Търсене в този блог

петък, 19 октомври 2018 г.

Улф Екман - "За теб, който все още не познаваш Бог"
Бог иска да ти даде своя живот

Бих желал да те представя на личност, която си отблъсквал, може би, много пъти или пък за която никога не си чувал преди прочитането на тази книга: Исус Христос. Исус ще се приближи до теб, за да те благослови и промени. Не го отблъсквай.
Лесно е да намериш много извинения защо да не вярваш в Исус, но нито едно от тях не е в сила. Ако Исус стоеше пред теб, всички те биха паднали като сухите листа през есента. Затова бъди така честен към себе си, че да разбереш кой е Той и каква е Неговата воля.
Всеки човек знае най-дълбоко в себе си, че Бог съществува; и ти също, дори ако си възпитаван в атеистично семейство или училище. Но да имаш чувството, че Бог съществува, не е като да се научиш да Го познаваш. Нужно ти е да се научиш да Го познаваш и Той ще ти се открие.
По същия начин, както всеки знае в сърцето си, че Бог съществува, така всеки знае, че не всичко е както би трябвало да бъде. Безпокойство, не­удовлетвореност, безцелност, нечиста съвест и други неща тормозят милиони хора. Няма нито един без някакъв вид конфликт или чувство за вина. Психолози вършат всичко по силите си да помогнат на хората да се освободят от техните чувства на виновност. Но какво помага това, ако чувството за вина остава? Някой трябва да направи нещо с вината.

Човекът умря - отвътре


 Библията казва много ясно, че ти не си на земята по случайност. Не си песъчинка, хвърлена в безцелна вселена. Бил си създаден/а от Бога. Той те обича и има план за твоя живот. «И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде» (Битие 1:27).
Библията казва, че човекът, въпреки да бе създаден по образ на Бога, се обърна срещу Него и падна в грях. Грях е да ходиш по свой си път, далеч от Бога, да живееш само за себе си и да си бъдеш сам Господар. «Всички ние се заблудихме както овци, отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на него беззаконието на всинца ни» (Исая 53:6).
Когато човекът извърши грях, той не послуша какво Бог беше казал. Бог каза, че последствието от греха е смърт. И човекът умря. Първо той умря отвътре. «Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци понеже всички съгрешиха...» (Римляни 5:12).
Животът на сила и изобилие, мир и хармония, здраве и радост, който човекът имаше, общувайки с Бога, този живот умря. Човекът се отдалечи от Бога и влезе в тъмнина. «Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога» (Римляни 3:23).
От Падението това е бил основният проблем на човека. Той е също и твой. Проблемът не е, на първо място, ако пиеш, бориш се или ругаеш, ако лъжеш или крадеш, ако си страхлив и бягаш от отговорност, ако си раздвоен и нечестен, объркан, безинициативен, парализиран от страх и депресиран или преживяваш безцелност и безпокойство. Проблемът е, разгледано по-надълбоко, че си мъртъв отвътре. Ти трябва да бъдеш новороден.
Това е точно каквото Исус каза на добре познат религиозен водач в Неговото време: «Никодим, трябва да бъдеш новороден. Роден от горе!» (Йоан 3:4-7). Религия не е достатъчна. Чудесни идеи също. И личното усъвършенстване не е достатъчно. Нито пък добрите дела. Ти трябва да получиш Божия живот от горе и да имаш нов живот.
Исус дойде на земята да премахне всички пречки от пътя, за да можеш да бъдеш новороден и отново да се радваш на общение и живот с Бога. «Верен е Бог, чрез когото сте били призвани в общението на Сина Му Исуса Христа, нашия Господ» (1 Коринтяни 1:9).
Исус умря на кръста, на Голгота в Ерусалим преди близо 2000 години. Той не умря като несполучил революционер. Не умря като един от презрените пророци. Не умря като преследван основоположник на религия. Той не даде живота Си заради Своето поучение и идеи. Той умря за теб. И ти умря в Него.

Исус плати твоя дълг

Бог обичаше всеки човек толкова много, че допусна Неговият собствен син да умре за нас. «Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот» (Йоан 3:16).
Давайки живота Си, Той е купил твоята свобода. Но това не е всичко. В Своето тяло Той понесе греха на всеки един, прегрешенията, самотата, бедността, безпокойството, болеста и робството. Той понесе това в Своето тяло. И когато умря на кръста, всичко това умря с Него. Когато на третия ден бе възкресен от мъртвите, Той стана победителят над греха и всичките му последици. «Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото, като. сме умрели към греховете, да живеем към правдата; с чиято рана вие оздравяхте» (1 Петър 2:24). Чрез Своята смърт и възкресение Исус отвори път за всеки един, който вярва в Него, да има отново живота на Бога.
Исус възкръсна от мъртвите, за да бъдем днес ние праведни. Какво значи това? Означава, че можем да дойдем пред Бог Отец без чувство за вина, малоценност или осъждение и то заради каквото Исус е направил за нас.
Той остави Своята праведност, Своята позиция на живот, сигурност и смелост пред Отец и ги даде на нас. Ние сме били направени* праведни в и чрез Исусовата смърт и възкресение. «...Но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в тогова, който е възкресил от мъртвите Исуса нашия Господ, който биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни» (Римляни 4:22-25).
Чрез Исус Отец гледа на нас, като че никога не сме съгрешили. Той ни обича, защото сме Негови деца, отговаря на нашите молитви и ни дава Своя изобилен живот. Това е пълна революция. Ето какво значи новорождението. Това означава да бъдеш Християнин. «И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос» (Римляни 5:12). «А които предопредели, тях и призва; а които призва, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали и Своя Син, но го предаде за всинца ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?» (Римляни 8:30-32).

Вратата към Бога е отворена

Когато разбереш, че не можеш да издигаш себе си и да се направиш по-добър, ти си готов за помощ отвън. Ти трябва да бъдеш спасен. «Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси» (Римляни 10:13). Да бъдеш спасен значи да ти се помогне, да бъдеш избавен. Чрез смърта и възкресението на Исус вратата към Бога е отново отворена, цената е била платена, проклятието разчупено и грехът отмахнат. Не можеш самият ти да направиш това, но чрез вяра можеш да получиш каквото Исус е направил за теб. «Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой» (Ефесяни 2:8,9).
Когато приемеш смърта на Исус на Голгота и Неговото възкресение от мъртвите като нещо, направено от Бог за теб, тогава Святият Дух идва в теб и те новоражда. «А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име» (Йоан 1:12).
Бог идва в твоя живот и те прави ново създание. Ти си променен отвътре. Става чудо. Нова личност е родена вътре в теб. Божията сила започва да действа в твоя живот. Божието благословение започва да протича към и чрез теб. Разбираш, че Бог те приема заради Исус. «Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; вехтото премина; ето (всичко) стана ново» (2 Коринтяни 5:17).
Бог иска да посрещне нуждите във всяка област на твоя живот
Това значи да бъдеш Християнин. Не да си
заинтересован от религиозни дейности и философии, но Божията сила 'да промени твоя живот и да те направи канал на Неговите благословения за другите хора.
Бог иска да посрещне нуждите ти във всяка област на живота. Когато Исус ходеше по земята, той правеше чудеса през цялото време. Изцеряваше болни. Освобождаваше натоварени и обладани хора. Нахрани повече от 5000 души с няколко риби и малко хляб. Той взе от небесния склад и показа, че Бог е обичащ и добър, като посрещна нуждите на хората със Своята доброта. Исус прави точно същото и днес. «А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса» (Филипяни 4:19).
Той не се е променил. Той живее днес и ще ти покаже Себе Си като живия, реален Спасител, който може и ще те възстанови и благослови във всяка област на живота, и даде изцяло нов живот. «Исус Христос е същият вчера, днес и до века» (Евреи 13:8).
Той те обича и може да направи каквото никой друг не може. Хиляди хора в България и по целия свят са го преживяли и Бог иска ти също да видиш тази реалност.
Точно сега можеш да преживееш, че Бог те обича и че има цел за твоя живот, като се молиш с тази молитва и изповядаш Исус за Спасител и Господ на твоя живот:
«Исусе, аз вярвам, че ти умря за моите прегрешения и грехове и че бе възкресен от мъртвите, за да имам вечен живот. Сега аз те моля да влезеш в живота ми и те изповядвам като мой Господ и Спасител. Благодаря ти, че прощаваш всичките ми грехове. Благодаря ти, че сега си влязъл в моя живот и че сега съм дете на Бога чрез вяра в теб. Благодаря ти, че всички обещания в Словото на Бога сега са валидни за мен. В името на Исус, Амии».
«Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява... Защото «всеки, който призове Господнето име, ще спаси» (Римляни 10:9,10,13). «Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене» (Откровение 3:20).
Сега, като си дал живота си на Исус, влез в контакт с някой друг вярващ, така че да можеш да получиш по-нататъшни указания от Библията какво Бог иска да правиш. Има, най-вероятно, жива църква в твоя град — такава, която проповядва Словото на Бога, а не религиозни традиции, - където можеш да ходиш. Добре дошъл в Божието семейство!

Финансова Свобода - "Преуспяване във всяка сфера на живота"


Улф Екман

Преуспяване във всяка сфера на живота

Любезни, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти (3 Йоан 2).
Йоан е бил вдъхновен от Святия Дух, когато пише това, защото тук е предадена повече Божията воля, а не просто общо негово пожелание. Да благоуспяваш «във всичко» се отнася до всяка област на твоя живот.
Това преуспяване покрива всяка сфера на живота ти. Парите са просто една от тези сфери. Посланието за финансово преуспяване е само аспект от пълното преуспяване, което Бог желае да ти даде. Бог е Бог на преуспяване. Той е заветен Бог; чрез завета, сключен с теб, Той може да посрещне всяка твоя нужда. И Той задоволява нуждите ти със Своето изобилие и преуспяване.
Животът в преуспяване означава имане на толкова много, че не само твоите нужди са посрещнати, но можеш да бъдеш активно включен в подпомагане на другите в нужда.
Адам нямаше недоимък в Едемската градина. Той не познаваше какво е липса, докато Бог беше неговият постоянен източник на провизии. Исус Христос каза, че е дошъл да даде изобилен живот: «Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно» (Йоан 10:10). Крадецът идва да открадне много неща, между които са и парите ти. Исус дойде да ни даде
изобилен живот и това значи да имаш неща в неограничен запас.
Финансовото преуспяване е най-ниското ниво на този изобилен живот. Докато това не е за пренебрегва­не, ти трябва да осъзнаеш, че животът с Бога е много повече от няколко доларови банкноти в джоба. Парите са световният основен гарант за сигурен живот. За нас този гарант е Бог.

Мисли правилно!

Преуспяването включва всеки аспект на твоя живот. Бог иска да имаш изобилно мир, радост, сила и любов. Той е вложил тези неща вътре в теб, където обаче духът и плътта са в постоянно сражение. Има и външна борба срещу дявола, който се опитва да открадне твоята сила, твоя мир и здраве, и даже материалните ти притежания.
Точно както Бог иска да благоуспяваш, дяволът иска да пропадаш. Да постигне това, той често използва страх в комбинация със силата на представата; ти виждаш неправедните и техните богатства и заключаваш, че, да имаш каквото имат те, те прави автоматично неправеден.
Бог е твоята защита. Когато си благословен материално, духовните хора ще чуят какво Святият Дух има да каже за това. Те никога няма да ти създадат проблеми. От друга страна, плътските хора, откликващи на каквото плътският ум казва, винаги ще ти причинят неприятности.
Трябва да поддържаш отношение на смиреност и желание да се нагодиш към всяка ситуация. Но бъди сигурен, че Бог е този, който те приспособява, а не дяволът. Дяволът би желал да те направи да изглеждаш
истински «духовен», като те кара да се откажеш от всичко.
В някои ситуации Исус ни казва да сме готови да изоставим всичко. Веднъж Той каза на учениците Си: «Който желае да ме следва, нека се отрече от себе си...». Той говори за отношението в сърцето. Не можем да следваме Исус, ако животът ни е направляван и обвързан с такива неща като къщи или други земни владения. Ако имаш на преден план мисълта, която казва: «Не мога да следвам Господа, защото не искам да загубя колата си или къщата си» и т.н., тогава Исус говори на теб. Ти не можеш да го следваш. Ти не си достоен за Него.
Въпреки че винаги трябва да си готов да се отказваш от неща, много пъти дяволът е използвал този стих да те посочи с пръст и каже: «Трябва да захвърлиш всичко преди да можеш да служиш на Исус!» Това обаче няма нищо общо с мигновено изоставяне на притежанията ти, но трябва да си готов да го направиш. Не бива да се позволява на нищо да те спира от следване на Бога.
Веднъж завинаги трябва да научиш ума си, че всичките ти пари, притежания и време принадлежат на Исус. Святият Дух ще те вода как и кога да даваш.
Както споменахме по-рано, има случаи, когато Бог ни направлява да вървим, отказвайки се от някои неща. Обаче няма общи правила за това. От значение е да си воден от Святия Дух. Той ще ти каже какво да изоставиш и решението ти ще е съпроводено Ъ мир и радост. Запомни, че не живееш само за себе си.

Мисли перспективно

Ти трябва да избереш да следваш Словото на Бога.
Ако си получил откровение от Божието Слово относно финансовото преуспяване, Бог изисква послушание на Словото Му чрез ходене в това откровение.
Ако Бог е казал: «Решил съм да те благословя» и ти отговаряш, казвайки, че не искаш да бъдеш благословен, ти си в непослушание. Ако мислиш, че преуспяването е маловажно и ти си този, който решава колко пари да имаш и какво да правиш с тях, мислиш егоистично. Страхуваш се от гонение и се плашиш, че хората ще говорят зло за теб. В действителност мислиш за себе си и не си успял да разбереш, че преуспяването включва повече от твоите лични нужди. Въпреки че то може да започне там, преуспяването е Бог, откриващ на теб пътя, по който Неговите ресурси би трябвало да са разпределени открай докрай по земята. '    Ч
Твоя е отговорността да си сигурен, че притежаваш благата, обещани ти от Бог, и че ги използваш според водителството на Святия Дух. Трябва да направиш това трудно понякога решение: нека ти самият да си благословен!
Когато Исус дойде да живее и обитава в теб, Той взе със Себе Си всичките ресурси на небето. Ти имаш достъп до тези неща. Има ли нещо, от което да се срамуваш? Не, Бог би предпочел да се хвалиш с Неговите благословения. Библията казва: «А който се хвали, с Господа нека се хвали» (2 Кор.10:17). Би трябвало да се гордееш за благословенията на Бог.
Бог иска да свидетелстваш за Неговите благосло­вения във всяка област на твоя живот. Има духовна сила, която би искала да ни каже, че частната собственост е зло. Това е духа на Антихрист, защото той е в съпротива на Словото на Бога. Библията пази и защитава правото на лична собственост и това
е област, в която Бог иска да бъдеш благословен.
Авраам беше богат човек, който непрестанно ходеше в Божиите благословения. Обаче, когато имаше възможността да спечели владения несправедливо, той отказа да ги приеме, не допускайки по този начин да бъде вкаран в робство (вж. Битие 14:23).
Бог ще те благослови, ако имаш правилните мотиви. Всичко започва с теб, приемайки това поучение и разбирайки, че то не е само за твоя лична изгода. Преуспяването е за разширяване на Божието царство. Преуспяването е специално предназначено да финан­сира разпространяването на Евангелието по всички краища на земята.

Финансова Свобода - "Сеене и жънене"

Улф Екман

Сеене и жънене

«А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича оногова, който дава с радо сърце. А Бог е Силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело; както е писано: - Разпръсна щедро, даде на сиромасите, правдата му трае до века. А тоя, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служене произвежда благодарение на Бога» (2 Коринтяни 9:6-11).
Тук Павел ни напомня закона, наречен сеене и жънене. Този закон винаги действа право пропорциона- лно и според това колко даваш. Колкото повече сееш, по-обилна е жътвата. Ти лично ще пожънеш каквото си посял. Реколтата ще е същата, но количеството по-голямо. Галатяни 6:8 ни казва, че цт“ пожънем тление, ако сеем за плътта си, и вечен живот, ако сеем за Духа.

Ти жънеш каквото сееш 

Каквото и да сееш - своето време, своите пари или
нещо друго, винаги ще пожънеш същото. Така е в естествения свят: магданозеното семе не произвежда моркови. Това е просто невъзможно. Каквото посадиш в земята, точно същото ще излезе. Някои посеви растат бързо, докато за други е нужно повече време. Това може да е и добре, и зле; човекът, който засажда маслиново дърво, рядко живее достатъчно дълго, за да откъсне маслина от същото дърво. В този случай следващото поколение ще жъне това, което предишното е посяло. Някои неща носят дълготрайни резултати, докато други произвеждат бърз, но неиздържлив урожай. Когато засаждаш или посяваш нещо, по-добре е да намериш семе, което продължава да дава плод дълго време. Например, ще имаш повече полза от ябълково семе, отколкото от семе на репичка. Бог ти е дал дълготрайни области, в които да сееш, и Той ще ти покаже какво са те.
Павел ни казва, че този, който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне. Но за да те насърчи, той обещава: «А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело». Тук Бог ти казва, че Той е, който дава, а ти си сеячът. Той осигурява семе на сеяча и хляб за храна. Ако ти дръзнеш да дадеш себе си на Негово разположение и започнеш да даваш, този закон ще започне да действа.
Трябва да помним два важни закона: закона на сеене и жънене и закона на вяра - ходене чрез това, което не се вижда. Ти винаги трябва да ходиш във вяра. Трябва да я упражняваш, като започнеш да сееш малкото семе, което имаш. Нужно е да направиш стъпка на вяра във време, когато ти лично имаш много малко да дадеш. В такова време е лесно да
се мисли, че би трябвало да държиш каквото имаш. Манталитетът на света казва: «Пази това, което имаш. Не позволявай на никой друг да го има». Обаче в Божието царство е точно обратното.

Дръзни да даваш!

Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,
А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия!
Благотворителната душа ще се угои;
И който пои, сам ще бъде напоен.
Който задържа жито, ще бъде проклинат от народа;
А който продава, благословете ще почива на главата му (Притчи 11:2Ф-26).
Този закон действа. Ако наистина се осмелиш да го опиташ, Бог ще ти даде повече благословения отколкото имаш място да побереш.
Направи качествено решение винаги да вършиш каквото Бог ти казва. Всеки път, когато се чудиш дали можеш да си го позволиш, ти питаш спестовната си книжка за разрешение. Ако Бог казва «да», а спестяванията ти «не», въпреки това направи го. От друга страна, не би трябвало да вършиш нещо, когато Бог казва «не», дори ако спестовната ти книжка казва «да»; бъди воден от Святия Дух, а не от банковата си сметка.
Можеш да се окажеш в ситуация, когато нямаш ншцо. Бог не те осъжда или оплаква от теб. Той гледа на волята ти. Ако задължиш волята си и даваш според възможностите си в момента, ще преминеш от глад в преуспяване. Някои хора спират да дават веднага щом получат пари. Ресурсите им се свършват, изведнъж парите са изчезнали и всичко това е, защото те са се опитали да ги задържат. Каквото се опитваш
да запазиш винаги ще изчезне.
Не закъснявай, ако Бог те призове да посееш в някой проект. Когато Святият Дух говори, трябва да си готов да сееш в същата секунда. Това ще те изведе от финансово робство в свобода, където Бог иска всеки един от нас да бъде. Ако нямаш пари в момента, Бог ще ги осигури за теб. Няма по-голямо удовлетворение и наслада от даването за Божието дело. Това включва да бъдеш независим от света и да имаш свободата да действаш и правиш каквото Бог ти е казал.

Сей в добра почва

Когато Павел увещава Коринтяните да съдействат в събирането на средства за бедните в Ерусалим, той използва заместителната смърт на Исус като пример за тях да дават. Според Павел причината, поради която те би трябвало да дават, е защото сам Исус Христос стана беден, за да могат те чрез Неговата бедност да станат богати и да дават.
Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. А относно това нещо аз давам тоя съвет, че така да го направите е полезно за вас, които лани бяхте първи не само да го направите, но и да желаете да го направите. А сега го свършете и на дело, така щото както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в доизкарването, според каквото имате. Защото, ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма. Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени; но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да
запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така щото да има равенство (2 Коринтяни 8:9-14).
Винаги сей семето в добра почва и никога не сей от принуждение. Бог ще ти говори, като ти дава възможност да даваш с радост. Не давай обаче и произволна сума; питай Бог колко да дадеш.
Дяволът иска вярващите да не дават. И ако те дават, той иска да насочи средствата им в погрешна посока. Ако сееш в нещо, което не е одобрено от Бог, дяволът е канализирал парите ти в задънена улица, като ги задържа от принасяне на плод. Не трябва да вършиш нищо по навик или религиозно задължение, но нека да се лее като резултат от общението ти с Господа. По този начин ще бъдеш активно включен в каквото Бог върши. Подобно, не позволявай заплахи или ласкателство да те мотивират в даването тит- това също не е водителство от Святия Дух. Щом се почувстваш принуден да даваш, спри веднага. Правилният мотив за даване не е този. Мотивът е най-решаващият фактор. Сумата пари не е от значение; това е, което Павел казва: «Защото, ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма». Бог не зачита количеството на дадените пари, но гледа на мотива зад даването.

Придържай се към решението си!

Павел искаше да напомни на вярващите в Коринт тяхното взето по-рано решение. Както и ние, те имаха наклонността да действат импулсивно на момента и после, отивайки си у дома, да забравят всичко. Сега, една година по-късно, Павел писа да им припомни
техните решения. Той каза: «А сега го свършете и на де ло, така щото както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в доизкарването, според каквото имате».
Ако си взел решение пред Бога да съдействаш на определена кауза - ако си направил финансово обещание - твърде късно е да се опитваш и да се извиняваш, казвайки, че нямаш нищо да дадеш. Не става въпрос какво имаш, става въпрос какво си обещал. Ако действително нямаш нищо, тогава дай според каквото имаш! Докажи желанието си да изпълниш даденото обещание. Бог счита обещанията, които правиш, за свещени и скъпоценни. Точно както Неговите обещания за нас са скъпоценни, Той иска нашите обещания да бъдат еднакво скъпоценни, святи и да се разчита на тях.
Бог е милостив. Той напълно разбира положението ти и никога няма да те осъди. Той вижда твоята добра воля и намерение. Но бъди сигурен, че не забравяш да направиш това, което си обещал. Има две важни точки по този въпрос: от една страна, трябва да сме сигурни, че пазим обещанията си, и, от друга страна, трябва да избегнем влизането в легалистично робство, като позволяваме на околните да ни форсират да взимаме неправилни решения и вършим неща, които иначе никога не бихме направили.
Планът, който Бог е установил, да осигури безотказно действие на икономиката на Неговото царство, за нас е да даваме доброволно за Неговото дело. Това е служение пред Господа, което е не по-малко свято от хвалението и поклонението в духа.


Топ 10 за изминалата година