неговото слово? Смирен/а ли си и възприемчив/а, внимателно ли премисляш техните думи или си инатлив/а и непреклонен/на като камък сред своите си пътища?

"Талантите"

"Талантите"


"И като слушаха това, Той прибави и още една притча, защото беше близо до Ерусалим, и защото те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви. Затова каза:
Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царство и да се върне. И като повика десет от слугите си, им даде десет мнаси; и им каза: Търгувайте, докато дойда. Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Ние не искаме този да царува над нас. А като получи царството и се върна, заповяда да му повикат онези слуги, на които беше дал парите, за да узнае кой какво е припечелил чрез търгуване. Дойде първият и каза: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. И той му каза: Хубаво, добри слуго! Понеже се показа верен в твърде малкото, имай власт над десет града.Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. И на него каза: Бъди и ти над пет града. Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа, защото се боях от теб, понеже си строг човек: взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му каза: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който взимам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял; тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? И каза на присъстващите: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има десет мнаси! Казаха му: Господарю, той има вече десет мнаси! Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, ги доведете тук и ги посечете пред мен." (Лука 19:11-27)
"Защото е както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг – два, на трети – един: на всекиго според способностите му; и тръгна. Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господарят на тези слуги и прегледа сметката с тях. И когато се приближи този, който беше получил петте таланта, донесе още пет таланта и каза: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, аз спечелих още пет. Господарят му каза: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил двата таланта, и каза: Господарю, ти ми даде два таланта; ето, спечелих още два таланта. Господарят му каза: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който беше получил един талант, и каза: Господарю, аз те знаех, че си строг човек – жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал; и като се уплаших, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал. Ти обаче трябваше да внесеш парите ми при банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и го дайте на този, който има десет таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. (Матей 25:14-30)

Въпроса не е колко имате, а какво правите с това което имате. В тази притча слугите не са отговорни за това колко таланта имат, те са отговорни за това какво правят с тях. 
Какви таланти, дарби, увлечения, отворени врати и т.н. ти е дал Бог? Чакате ли повече врати да се отворят, повече пари да имате, повече хора да станете, повече нуждаещи се да има, преди да направите нещо с тях? Замръзнал ли си от страх поради това, че ще се провалиш и не всичко ще се окаже перфектно? 
Бог е добър Баща, Той не се вбесява когато Неговите деца излязат с вяра да използват дарбите и талантите които той им е дал за целите на Царството. Неговата корекция идва когато чакаме поради страх или желаем да имаме още повече, и накрая не вършим нищо!
Не позволявай талантите които Бог ти е дал да ги изгубиш, днес пристъпи напред и ги използвай за Царството на Бог!

"Фарисеят и бирника""Фарисеят и бирника"


"Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча: Двама души: единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма да се помолят. Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора – грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника. Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен." (Лука 18:9-14)

Отново Исус ни предизвиква да се запитаме от къде идва праведността ни, от Христос или от нашия самоконтрол?
Важно е да се отбележи, че нашите действия са важни да живеем живот угоден на Бог, а не само да мислим благочестиво, това е нещо в което ученикът постоянства, процес наречен освещение.
Но тези действия не ни спасяват, те трябва да са резултат от нашето спасение. Нашата увереност не е в нашите действия, не че те ни спасяват, но в Христос и самият Христос. Нашите нови действия идват като отговор на незаслужената любов и прошка на Исус, а не да печелим и съхраним Неговата любов към нас.
Днес, когато идвате при Христос, идвате ли уверени и горди колко добре сте пазили закона Му или сте се смирили за това, че извън Христос не сте праведни.
Дали душата ти се хвали от добри дела или се хвали със смирената любов на Христос, която пренебрегва всичките ни недостатъци и провали за да те обича и да те примири със Себе Си?

"Настойчивата вдовица и неправедния съдия""Настойчивата вдовица и неправедния съдия"


"Каза им и една притча за това, че трябва винаги да се молят и да не се уморяват, като каза: В един град имаше един съдия, който не се боеше от Бога и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми! Но той за известно време не искаше. Но после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и хората не зачитам, пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с непрекъснатото си идване. И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, и ще се бави ли спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?" (Лука 18:1-8)

В първият стих ни се предоставя главният урок който трябва да вземем от тази притча: винаги се моли и никога не се отказвай! В един свят на мигновени неща, можем да се разочароваме когато Бог не отговаря на нашите молитви веднага и на нашето време. Все пак не трябва да се обезкуражаваме, но да продължим да "викаме" към Него! В допълнение, трябва да бъдем убедени в Божията справедливост! Ако дори неправедния съдия в крайна сметка раздава справедливост, колко повече праведния Бог ще донесе справедливост във всяка наша ситуация?
Не се обезкуражавайте когато не виждате нещата да се случват веднага или когато сте очаквали. Молете се постоянно и вярвайте в Божията доброта!

четвъртък, 22 октомври 2015 г.

Джоузеф Принс - "Ти си ново създание в Христос - Старите неща са преминали"

ДЖОУЗЕФ ПРИНС - ВИЕ СТЕ НОВО СЪЗДАНИЕ В ХРИСТОС - СТАРИТЕ НЕЩА СА ПРЕСТАНАЛИ

Готови ли сте за словото? Амин!  През последната седмица Господ ми говори много силно за откровението, което ми беше дал преди 2 години... мисля че беше преди 2 години. Проповядвах само веднъж  за това откровение. Господ ми каза да проповядвам за това по-силно и по-силно, отколкото съм го правил преди. Той ми каза, че като го направя, вие ще видите ползите и величието на  тази истина. Истината за която говорих е тази велика истина, от която е взето името на нашата църква (църква Ново създание):        " Следователно ако някой човек е в Христос, той е ново създание" Какво сте вие? Вие сте "ново създание" Но нека да погледнем цялото съдържание на този стих от този пасаж, искате ли?                2 Коринтяни 5: 16-21
16. "Поради което от сега нататък ние не гледаме на никой човек според плътта:" - Много интересно изявление- ние не гледаме на никой човек според плътта - " Въпреки че сме познавали  Христос според плътта, при все това, сега не го познаваме повече по плът.
17  Следователно ако някой човек е в Христос, той е ново създание: старите неща са престанали; вижте, всички неща са станали нови"
Сега, това е моето послание днес: новото създание. Старите неща, са какво? - престанали, всички неща са станали нови. Кои са старите неща, които са престанали? От гледна точка на "Слово на вярата", от където идвам аз, ние сме научени, че когато приемем Христос, вашият духовен човек е спасен. Но умът ви не е, тялото ви не е, някой  ден ще имаме чисто ново тяло, но Господ ме е научил да не проповядвам по този начин, защото чрез разделяне на отделните части (на човека), ние ограбваме нашите тела от това да преживеят пълното спасение, което Исус е дошъл да ни даде. Исус е страдал за нас изцяло, не само за духа ни. Потта му е станала като капки кръв в градината (Лука 22:44).  Това е феномен, който се случва много рядко, хора от медицинските среди казват, че това се случва само когато си под много силен стрес, малките капилярни съдове се спукват и тогава, когато се изпотите, кръвта ви се смесва с потта. Заради изкупителните качества на кръвта на Исус, когато потта му се е смесила с кръвта му, той всъщност ни е изкупил от стреса. Той ни е откупил чрез кръвта си от стреса, от тревоги, от безпокойство, от грижи. Когато е носил короната от тръни (Йоан 19:5), Той я е носил, за да ви откупи от вашата депресия, от всичките ви душевни грижи и тревоги. Така че Той не ни е откупил само в духа ни, Той ни е откупил в нашата душа, ума ни, интелекта ни, нашите емоции. Амин. Той ни е откупил дори в нашите емоции. Спасението трябва да бъде и във вашите емоции. Той ви е спасил. Спасението е за вашата душа, за вашия ум, и за вашите емоции също, не само за вашата душа, Исус е страдал също и за вашето тяло, за да бъде то здраво. Амин. Библията казва в Исая 53 - несъмнено (не "може би")," той несъмнено понесе всички наши болести (, физически болести,) и с всички наши болки се натовари". Ето че го има написано тук! Исус е страдал за духа ви, за душата ви, за мисленето ви, както и за вашето тяло. Така че спасението е за вашия дух, душа и тяло. Затова, Бог ми каза да ви кажа : не само духът ви е спасен, но цялото ви същество е спасено. Да, един ден ще имате съвсем ново тяло, но Библията казва, ако вие сте в Христос, вие сте ново създание. Всичко от вас! Но, пастор Принс, аз още изглеждам същия както от преди да съм спасен?  Затова стихът започва казвайки, в стих 16, (преди стих 17, който казва: "Ако някой е в Христос той е ново създание"), в стих 16 се казва: "От сега нататък ние не гледаме на никой човек според плътта",  ние не гледаме на никой човек според плътта. Амин. Това означава,че аз не те виждам като старото ти аз. След като един път си в Христос, ти си съвсем ново създание.
Следващия въпрос, на който искам да отговоря е - "старите неща са престанали" , но кои са " старите неща"? Беше ми казано, че старите неща са неща в твоя дух, които са престанали. Но всъщност е важно да се знае кои са старите неща, които са престанали, за да можем да освободим вярата си да вярваме в това наследство. Амин. И не само това - "вижте (казва Бог) всички неща са станали нови". Без повече стари неща във вашия живот! Амин! Искам да ви докажа от Светото писание, чрез сравняване на пасаж с пасаж, най -добрия начин да се тълкува библията е да се сравнява библията с библията. Ще ви покажа друг пасаж, където се говори за стари неща, които изчезват и всички неща, които стават нови.
Този пасаж е от книгата "Откровение". Сега, преди да преминем към книгата "Откровение", искам да ви кажа някои неща относно книгата Откровение. Не искам да засегна чувствата ви свързани с вашето убеждение- ако вие вярвате в буквален Антихрист или вярвате, че книгата Откровение е напълно буквална, защото има много големи доказателства, които показват че...  аз вярвам, че ще има реален Антихрист, от плът и кръв Антихристос, но аз вярвам, Йоан го казва, че вече има много Антихристи навсякъде около нас. Аз вярвам, че книгата Откровение, в по-голямата си част, е книга на символи. Разбрали ли сте това? Това е книга на символи. Както Йоан казва: Аз видях Божието агне, имащо седем рога - Исус - вие искате да ми кажете че Исус буквално има 7 рога? Не, рогът е образ на сила, власт (авторитет) . "7" е цифрата на съвършенството. Амин. Съвършена власт (авторитет). Йоан вижда Исус. Това е книга от символи. 
Библията казва, че книгата Откровение е книга за откриването (откровението) на Исус Христос. Глава 1ва казва: "И го показа" (откровението)", не се казва - "той изговори откровението". "Той го показа", първите четири букви на думата "показа" (signify) са думата "знак" (sign) .Той показа откровението  на своя слуга Йоан със знаци. Така че цялата книга Откровение е картина (образи, знаци), показани на Йоан.
Не казвам, че някой ден ще видим дракон, плуващ. Не може ли Бог да го направи, пастор Принс? Разбира се, Бог може да направи всичко, но вижте, аз вярвам че това е символ. Амин. Ние виждаме символ на дракон, който бълва вода от устата си, и тази вода е цунами, ние видяхме това да се случва буквално.
Но книгата на символите е за нас книга, която да разберем след като сме прочели всички книги от библията. Затова Бог е сложил тази книга последна. Но това е първата, книга която новопокръстения иска да прочете. Ето например, съществува знакът  на звяра, който е на челото и на ръката. (Откровение 20:4) . Така че какво е знака на звяра, знака на Антихриста? Някои хора казват: Някой ден в бъдещето ще има баркод, който ще се слага на кожата на ръката или челото ти. Не знам, може да има баркод, не знам. Но едно знам: това е книга със символи. И така, знак на челото, знак на ръката е духът на Антихриста, което е величаене на човека. Човекът днес, огледайте се около себе си, човекът се прославя с  какво? Или със силата си (ръката си) или с интелекта си (челото си). Човекът днес не се прославя с незаслужената милост , с любовта и добротата на нашия Бог, ние го правим, амин! Човекът днес се слави или със силата си или със своя интелект. Това е знака на звяра, който е 666. Цифрата на човека е 6. Така че 666 е човекът прославящ самият себе си (заместване на Бог, Исус и Светия дух с Човек, човек и човек - 666). Амин. Това е духът на Антихристос.
Така също ние виждаме и гигант, в книгата Откровение, стоящ с десния си крак върху морето , а с левия си върху земята. Дали това означава, че един ден ще има огромен гигант? Не! Това е красива картина на състоящото се от много части тяло на Христос, амин. И гигантът "държеше отворена книжка", което е Новият завет, завета на благодатта. И той има власт (доминион) над земята и над морето.(Откровение 10:1,2) Амин. И има небесна дъга около главата си. Алелуя! Тялото на Христос в последните времена ще проповядва от Новия завет с небесна дъга около главата си. Какво означава това? Съзнанието за небесната дъга, е съзнание, което казва: "Никакво осъждане повече за теб". Амин. Дори животът ви да не е перфектен, няма никакво осъждане, защото Христос е понесъл вашето осъждане вместо вас. Амин, църква! Алелуя! Амин!
И така, това е книга със символи. Вземайки това предвид, нека да отговорим на този въпрос - Кои са старите неща, които са престанали? От библията.. кои са нещата, които са станали нови? Откровение 21:2 "И аз, Йоан видях светия град, новият Ерусалим  (кажете: новия Ерусалим) слизайки от небето (рая), от Бог, приготвен като младоженка  украсена за съпруга си"
Сега, "новия Ерусалим", ако погледнете в книгата на Галатяните 4, тя казва, че Авраам е имал 2 жени... всъщност само една съпруга. Другата не му е била съпруга, а негова прислужница. Но му се е родил Исмаил от тази прислужница. Той е имал две жени в живота си. Едната е неговата законна съпруга. Как се казва тя? - Сара, много добре! Другата е Агар. И библията казва, че Агар, в Галатяни, Агар е планината Синай, " която ражда за робство". Не забравяйте, 10-те заповеди, целият закон е от планината Синай. Бог иска неговите хора да се преместят от планината Синай в планината Сион. Може ли да чуя едно хубаво Амин! Така че тези неща са символични.
 Галатяни 4:24 -"Тези две жени са двата завета , единият от планината Синай, която ражда за робство, която е Агар". 
Гал4:25 -"Тази Агар е планината Синай в Арабия  и съответства на сегашния Ерусалим, и е в робство с децата си."
Сегашният Ерусалим в Израел е в робство (на закона). Амин. Те са в робство, защото вярват в планината Синай, в действителност те са под Агар. Но библията казва тук: Ерусалим отгоре, новият Ерусалим е Сара, тя е свободна. Тя е майка на всички нас- Галатяни 4:26. От коя сте вие? Сара, вашата майка е от горният, новият Ерусалим. Всъщност, днес, когато казват на еврейски Ерусалим, казват го така: Йерушалаим, на еврейски - Йерушалаим. Знаете ли, че когато има "им" накрая на думата, означава че думата е в множествено число? Така че, дори в техния език, Бог вече е програмирал Йерушалаим: Ерусалими, множествено число, два Ерусалима, един на земята, един на небето.
Откровение 21: 2 " И аз, Йоан видях светият град, новият Ерусалим  слизащ надолу от небето (рая), от Бог" - ние сме част от новия Ерусалим, може ли да чуя едно хубаво Амин!- " приготвен като младоженка  украсена за съпруга си"
Библията го казва и то съвсем ясно, че новият Ерусалим е дошъл:
Откровение 21:3  "И чух силен глас от небето (излизащ от рая), който казваше: Вижте, храмът на Бог е с хората, и Той ще живее с тях, и те ще бъдат Негов народ"
Случило ли се е това вече? Храмът на Бог с нас ли е? Амин - ние сме! храм на Бог! (1Коринтяни 3:16). Бог с нас ли е? - Да! Амин! "И те ще бъдат негов народ" - ние народ на Бог ли сме вече? Или това е нещо, което ще се случи в бъдеще? Не, ние вече сме божий народ. Затова не четете всичко това, все едно се отнася за бъдещето. Да, вярно е, че един ден ние ще видим Бог, един ден ще вървим по улици от злато. Така е. Но всичко това, което вече се е изпълнило - в Откровение 21, ни  казва какво се е  случило в 2Коринтяни 5, когато вие сте станали ново създание, Господ ви казва и кои са старите неща, които са преминали.  Амин. Така че нека да прочетем всички неща, които са престанали: "И Бог ще избърше всяка сълза от очите им"...Нека да довърша предния стих
Откровение 21:3: "и сам Бог ще бъде с тях, и ще бъде техен Бог." Бог с нас ли е? Вече? Да! Бог наш Бог ли е? " И ще бъде техен Бог"- виждате ли, вече се е случило.
Откровение 21:4  "И Бог ще избърше всяка сълза от очите им; (не се ли е случвало това много пъти през живота ви, Бог да избърше всяка сълза от лицето ви, амин!) И там няма да има повече смърт, никаква тъга, нито плач, там не ще бъде повече никаква болка (включваща болест) : защото миналите (предишни, някогашни) неща са преминали."
Това са нещата, миналите неща или старите неща, за които  библията казва че са престанали. Кои са те: болка, страдание, плачене, тъга, всички са престанали. Следващият стих
Откровение 21:5 "И този който седеше на трона каза, Вижте, аз правя всички неща нови".
Това не е ли същото, което четохме току що? - :" ако някой човек е в Христос, той е ново създание: старите неща са престанали; всички неща са станали нови". Сега ви показваме чрез библията, най -добре е да се тълкува библията с библията, библията тълкува библията, че тези стари неща са тъга, плачене, заради проклятието, не е плачене от радост, а е плач заради проклятието, изгубване на скъп за теб човек или нещо друго, плачене, болка,че  всички тези стари неща са изчезнали от новото създание! Всичко свързано с новото създание е напълно ново. Амин!
Сега ще ви отговоря на въпроса - Ако това е така, защо виждам вярващи страдащи от някои тези неща, за които вие говорите? Ще отговоря на този въпрос. Бъдете търпеливи. И така.
Откровение 21:6 "И Исус ми каза: Свършено е. (Свършено е! Кога Исус извиква това?- На кръста. Свършено е!)  Аз съм Алфа и Омега (A и Я от гръцките букви), началото и краят. Аз ще дам от извора на водата на живота щедро на този който е жаден ."
Църква, нека да отговорим на въпроса, наистина бързо, един път като сме в Христос, какво сме ние? - Ново създание. Само искам да направя пауза и да ви кажа това: Библията казва, че всеки един, който е в Христос, той е ново създание. Ако някой е В Христос! Бог не каза: Вашите колеги, които не познават Исус са ново създание. Вашите роднини и т.н., не, не, не! Само тези които са в Христос! Това е  страхотно изявление, тази малка дума "в" Христос е страхотна, тя е изумителна истина! Знаете ли? - В Христос вие сте по-близо до Бог , вие сте по-близо до Исус отколкото бихте могли да бъдете някога- в Христос. В Стария завет, Бог е казал на Авраам: Върви пред мен - какво означава това? - бъди близко до мен, но дори Авраам не е толкова близо колкото сте вие. Върви "пред" не е "в" Христос, не е достатъчно близко. После, хората казват: Ние трябва да се научим да следваме Исус : - Да, в евангелията, Исус казва - Следвайте ме и аз ще ви направя ловци на човеци, това казва на своите ученици. Но дори и те не бяха "в" Него. Все още недостатъчно близо до Исус. Амин! После с откровението за Исус, хората казват - Емануел, неговото име е Емануел. На еврейски означава: Бог е с нас. На английски: Именьуел (смях). Удивително е, че дори "Бог с нас", "Исус с нас" все още не е достатъчно близо както е "в" Христос. Знаете ли какво? Точно сега вие сте "В Христос". В Христос! Всичко което Исус e сега, в своята слава и красота, в своята превъзходност, всичко което той има, което му е дадено от Отец, всичко което той е завоювал, всички ползи (преимущества,облагодетелстване) в резултат на неговата победа, ние сме "В" този Христос, във възкръсналия Христос, в издигнатия Христос, в седналия до дясната ръка на Бог , Христос, вие сте в Него! Амин! Хвалете Господа! По-близо от това не бихте могли да бъдете! Вие сте в Христос до дясната ръка на Бог (място на почест и специално доверие).
Не само това, библията казва, че сме  сънаследници с Исус Христос. Вие знаете ли какво означава това,  сънаследници с Исус Христос? Да вземем например принц Чарлз и Камила, знаете ли че принц Чарлз в момента не е крал. Един ден ще бъде. Дали той седи на същия трон, управлявайки заедно с майка си Англия или Обединеното кралство? - Не! Майка му управлява, кралицата управлява. Така че, принц Чарлз е наследник на родителя си. Наследникът на родителя,  все още не е наследник. Но библията не казва, че ние сме наследници на родителя си. Библията казва че ние сме сънаследници , сегашно време, заедно с Исус Христос. (Римляни 8:17) Слушате ли хора? Амин.
Всички тези истини са възхитителни истини, дори смъртта е престанала, едно от старите неща е смъртта, смъртта е престанала, в новото създание няма никаква смърт. Не е чудно, че Павел казва, че вярващия не умира, той заспива. Знаете ли, вярващия просто си сменя мястото, където се намира, амин, Кенет Хейгън още е жив, той просто е сменил местоположението си. Всички ваши любими хора в Христос, които са преминали нататък, те просто са сменили местоположението си. Няма вярващ, в библията, който да е описан като умрял, вярващият е описан като някой, който просто заспива. Защо? Исус казва: "Който и да е, който живее и вярва в мен, няма никога да умре" - Тук Той за първи път казва такова нещо. Веднага след като казва това, той пита Марта " Вярваш ли в това?". (Йоан 11:26) ,че никога няма да умреш? Един път след като си в Христос, ти никога няма да умреш!
Ако можехте да интервюирате, което не можете, но ако можехте да интервюирате тези, които са си отишли, за да бъдат с Исус на небето (в рая), ако ги интервюирате, те ще кажат: Човече , казвам ти, въпреки че бях въвлечен в автомобилна катастрофа, колата ми беше смазана, но аз дори не го почувствах. Бог ме грабна! Амин! И първото нещо, ще ви кажат те, моментът в който са извън тялото си, какво чувстват? Те се чувстват по-живи, перфектно щастие, пълна радост, несравним мир ...за много дълго време, никаква тъга повече, амин! Сега, аз не искам да сменяте местоположението си все още. Да ви кажа, има някои от вас, които нито са там, нито са тук. Вие сте в Невърленд или в Земята на сънищата. Не, не виждам никой да спи, просто се шегувам. Но нека да ви кажа това, църква, аз също така вярвам с цялото си сърце, че има поколение... библията говори за това, последният враг, който ще бъде сложен под краката на нашия Господ е физическата смърт. Следователно трябва да има поколение, на което Бог ще даде  откровение, че те са способни да сложат смъртта под краката си. Слушате ли? Амин! И аз вярвам, че с растежа на църквата, с доближаването  все по-близо и все по-близо до идването на нашия Господ, това откровение ще излезе наяве. Може би част от това откровение, което споделям с вас днес е част от това откровение. Амин. Алелуя!
Няма повече болка! Вие трябва да кажете това. Няма повече смърт в новото създание в Христос! Старите неща са престанали! Амин! Вие трябва да вярвате в това! Библията го казва! Алелуя! Знаете ли, апостол Павел е победил смъртта - знаете ли, че Павел не може да умре без разрешението си. В действителност той говори все едно има власт над смъртта. Един път, в книгата на Филипяните, Павел говори:
Филипяни 1:23 "Аз имам дилема, имам два избора пред мен, да си отида и да бъда с Христос, което е много по-добре:"
Фил.1:24 "но да остана(живея) в тялото е по-нужно за вас" , затова предполагам ще се помотая още малко наоколо (смях).
Не е ли изумително? Амин! Но пасторе, Павел е умрял като мъченик. Да! Един път Господ ми каза, това е защото Павел е бързал да види Исус. Той е умрял като мъченик, но не преди да каже:
2Тимотей 4:7 "Аз съм се борил в добрата борба, аз съм опазил вярата, аз съм завършил пътя си (обучението си, развитието си)"
 Той не е искал да остарява. Той не е искал да чака, за да види Исус. Най-бързият начин, начина, по който Исус би бил най-високо възхвален, е бил мъченичеството. Знаете ли, Павел е бил пребиван с камъни 3 пъти по време на своето служение. Един път е бил оставен като мъртъв, в околностите на град Листра. Той се е изправил и се върнал в града, и е проповядвал! Амин! Така че, Павел е стигнал до място в живота си, в което смъртта не е можела  да го сграбчи, когато тя реши.Амин! Но сега виждаме това да се случва на вярващи. Трябва да разберете също, че Павел е умрял като мъченик, но той не е имал семейство, разбирате това, нали. Ако искате да бъдете новозаветен мъченик, поне бъдете като Павел. Библията казва в Евреи 11:35 за всички тези които умират като мъченици... се използва този израз: "не приемащи избавление". Въпрос - Беше ли им предложено избавление? Те не приеха да бъдат избавени, " за да могат да получат по-добро възкресение", казва библията. Павел не е имал семейство, той не е имал собственост за продаване по време на бума на продажби (смях), той не е имал деца, които да растат около него, така че най-бързият начин за него, той не е искал да чака да остарее и да види своите внуци, той е искал да си отиде в къщи. Но същността на въпроса е, че той е имал власт над смъртта. Амин! Слушате ли? Аз съм ново създание в Христос. Старите неща са престанали, тези стари неща са болка, болест, проклятието и смъртта. Те всички са прекратени от моя живот. Повече никакво наследствено проклятие, повече никаква болест, повече никаква бедност, повече никаква смърт. Аз съм ново създание в Христос! Старите неща са престанали (мъртви)! Вижте, всички неща са станали нови". Алелуя!
Това предизвиква нещо във вашия дух, нали? Амин! Истината винаги има това въздействие върху духа ви. Хвалете Господа! Църква, това е реалност, ние сме ново създание, старите неща са преминали, всички неща са станали нови. Пастор Принс, ако това е така, тогава защо, пасторе, кажете ми, как така аз все още имам болка, аз имам все още това заболяване, онова заболяване, аз виждам също и други вярващи да имат това заболяване. Нека да споделя с вас какво казва библията, не моето мнение. Това добре ли е? Амин. Ще ви кажа защо това заболяване все още  съществува. Изглежда ,че то съществува. Всъщност, в действителност всички болести са престанали (спрели), защото Бог е направил всички неща нови. Амин. Време е да ви кажа това: вие сте ново създание и единственото нещо от тази страна на небето...бих искал да го кажа така, в небето един ден единственото нещо, което ще наследите е ново тяло. Когато грабването се случи, вие ще имате съвсем ново тяло, но всичко вътре във вас е вече във вас. Всичко, което имате е вече ваше. Дори в старото ви тяло го има "духът на Бог, който дава живот на вашето смъртно тяло". Амин. Църква, ние не чакаме да наследим, ние не сме наследник на родителя си, ние сме, сегашно време, сънаследници с Христос, наследници на Бог (Римляни 8:17). Алелуя! Амин!
Кажете: Аз имам живот, аз имам радост, аз имам изобилие, аз имам здраве в Христос. Алелуя! Амин! Ще ви кажа какво ще се случи, когато хората започнат да вярват правилно, това се проявява в живота им. Ще стигнем и до това. Но нека първо да отговорим на въпроса: Защо има хора, вярващи, които живеят в старите неща. Библията казва: всички неща са станали (са се превърнали в) нови, нито едно от старите неща не се приема. Така ли е? Тогава как някои вярващи, живеят със старите неща? Отговора се намира в Исая, където се казва:
Исая 43:18 "Не помнете  предишните неща, нито размишлявайте относно старите неща. (Не мислете, не размисляйте относно старите неща)
Исая 43:19 "Погледнете, Аз ще направя ново нещо; сега ще порасне; няма ли да го разберете?"
Ние сме свикнали да приемаме този пасаж в библията по следния начин, ето как го интерпретираме: Аз имах приятелка. Сега вече нямам. Но аз не трябва да си спомням миналите неща. Амин! И Бог казва: Погледнете, аз ще направя ново нещо и ние казваме: Благодаря на Бог, сега имам нова приятелка. Виждате ли на колко ниско равнище е нашата интерпретация на библията. Вместо да интерпретираме библията с библията, ние започваме да я интерпретираме, основавайки се на нашите собствени преживявания. И Бог ми каза: Забрави старата си приятелка, започни да имаш добри взаимоотношения със сегашната си нова приятелка. Бог е направил "нова нещо"
Но, всъщност този пасаж се отнася за съвсем друго нещо: старото е винаги Стария завет, новото е винаги Новият завет. Когато Бог казва: "Аз ще направя ново нещо"...  знаете ли, всяко харизматично Съживление претендира, че това е "ново нещо", това е ново нещо. Всъщност "новото нещо", за което Исая говори е Новият завет. Няма друго "ново нещо". Бог не променя мнението си всеки ден. Всяко Съживление е преоткриване на "новото нещо". Амин, църква! Хвалете Господа. Бог казва: Аз ще направя  ново нещо, нали? Защо е така, защо имаме неща в нашите тела, в нашите умове, които все още са старите неща? Защото, библията казва, вие все още ги помните. Вие все още мислите за старите неща. Когато мислите за тях, давате място на дявола, давате място на вашата плът.  Нека да обясня: ние все още мислим за тях, ние не мислим, че старите неща са престанали. Когато почувстваме болка в тялото си, ние трябва да кажем: Благодаря на Бог! Никаква болка в новото създание, а аз съм ново създание в Христос. После вижте какво се случва...Това е различен подход. Амин. Вижте какво се случва. Амин! Вместо това, има хора, които казват: виждате ли, когато стигнем до определена възраст, тези неща ще се случат, има хора които ви казват... помня един мъж на вярата, мъж на вярата...! Този човек е лидер в "Слово на вярата". И той каза това: "Знаете ли, когато стигнете до определена възраст, някои неща започват да не работят така добре както са работили преди. Когато стигнете 40 години, каза той, някои неща не работят така добре както са работили преди". Аз бях на 30 и няколко, когато чух това. В сърцето си казах: Аз отхвърлям това, в името на Исус. Знаете ли, тези хора, въпреки че заявяват, че проповядват вяра, те мислят за старите неща, има сляпо петно в тяхното разбиране за нещата, което не им позволява да видят истината. Те зачитат (мислят за) старите неща, те ги помнят. Докторът ще ви каже: Когато стигнете до тази възраст, очаквайте това да се случи, онова да ви се случи...ако вие приемете това, вие зачитате (мислите за) старите неща, които са престанали. Амин. И познайте какво? - Защото ги приемате, те остават. Амин. Забелязали ли сте, че повечето вярващи могат да цитират 2Коринтяни 5:17, който аз току що цитирах, че ако някой е в Христос, той е ново създание. Но те не могат да цитират предишния стих. Всъщност предишния стих ни дава ключа за разгадаване на това как да живеете като ново създание. Да се върнем обратно на този стих. Стих 17 е " ако някой е в Христос, той е ново създание", вижте стиха преди този,
2Коринтяни 5:16  - "Затова от сега нататък ние не гледаме на никого по плът", включително и на тъщата, на никой! На никой, по плътта! Ние не гледаме на никого по плътта!
2Коринтяни 5:17:  "Следователно, (думата "следователно" е там, нали - заради предния стих 16, следователно) ако някой е в Христос, той е ново създание, старите неща са престанали"
Това което казва Бог, църква, е следното, Бог казва: Вие трябва да вярвате, че сте ново създание, въпреки факта, че тялото ви (плътта ви) казва, че не сте, въпреки факта,че вашите усещания и чувства ви казват че не сте, въпреки факта, че вашите човешки преживявания ви казват, че не сте, вие не трябва да зачитате  плътта, "отсега нататък ние не познаваме никой човек по плътта", ние сме нови създания. Амин! Ние трябва да утвърждаваме това, да вярваме това. Но знаете ли какво се случва? - Много пъти, например в брака, понякога вашият съпруг може да бъде малко мрачен, в лошо настроение. Неговата плът е раздразнена. Вие никога не сте раздразнени в духа. Неговата плът е раздразнена. Тогава, вашата плът реагира на неговата плът. Така че вие също се чувствате раздразнена. И когато той ви заговори по раздразнен начин, вие отговаряте по раздразнен начин. Плът раздвижва (подклажда) плът. Вашата плът реагира на неговата плът. Аз знам, че е много трудно понякога просто да не познаваш съпруга си по плът. Но това е, което библията ни насърчава да правим. Отсега нататък да не гледаме на никой човек според плътта, това е трудно. Затова библията казва: Ние ходим с вяра, не с виждане. Амин. Знам, че е трудно в естественото. Но Бог иска да виждаме нещата по същия начин, по който Той ги вижда. Знаете ли, аз гледам църквата и виждам тялото на Христос като ново създание. Когато  някой ми каже, но, пастор Принс , този човек все още има проблем с това и това, аз все още го виждам като ново създание. Амин! Аз ще говоря с него като с ново създание. И един ден той ще разбере, че е ново създание, което той вече е. И всички тези неща ще паднат от него като сухи жълти листа от дърво, защото реалността на вътрешния живот се проявява (излиза навън) . Амин. Някои хора мислят, че е белег на слабост да виждаш най-доброто у хората, да ги виждаш като ново създание, аз не мисля така. Аз мисля че това е начинът, по който Бог вижда, амин. Има случаи в църквата, когато трябва да се справим с някой и друг случай с хора, които мамят другите в бизнеса, или прелюбодействат или нещо такова, ние трябва да се справим с тези случаи, защото тези хора са хора, които отказват да признаят или да вярват истината,че те са ново създание, следователно те проявяват плътта си, ние трябва да се справим с тях, за да предпазим останалите. Амин! Но, това не е което вие сте, вие сте ново създание. Дори тези хора за които говоря, които са ново създание, ако те го разберат, те ще излязат от това си поведение. Амин. "Старите неща са престанали. Всички неща са станали нови." Амин, църква! Казвам ви: Колкото повече вярвате в това, толкова повече ще го виждате.
Следващото нещо, което искам да ви покажа е в Новия завет. То ни разкрива какво трябва да правим, за да ходим в това ново създание. Ние видяхме Исая, старозаветния пророк, казващ ни да не зачитаме старите неща, " не помнете предишните неща".
Сега ще видим апостол Павел, който говори чрез Светия дух в Ефесяни 4:21 "Ако е вярно, че сте го чули и сте научени от него,а истината е в Исус:"
Сега, слушайте внимателно.  Това е вярно, това е факт, вашето тяло показва, че вие имате тази болест. Рентгена показва, че вие сте болен от тази болест. Това е факт, но не е истината, която ви                                                                                                                        освобождава. Истината е вечна. Фактът е временен. Кажете всички: Фактът е временен. Истината е вечна. "Истината е в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Исус" Ефесяни 4:21. Разбирате ли, истината е в Исус. И Исус казва: Вие сте ново създание.
Ефесяни 4:22  " Така че вие съблечете (отхвърлете, премахнете) всяко поведение, което има общо със стария човек "-  Не се казва да отхвърлите стария човек , много пъти този стих е цитиран грешно, този стих казва: отхвърлете поведението на стария човек, който е корумпиран, съгласно измамните страсти."
 Ефесяни 4:23. "И бъдете обновени в духа на вашия ум"
По този начин вие ще отхвърлите  старото мислене, така ще отхвърлите старото поведение, така ще отхвърлите старите преживявания - чрез обновяване на духа на вашия ум! Започнете да мислите за себе си като за ново създание, започнете да мислите за себе си - старите неща са престанали, всички неща са станали нови. Амин! Не мога да бъда болен, аз съм здрав! Аз съм ново създание! Не мога да съм мрачен и раздразнителен, аз съм весел, аз съм ново създание! Аз не мога да съм стар, аз съм ново създание. Старите неща са прекратени (умрели), всички неща са станали нови. Амин! Не ме интересува, че моя дядо умря от тази болест, това няма да ми се случи на мен, аз съм ново създание! Амин! Старото създание, което идва от страната на баща ми, всички умряха вече, всички починаха, аз съм от ново поколение, нов вид, какъвто никога преди не е съществувал, аз съм ново създание, аз съм здраво създание, амин! Бог не е направил боклуци! Библията казва, отхвърлете поведението на стария човек  -  слушайте сега, не казва отхвърлете стария човек - вие не сте разделени на две, вие не сте стар човек и нов човек, всичко вплетено в едно. Не, не, не! Повече няма такова нещо като стар човек  за вярващия! Старият човек си е отишъл! Но поведението му е още там. И как го премахвате? Как го премахвате? Библията казва, че начинът, по който вие отхвърляте поведението на стария човек е не чрез опити, не чрез постене, не чрез борба, не чрез усилие на волята, но " бъдете обновени в духа на вашия ум"!: Започнете да мислите, че сте ново създание, започнете да вярвате, започнете да виждате себе си като ново създание. "Бъдете обновени в духа на своя ум". Амин! Някои от старите неща, дори въпреки, че сме ново създание, някои от старите неща изглеждат като че ли са все още тук. Но те не са реални, ние сме ново създание. Нека да ви обясня: Ако ги приемете за реални, те ще станат реални! Нека да ви обясня: ?????????????? 34:23 Колко от вас са били например, отвъд океана в Европа. Вие влизате в църква, и сте там по грешното време, по времето, в което бият огромната камбана, донг, донг, донг, и  я бият дълго време, и това докато вие посещавате църквата. След известно време камбанения звън спира, но звъна на камбаната в главата ви продължава. Отивате до кафето, сядате там и ...донг, донг, колко от вас са преживели това? Биенето на камбаната е спряло, стария човек е изчезнал, но мисленето, манталитета на стария човек все още "звъни". Библията казва: Бъди обновен в духа на своя ум. Камбаната е спряла. Хей, събудете се, камбаната е спряла! Не бие вече. Аз съм тук,за да ви кажа: Никакво звънене повече! Вие сте ново създание! Нека да го илюстрирам с друг пример: Колко от вас са пътували с кораб, голям океански пътнически кораб, вие слизате от кораба и сега сте на солидна, стабилна земя. Но след няколко дена прекарани на борда на кораба, вие забелязвате, че нещо се е случило с вас, то е реално за вас и никой не може да отрече, че за вас е реално, вие преживявате усещането, че всичко се движи ааааа-а нагоре, ааа-а надолу, ааааа-а нагоре, ааа-а надолу, ако продължа може да повърнете (смях), все още го чувствате. Ако летите със самолет, качвате се на самолета, има турболенция и всякакви други неща и полета е дълъг. Дори когато сте на солидна земя, все още имате усещането че летите. Чувствали ли сте се някога по този начин? Всичко това е в духа на вашия ум. Вие не сте повече старо създание, вие сте ново създание, йо! Амин! Знаете ли,това е като слона, огромният слон. Вие отивате и посещавате цирка през деня и виждате всички тези животни в техните клетки. Но слона не е в огромна клетка. Всъщност слона е вързан или чрез въже или малка верига за дървен прът или метален прът, само малък метален прът! И слона не се дърпа, с мощта, която е в това същество, с цялата тази сила, той може да го счупи като вейка. Но той не го прави. Защо? Това е което правят, когато слонът е още бебе - на бебето слон връзват единия крак с вериги към дървен или метален прът, застопорен в земята. И като младо слонче, то е пълно с живот, то ще се опитва да се освободи. И колкото повече се опитва да се освободи , толкова повече разранява крака си, дърпа, причинявайки си болка, причинявайки разраняване на кожата, така че болката да му напомня, всеки път когато се бори: не се бори, не можеш да бъдеш свободен. И тогава слонът започва да расте, все по-голям, по-голям и по-голям. Металния прът все още е малък. И ти виждаш сега гигантски слон, ти знаеш, че той има силата да се освободи. Така ви вижда дявола, но той ви държи в робство, защото робството не е в метала, а е в умът ви. Амин! Вие сте ново създание в Христос! Старите неща са престанали. Всички неща са станали нови. Амин! Така че просто си представете - ако този слон дойде в нашата църква и чуе проповядване като това, амин, (ние сме имали няколко от тях през годините), и слона чуе един ден: Ти си силно същество, ти имаш силата, ти не си повече онова старо бебе, което си бил, амин, ти си нов човек, силен, мощен, той ще се освободи за части от секундата. Алелуя! И аз се моля в името на Исус, вие ще се освободите от вашето робство ДНЕС! В името на Исус, ново създание! Амин! Хвалете Господа! Алелуя! Амин! Вижте, проблемът е, че ние зачитаме (придаваме стойност) на старите неща, на нещата от миналото. Ние говорим неща като: Знаете ли, толкова съм уморен... Вие трябва да се изправите и да кажете: Тази хронична умора е старото създание, тя цялата е престанала. Всички неща са станали нови.
Сега ще ви разкрия последната тайна. Как да ходите в това ново създание. Много просто е, от библията е, и ние го учим от Исус, нашия Господ Исус. И нашият Господ Исус ни показва как Той вървя в това, което Той наистина е. Той е светлата утринна звезда. Той е възкресението и живота. Той е хляба на живота. Той е светлината на света. Той е водата на живота. Той е всичко, което сърцето ви би могло някога да поиска. Началото и края и всичко между тях двете. Амин! Но забележете, че Исус преди да разкрие силата на това кой е той, той винаги изповядва: Аз съм! Например, пред гробницата на Лазар, това е най-лошото което можеше да се случи, когато някой е умрял, това е най-лошото което можеше да се случи. Когато някой е умрял и е вече погребан от 4 дена, това е най-лошото от най-лошото което можеше да се случи. Първото нещо, което Исус направи, какво беше то?- Той погледна към Марта и какво каза? - "Аз съм възкресението и живота." Той не каза: "Аз се надявам, че съм възкресението и живота. Лазаре, можеш ли да излезеш или не?" Той не каза това. Той беше сигурен, съвсем сигурен, по същият начин днес вие трябва да бъдете обновени в духа на вашия ум до мястото, където сте сигурни, съвсем сигурни и вие казвате: Аз съм ново създание в Христос. Аз не се надявам да бъда- това не създава вярата- Аз съм ново създание в Исус Христос. Амин. Аз казах :Амин! И когато Исус каза: Аз съм възкресението и живота, това беше преди Лазар да бъде възкресен. И заради това, че каза "Аз съм възкресението и живота"- възкресението и живота се проявиха и Лазар беше възкресен. Вие трябва да го изповядате. Вие казвате: Пастор Принс, преди да съм видял в живота си, че нямам повече болест или заболяване, аз няма да го  кажа. Добре, но ако вие не го кажете, според начина на Бог, никога няма да го видите. Начинът на Бог е : Кажи го първо, после ще го видиш. Исус каза: Аз съм възкресението и после той видя възкресение. Амин. Вие трябва да кажете: Аз съм ново създание и вие ще видите ново създание във вашия живот.
Апостол Павел ни разкри тайната за това, как да гледате на живота,  как да гледате на нещата, които ни тревожат, нещата, които ни влияят зле.  
В 2Коринтяни 4:18 той казва: "Докато ние не гледаме нещата, които се виждат, а нещата, които не се виждат:"
Странно. Ние не гледаме нещата, които се виждат, но нещата, които не се виждат. Защо? Защото нещата, които се виждат са временни; но нещата, които не се виждат са вечни.  Знаете ли, всичко, което можете да видите около вас, е временно, Амин! Друг превод казва, че "временно" е "нещо подлежащо на промяна". Това означава, че ако вие отворите сметката си и видите, че е мизерна, ако можете да я видите, значи че тя подлежи на промяна. Амин! Поглеждате в портфейла си и виждате: не е достатъчно, виждате го, значи подлежи на промяна, това е временно. Нещата, които не се виждат, за които Павел казва, че гледа тях - изобилие, живот, любов, здраве, радост, мир, те са невидими, но са вечни. Те са истини, те са вечни. Амин. "Виждате ли, нямам партньор", - хвалете Господа, това подлежи на промяна. Амин. Амин. Но, пастор Принс, аз не харесвам това нещо на лицето си - вие можете да го видите, значи е временно. Амин. Аз не харесвам цялото си лице - то подлежи на промяна. Хвалете Господа! И така, Павел казва: Ние не гледаме на нещата, които се виждат, ние гледаме нещата, които не се виждат. Старото създание може да бъде видяно, плътта- исках да кажа, може да бъде видяна. Новото създание не може да бъде видяно. Но плътта, която може да бъде видяна е временна. Нещата, които не могат да бъдат видени са вечни. Амин! Бог е невидим. Но е вечен. Ние ходим чрез вяра, а не чрез виждане. Вие трябва да започнете да казвате това, което Бог казва. Трябва да започнете да казвате: Аз съм ново създание, аз съм праведноста на Бог в Христос. Амин. Започнете да казвате това, защото в този пасаж 2 Коринтяни 5, където се казва, че вие сте ново създание в Христос, в същата глава, това е стих 17, погледнете надолу стих 21, там се казва, че "Бог направи Исус, който не знаеше грях - грях за нас, за да можем ние да станем (да бъдем направени)  праведноста на Бог в Исус". Амин. Така че, това ново създание е праведноста на Бог. Аз гледам към всички вас и виждам праведноста на Бог. В тази зала има достатъчно праведност, за да разтърси небето и земята, амин, да донесе долу благословенията на Бог. Амин. Това е да бъдеш ново създание! Вие сте праведноста на Бог в Христос. Всеки път, когато се разхождате във Виво сити ( най-големия мол в Сингапур) , праведноста на Бог се разхожда там. Съпругата ми и аз, оня ден, отидохме до малък Хоукер сентър (място с различни заведения за хранене) в китайския квартал,  ние седнахме на открито, нямаше посетители в този магазин, просто имах желание да ям определен вид китайски спагети, така че съпругата ми и аз влязохме в едно определено ресторантче и там нямаше никой. Седнахме за малко след като поръчахме, и изведнъж започнаха да идват хора. Бихте могли буквално да видите, че ресторантчето в съседство е с по-малко клиенти от това, в което ние бяхме. Съпругата ми и аз се смяхме на това. Виждали сме това отново и отново. Нито за момент не вярвам, че това е съвпадение. Знаете ли защо хората изведнъж започват да идват? - Защото благодатта на Бог е влязла на това място. Амин! Ооо, кой си мислиш че си ти? - Аз съм ново създание в Христос, не слушате ли, ах ,вие? Амин! Такива сте и вие, ако сте в Христос. Алелуя! Амин! Алелуя! Амин! Хвалете Господа! Спрете да мислите и да говорите: Вече съм стар, вие мислите за старите неща. Амин! Казвам ви, Бог ще направи дните, които ви предстоят по-славни от всички дни на цялата ви младост. Амин!
Ще ви дам друг пример, ще завършим с него,нали? Още два стиха и ще приключвам, Йоан 9: "Докато съм в света, аз съм светлината на света", -какво каза Исус?- "Аз съм светлината на света",спрете за момент, какъв е контекста тук? - Те точно са минали покрай човек, роден сляп. Този човек е сляп, той не може да вижда още от утробата на майка си. Той е роден сляп. Тогава, един от учениците е задал този изумително интелигентен въпрос - "Защо той е роден сляп, Господи? Неговите родители ли са съгрешили или той е съгрешил?" Сега, неговите родители да са съгрешили, това мога да го разбера, той е се родил сляп, но той да е съгрешил и затова да се е родил сляп, този въпрос, кой може да го разбере?! Благодарим на Бог, гледайки учениците на Исус, разбираме че има надежда за всички нас! Обърнете се към своя съсед и му кажете: Има надежда за вас! Алелуя! Амин! И така, благодарим на Бог, Исус не е отговорил на въпроса, Исус ги е погледнал, трябва да е имало усмивка на лицето му и е казал: "Нито едно, но за да могат делата на Бог да се проявят". Аз обичам отговора на Исус - проблемът съществува и трябва да бъде разрешен. Нека да не питаме поради чия грешка е това. Има проблем, нека да го разрешим. После Той е казал това: "Докато съм на света, аз съм светлината на света". Забележете, нужно е било светлината да дойде в тъмнината на слепия човек. Имало е сляп човек! Забележете, тук Исус не е изповядал, че Той е възкресението и животът, въпреки че Той е. Забележете, че Той не е казал: Аз съм хлябът на живота, което той е казал в друг контекст. Защо? Защото нуждата, точно в този момент, е светлина за тъмнината на човека. Затова Той е изповядал, преди човека да е излекуван, преди човека да е видял светлина, Той е казал: Аз съм светлината на света. И този човек, горкият човек, никога не е виждал светлина, нито веднъж в живота си, и Исус е на път да стане светлина за този човек. Амин. И така,
Йоан 9:6 "Когато беше казал тези неща, (обърнете внимание, "аз съм светлината на света", "когато беше казал тези неща") Той плю на земята, направи глина с плюнката и помаза очите на слепия с калта,
Йоан 9:7 "И му каза, иди изкъпи се в Басейна Силоам, човекът се изми и се върна прогледнал",
виждащ светлината на света.  Вие никога не можете да видите, докато  не кажете...защото ние сме направени по божият образ.  Когато Бог е видял тъмнина, Битие 1, Бог не е казал: Уау, колко тъмно! Щеше да стане още по-тъмно. Амин. Когато Бог е видял тъмнина, какво е казал Бог?- Да бъде светлина! - Бог е извикал в съществуване това, което е искал. Амин. Аз не се опитвам да ви кажа да се преструвате, че сте ново създание, а всъщност да не сте.  Казвам да кажете какво наистина сте. И спрете това "динг, донг" в главата си. Вие не сте "динг, донг" стар човек. Амин. Вие сте нов човек в Христос, вие сте ново създание, старите неща са престанали, всички неща са станали нови. Амин. Бог очаква ние да ходим в Христос в ново създание.
И нека да завърша с този последен стих, Светият дух е пророкувал чрез Исая много, много години преди всички ние да съществуваме. Защото Бог може да извика нещата от бъдещето, хиляди години по-рано, амин, преди да дойдат в съществуване. И това е, което виждаме: Бог очаква неговите хора да изповядат, Бог казва това, Бог говори чрез
Исая 45:24: "Със сигурност ще каже човек, в Господ аз имам праведност и сила" - не сме ли това всички ние? Ние сме в Христос, ние имаме праведност и сила. Амин! Какво ще се случи с този, които изповядва това?- "При него ще идват хората",- изведнъж вие разбирате че имате благодат, хората ще идва при вас за отговори на своите въпроси, хората ще искат да правят бизнес с вас, хората просто искат да са близко до вас, те обичат да са с вас. Амин! Защото има живот, има благодат, идваща от вас. Ако вие изповядате:  В Христос аз имам праведност и сила, хората ще идват при вас, ще ви търсят. Не само това: всички, които са ви ядосани, ще бъдат засрамени. Всички ваши врагове, когато изповядате: "В Господа аз имам праведност и сила", всички ваши врагове, включително Сатана, когато са разгневени срещу вас, те ще бъдат засрамени. Хората ще идват при вас, а хората които са ви ядосани, ще бъдат засрамени.
Исая 45:25 В Господа,( в Христос) цялото семе на Израел ще бъде оправдано и ще бъде прославено".
Вие ще имате слава. Амин! Така че Бог очаква ние "със сигурност" да кажем, не "може би", а "със сигурност" човек ще каже: "В Господ, в Христос аз имам праведност и сила", и добри неща ще започнат да се случват на този човек. Амин!

Превод:
Валентина Иванова

Благодарности!

сряда, 14 октомври 2015 г.

"Промени своето виждане!"


"И голяма радост настана в онзи град. А имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше народа на Самария, като представяше себе си за нещо голямо, в когото внимаваха всички – от най-малкия до най-големия – като казваха: Този е великата Божия сила. И внимаваха в него, понеже дълго време ги беше смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филип, който благовестяваше за Божието царство и Името на Иисус Христос, се кръщаваха и мъже, и жени. Самият Симон също повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше знаменията и великите чудеса, които се вършеха. А като чуха апостолите, които бяха в Ерусалим, че Самария приела Божието слово, изпратиха там Петър и Йоан, които, като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Светия Дух; защото Той не беше слязъл още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в Името на Иисус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух. А Симон, като видя, че с полагането на ръцете на апостолите се даваше Светият Дух, им донесе пари, като каза: Дайте и на мен тази власт, така че на когото положа ръце, да приема Светия Дух! А Петър му каза: Парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божият дар може да се купи с пари. Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога. Затова, покай се от това твое нечестие и се моли на Господа, дано да ти се прости това намерение на сърцето ти; понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда. А Симон в отговор каза: Молете се вие на Господа за мен и дано не ме постигне нищо от онова, което казахте. И след като свидетелстваха и разгласяваха Господното слово, те се върнаха в Ерусалим, като благовестваха в много самарийски села." Деяния 8:8-25 VBG
Карлос Кастанеда е написал: "Нещата не се променят. Човек просто променя начина, по който ги вижда, това е всичко."
В разказаната ни по-горе история от Библията, ни се казва за един човек от град Самария, който е приел благата вест за Христос и се е кръстил във вода от апостол Филип. Това не е една тъжна история както повечето от нас смятат, но това е една история свързана с покаяние и промяна а не опити и грешки. Това не е история за отхвърляне и обвинение от страна на Петър, но думи изпълнени с любов, живот и сила!
Навярно повечето от нас виждат само думите "Парите ти заедно с теб да погинат," и "Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога.", докато всъщност важното което Светият Дух ни казва е: "Затова, покай се от това твое нечестие и се моли на Господа,".
Какво виждаме когато четем тази история? Дали виждаме тъжната история за Симон магьосника или виждаме благото слово идващо от Светият Дух с думите: "покай се от това нечестие и се моли на Господа"?
В образа на Симон или на Петър всеки от нас може да намери себе си. Нека първо да разгледаме Симон магьосника. Забавно е това което Светият Дух е записал, разговор и история между двама Симоновци, само че единият е Симон магьосника а другият е Симон Петър или по-известното ни апостол Петър. Симон магьосника много прилича на Петър преди да претърпи голямата си трансформация и от вярващ в себе си човек, да стане човек напълно зависим от Бога. Самият Петър в миналото си гледаше на земните неща като финанси и т.м.п; което е естествено за всеки плътски човек, тоест човек не гледащ с духовните си очи, но с плътските си. Симон магьосника все още гледаше с плътските си очи на нещата и както много от нас бе материално ориентиран а не духовно. Всеки от нас прочитайки историята слага вниманието си върху Симон магьосника поради това, че гледа с плътските си очи, но духовните очи биха видяли съвсем различна картина. Картина изпълнена с любов и съжаление, защото те не гледат на плътското в тази история. Естествено че човека Симон магьосника, както го наричаме ние, ще иска да подсигури своето бъдещо финансово състояние, та нали и ние сме същите! Много от нещата които правим или не правим е за да се осигурим и да не се тревожим че ще ни свършат парите! Симон магьосника беше точно такъв човек, той беше духовно бебе което се нуждаеше от грижа! Отговорът на Петър може би шокира много хора, но не и духовният човек. Някои от нас виждат само грубост, обвинение и осъждане в думите: "Парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божият дар може да се купи с пари. Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога.", но това изобщо не е така ако познавахте Светият Дух на Господ Исус, Който е записал всичко това, защото Библията или Новият Завет е книга продиктувана и написана с мнооого любов! Това което всъщност Петър казва е: "Човече, алчността е огромно зло! Не можеш да купиш дара на Светият Божи Дух с пари и да го продаваш след това! Та Той е твоят Бог, за Бога! Как може да помислиш подобно нещо за Него след като знаеш какви страдания претърпя за теб на кръста, за да ни спаси и изпрати Светият Си Дух в и сред нас!?!!!". Това което Петър прави е бащина корекция от и с любов, защото Симон магьосника трябва да знае защо така му говори. Съвета придружен с разкриване на истината за Симон магьосника, който Петър му дава: "Затова, покай се от това твое нечестие и се моли на Господа, дано да ти се прости това намерение на сърцето ти; понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда.", не е разбран и приет поради плътското мислене на Симон магьосника. За съжаление той не вижда решението на проблема и добрите думи на Светият Дух но казва: "Молете се вие на Господа за мен и дано не ме постигне нищо от онова, което казахте.". Ако беше разбрал, че Петър му казва да се покае от алчността и материално ориентираното мислене, вместо това разбра едва ли не, че Петър го праща в Ада, нямаше да каже да не го постигне а да го постигне! всичко онова което Петър каза, защото той му каза да се покае от това зло и да се моли на Господа за свобода от нечестие и нечистота.
Много от нас гледат по същият начин на нещата от живота защото не са освободени от плътското мислене като Симон магьосника и не могат да чуят думите на любов и милост идващи от Петър с преливащо сърце от любов: "Покай се и се моли Господ да те освободи!" Цялата работа е в това което виждаме ние, за това променете начина по кокто виждате нещата! Едни виждат проблем, други виждат на същото място любов. Всичко зависи от това дали гледаш положително на нещата в своят живот или гледаш негативно, черногледо и все мислиш какво зло ще последва... Можеш обаче да погледнеш с очите на вярата към Небето и седящият на престола му и да гледаш позитивно, светло на нещата и да мислиш какво добро ще дойде, защото е верен Онзи Койти те обича и предаде Синът Си за твоите и моите грехове на кръста!
Можеш ли да кажеш със сигурност че в тази история не виждаш проблем в Симон магьосника а в себе си, като това да не можеш да видиш думите на Петър изпълнени с любов? Или можеш да кажеш с сигурност че това е една история за любовта и милоста? Дано да отговаряш на второто, защото това е сигурна гаранция че си духовна личност!
Както виждаш Божието слово винаги ни носи радост, както е и в първият стих на този пасаж: "И голяма радост настана в онзи град." Когато се проповядва Божието слово винаги идва радост!
Можем много теми да зачеркнем в тази история, теми които да критикуват действията на Симон магьосника, теми за "правилното осъждане на Петър", теми за магии, магьосници и Божии чудеса, теми за кръщение във вода и в Светият Дух, теми за проповядване и благовестване, но главната тема, която няма да ни се отнеме, нито сега нито за вечността е любовта!
Пожелавам на всички да познават Господ Исус Христос и да получат Неговата благодат на ента степен, Бог да ви даде дух на мъдрост и откровение за да Го познаете и да просветли очите на вашите сърца, за да видите славата към която ви е призовал, амин.

понеделник, 12 октомври 2015 г.

"История за изцеление и спасение!"


"И при пътуването Си към Ерусалим Той минаваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, Го срещнаха десет души прокажени, които, като се спряха надалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Иисусе, Наставниче, смили се над нас!
И като ги видя, им каза: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, се очистиха. А един от тях, като видя, че е изцелен, се върна и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при краката на Иисус, и Му благодареше. И той беше самарянин. А Иисус в отговор му каза: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата? Не се ли намериха и други да се върнат и да въздадат слава на Бога освен този другоплеменник? И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели." Лука 17:11-19

И в тази прекрасна история главният герой е Бог. Виждаме че Той е винаги добър, независимо от хората които са неблагодарни. Нека и ние се поучим от този пример на любов.
Често ще срещаме хора, които правят всичко възможно за да получат от Господ и след като получат Го забравят, защото желанието им е удовлетворено и е вече време за следващото желание. Тази история също ни учи, че благодарният за малкото е благодарен и за многото а неблагодарният за малкото е неблагодарен и за многото. Всеки който обича Бога, ще се върне при Него в кротост и смирение. По делата се познава човека обичащ Бога, дори той да не осъзнава че е така. Доброто дърво дава добри плодове а лошото лоши.
Нищо от случилото се в тази история нямаше да се случи ако нашият главен Герой, Отец, Който седи в Небесата на славата, не бе дал вяра за изцелението на тези десетима прокажено-болни хора. Едва след това, покорството към тази вяра е спусъкът който активира чудото за тези десет човека. Изводът е, че ако Отец ни даде вяра всичко ще бъде възможно, само трябва да натиснем спусъкът!
От тази история виждаме че някои хора си остават зли а други добри и, че всеки се оправдава не само чрез вяра, но чрез вяра и дела както казва и Яков 2:25(Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?), защото делата следват вярата.
Това не е просто история за изцеление, но това е история за спасението на този самарянин. Святият Дух се е постарал да го запише в Библията, защото този наш брат намери вечният живот. Колко прекрасно е спасението, което Отец ни дава! Велики и чудесни са делата на Всемогъщият и Всепрощаващият ни Небесен Баща! Всеки който желае милост от Бог ще я намери, но не всеки ще се върне при Него, както направи самарянина!

понеделник, 5 октомври 2015 г.

“Двама сина а само единият се подчинява““Двама сина а само единият се подчинява“"Но какво мислите? Един човек, който имаше двама сина, отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето. А той в отговор каза: Не искам! – но после се разкая и отиде. Отиде и при втория и му каза същото. А той в отговор каза: Аз ще ида, господине! – и не отиде. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, бирниците обаче и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте след това да му повярвате." Матей 21: 28-32

Тук имаме кратка и сбита притча, която ни предизвиква да се уверим че нашите думи и намерения съвпадат с нашите действия.
Твърде често като християни, на публични места можем да използваме всички точни думи, но в личният живот да не следваме нещата за които говорим. Животът на християнина не е просто на думи в съзнанието, в сърцата ни или просто в нашите действия. Той се намира в обединяване на всички тези в единство да се учим, подчиняване и да научим другите кой е Исус Христос.
Ако твоите вътрешни намерения и външни действия се разминават, недей да се криеш зад фрази като, “никой не е съвършен” , “аз не съм съвършен, само опростен“ и най-често употребяваното “само Бог може да ме съди”. Вместо това се покай за твоята гордост, викай за благодат и милост да те преобразат и си позволи да се учиш, така че твоето вътрешно и външно, едновременно да прославят Бог.

Топ 10 за изминалата година