"Християнски Блог" се нуждае от спонсори - GSM: 0887 253 220 - Красимир

Търсене в този блог

вторник, 3 юли 2018 г.

ЦАРУВАЙ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ВИСОКАТА ПОЗИЦИЯ В ХРИСТОС

 " И от Исус Христос, Който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и Който ни направи пред Бога и Своя Баща царе и свещеници, - слава и владичество во веки веков! Амин." / Откр. 1:5,6 /
Благодаря на Бога, че апостол Йоан не каза: " Исус се опитва да ни направи или се надява да ни направи, или е в процес да ни направи царе и свещеници. "
Той каза, че " Йсус НИ Е НАПРАВИЛ царе и свещеници пред Своя Бог и Баща."
"Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос. ” / Римл. 5:17 /
Ти получи ли изобилието на благодатта? Ти прие ли оправданието като подарък, който е предназначен за теб? Ако си направил това, забележи какво Бог казва в Словото Си, че ТИ ЩЕ ЦАРУВАШ В ЖИВОТА.
Помни преди всичко, че:
БОГ ТЕ Е НАПРАВИЛ ЦАР.
Ние ще царуваме, даже ако: сме в битки,
ако преминаваме през много трудности и проблеми, идващи срещу нас.
Бог възнамерява ние да бъдем победители във всички тези неща. Той иска да ни научи да царуваме над всяко обстоятел­ство В ТОЗИ ЖИВОТ.

Повечето от нас разбират и вярват, че ние ще царуваме в следващия живот.
“ А Исус им рече: истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, / при пресъздаването на света при второто Христово пришествие/, когато Човешкият Син седне на престо­ла на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви племена. / Мат.19:28/
      Така Исус говореше на дванадесетте Си ученика. Той каза, че те ще царуват и съдят като царе. Ти може би си мислиш:
" Не е казано, че аз ще царувам!”
Нека прочетем думите на Павел.
“ Смее ли някой от вас кога има тъжба с другиго, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите?
Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светьт бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най- малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейските работи? " /1 Кор. 6:1 -3 :
Нашата / в САЩ / система на правосъдие е изградена въз основа на Стария Завет. Тези принципи имат съществен дял в обществото ни за уреждане на спорове. Когато християни­те имат работа, / вземане-даване/ с хора от света, може да им се наложи да използват органите на правосъдието, които Бог е установил. Но ние не трябва да отиваме на съд против друг християнин. Божието Слово ни помага правилно да отсъдим ситуацията, в която се намираме. Нещо повече дори, Бог ни инструктира, че дори можем да загубим нещо заради друг брат.
Християнските семейства, които са изправени пред раз­вод, трябва да седнат с брат или сестра, които знаят силата на разкаянието и простителността. Придържайки се към написаното в Божието Слово, заедно да отсъдят и намерят изход от проблема. Вместо развод, да имат победа; нека любовта и хармонията да ги изпълват и бракът им да бъде възстановен.
Фактът, че ние ще царуваме в Небе, не подлежи на съмне­ние. Също така трябва да знаем, че ние ще съдим. Няма причина Божиите деца да се страхуват от деня на съда.
Божието Слово казва, че ние можем ДА ЦАРУВАМЕ В ТОЗИ ЖИВОТ. Бог не иска ние да гледаме на себе си като на роби.
“ Казвам още: наследникът, докле е невръстен, с нищо не се отличава от роб, макар и да е господар на всичко.”/Гал.4:1/ Не е достатъчно да бъдеш наследник.
Трябва да ЗНАЕШ и РАЗБИРАШ, какво значи да си наследник.
Кажи сега:
АЗ СЪМ НАСЛЕДНИК НА БОГА.
АЗ СЪМ СЪНАСЛЕДНИК С ИСУС ХРИСТОС.
Въпреки че сме наследници и господари над всичко, докато сме малолетни нямаме нужните знания, ние ще живеем като роби.
Много хора след като умрат, отиват при Исус, без да са опитали това, което техният Небесен Баща им е приготвил, защото са били: светски, плътски,
без знания по Словото, водени от лични страсти, лишени от духовен растеж...
Не оставай младенец във вярата! Ти можеш да израснеш и да станеш опитен. Можеш да разбереш какво значи да си наследник на Бога и животът ти да не бъде като на роб. Обстоятелствата и демоничните сили не трябва да те побеж­дават!
ТИ МОЖЕШ ДА СИ ГОСПОДАР В ТОЗИ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИСУС ХРИСТОС!
За да царуваме успешно в живота, са ни нужни ЗНАНИЯ. Аз съм посещавал събрания и много съм се ентусиазирал от доброто проповядване. Искало ми се е да тичам и да викам. Обаче като си изтриех потта, не можех да си спомня много от това, което бях чул и защо бях щастлив.
Добро нещо е да бъдеш въодушевен, но ние не можем да живеем само с вдъхновение. Ние с години се опитвахме да правим това, но дойде време да бъдем информирани, какво Бог казва в Словото Си.           
По-добре е да знаем един стих от Библията, върху който да разсъждаваме и да действаме според него, отколкото да имаме цялото въодушевление на света.
Веднъж сложих на скрито място в портмонето си банкно­та от двадесет долара. Съпругата ми, Доди не знаеше това. Аз си мислех да използвам тези пари само в случай на нужда. Няколко пъти ми се наложи да плащам в брой, но съвсем забравих, че ги имам. Аз притежавах това, което ми беше необходимо, но НЕЗНАНИЕТО ми попречи.
Необходимо е да ЗНАЕМ какво е направил Бог за нас. Нужно е да знаем какво Бог ни даде на разположение.
Веднъж местният вестник публикува материал за смъртта на един човек. Той бил просяк. Скитал по улиците и се хранел с отпадъци от казаните за боклук. Намерили го умрял в един малък коптор. При огледа на тялото открили, че бил препа­сан с колан, в който имало събрани двадесет и осем хиляди долара. При наличието на толкова много пари, той се е препитавал от казаните за боклук!
Да имаме знания, не е достатъчно. Ние трябва да ги прилагаме на практика.
Много са християните около нас, носят в сърцата си слово на истина за милиони долари, но не отварят устата си, за да го споделят. Те не стоят на Божието Слово. Не се придържат към него и не правят нищо, за да променят положението си. Продължават да се хранят от казаните за боклук, въпреки че имат нужните знания. О, само ако бяха действали според знанията, които имат!
Някои християни казват: “Дяволът ме преследва. Помог­ни ми, помогни ми!” Те имат изобилно богатство на разпо­ложение, но се хранят от боклука.
Други казват: " Аз се страхувам!” Този вид християни се хранят от боклукчийския казан на страха. Те могат да изпо­лзват Името на Господ Исус Христос и да изгонят страха.

“А повярвалите ще ги придружават тия знамения: с името Ми ще изгонват демони..." /Марк 16 : 17а /
Ние трябва да се изправим и да изгоним дявола надалеч от нас!
Безброй легиони от зли духове са развързани и вилнеят. Този свят тъне в мрак. Атмосферата е наситена с демонични сили и нечисти духове. Те организирано властват в атмосфе­рата около нас. Над всяка нация имат назначен демоничен принц.
Работата на демоните е не само да ни безпокоят и мъчат. Дяволът иска да ни унищожи и завлече в ада, но няма да го направи! Ние няма да му позволим това!
Библията казва, че ние ще управляваме като ЦАРЕ в този живот. Божията цел е, ние да НЕ сме подчинени на демонич­ните сили и обстоятелства. Бог не възнамерява ние едва да преживяваме в този живот.
НИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОИ СМЕ В ХРИСТОС.
НЕКА ДА ВДИГНЕМ ГЛАВИТЕ СИ.
НИЕ ЩЕ ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА.
Ние трябва да атакуваме неблагоприятните обстоятелст­ва и да прогонваме дявола далеч от нас! Когато сме обкръ­жени от зло, атмосферата около нас може да бъде заредена със силата на Името на Исус.
Ти може да си нападнат от депресия. Твоят дом навярно е изпълнен с депресия. Ти можеш да промениш тази атмос­фера!
ТИ СИ ЦАР В ТОЗИ ЖИВОТ.
Ти можеш да спреш депресията в твоя дом. Кажи сам на себе си: " Спри се за минута! Ние няма да казваме нищо, докато не сме в състояние да кажем нещо добро. Ние ще изпълним този дом с възклицания за слава на Бога и хвала на Господ Исус Христос, защото царуваме чрез Него в живо­та!”
В денят на Петдесятница, казва Светото Писание, хората като чуха проповедта на Петър, бяха ужилени в сърцата. Те попитаха апостолите: " Какво да сторим, братя?"

Петър отговори, че трябва да направят три неща:
1 / Покайте се,
2/ Всеки от вас да се кръсти в името ма Исус Христос за прощение на греховете му.
3/ Приемете като дар Святия Дух.
В книгата Деянията на Апостолите пише, че в деня на Петдесятница към църквата се прибавиха три хиляди души. Те всички заедно действаха според тези три истини. Те просто се подчиниха на думите на Петър.
" Чрез Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието на вашето спасение, в и като повярвахме в Него, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, Който е залог на нашето наследство, та да се изкупи достояни­ето Му за похвала на славата Му" / Ефес.1: 13,14 /
В Посланието към ефесяните, Павел се обръща към вярващите. Това са християни, кръстени със Святия Дух. Той казва, че пет неща в тях са доведени до край:
1 / Те са чули Благата Вест.
2/ Те са повярвали в Благата Вест.
3/ Те са уверени, че Исус Христос е техният Спасител.
4/ Те са запечатани със Святия Дух.
5/ Те са станали Божие изкупено притежание.
" Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христос Исус и за любовта към всички светии, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите
си, така че Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в какво се състои надеждата на тези, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите, и колко е безмерно вели­чието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на укрепващата Му сила. С тази сила Той
действаше в Христос, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на Небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име с което се именуват не само в тоя свят, но и в бъдещия, и покори всичко под краката Му и Го постави над всичко Глава на църквата .” / Еф.1 : 15-22/
Павел се молеше, Бог да даде на вярващите в Ефес дух на премъдрост и откровение, за да познаят Бога. Очевидно, приемането на Исус и кръщението в Святия Дух не ни води автоматично към това откровение. Ако беше така, Павел нямаше да представи тази нужда пред Бога.
Вярата не е крайната цел на Бога за нашия живот.
БОГ ИСКА НИЕ ДА ИМАМЕ ЗНАНИЯ.
Вярването води до ПОЗНАНИЕТО. Подбуден от Святия Дух, Павел се молеше църквата в Ефес да ЗНАЕ три неща.
Първо: Вярващите да познаят надеждата, към която са призовани.
Надеждата е сигурност, уверено очакване на бъдещето. Бог иска ние с увереност да очакваме предстоящото бъдеще и вечността.
Крайната надежда на християните в този живот е благос­ловеното явяване на нашия Господ Исус и да прекараме вечността с Него.
Второ: Да знаят какво е богатството между светиите на Божието славно наследство.
Нашият Отец заплати ужасна цена за всеки един от нас. В същия момент, когато приемем Исус, ние ставаме Божия собственост! Започваме да принадлежим на Него. Ние сме откупени от нашия Създател. Ние сме Неговото наследство.
Бог иска да изработи в нас образцово произведение на вяра, а именно, свят характер. Той иска да ни направи като Себе Си.
Трябва да разберем, че ние сме скъпоценност за Бога.
Трето: Да познаят колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите.
Има само едно основно изискване, за да имаме Божията сила на разположение в нашия живот. Условието е ДА ВЯРВАМЕ. Божията сила се проявява в зависимост от вярата, която е в нас.

Нека се замислим за момент върху факта, че силата, която е в нас е СЪЩАТА СИЛА, която възкреси мъртвото тяло на Исус, отнасяйки Го от гроба в присъствието на Бога.
Тази, същата сила е на разположение на всеки един от нас, който вярва. Тази сила повече няма да бъде скрита от нас, когато приемем Духът на мъдрост и откровение, за да познаем Бога.
" И вас, мъртвите, поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някога според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, тоест на духа, който сега действува в синовете на неверието, сред които и ние всички живяхме някога според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както другите, деца на гнева, -
Бог, богат с милости, поради голямата Си любов с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъп­ленията, оживотвори ни с Христос / по благодат сме спасени/, и възкреси ни с Него и постави ни на Небесата в Христос Исус, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Исус Христос. ” / Ефес.2:1-7/
Кажете тази молитва заедно с мен:
Небесни Татко, аз идвам пред Твоя велик трон на милост­та и дръзновено изповядвам Твоето Слово.
Аз знам, че Ти Си мой Баща.
Аз знам, че Исус е мой Господ, мой Спасител, мой Велик Изкупител!
Аз знам, че Святият Дух живее в моето тяло.
Всички мои грехове са измити и простени чрез кръвта на Исус.
Благодаря Ти, Татко, че покорявайки се на Твоето Слово, аз простих на всеки, който е бил несправедлив с мен. Аз простих на самия себе си.
Татко, Ти Си простил моите грехове. Ти Си ги забравил. Моите грехове са под кръвта на Исус. Сега и аз ще ги забравя.

Небесни Татко, аз Ти благодаря, че в Името на Исус, Си ми дал дух на мъдрост и откровение, за да Го познавам.
Татко, в следствие на познанието, което Си ми дал, аз разбирам, колко велика е надеждата, към която Си ме призовал. Твоето Слово казва, че аз съм богат поради Теб. Извънредно голяма е силата, която е на разположение на нас вярващите.
Аз Те хваля, Татко, че когато бях мъртъв в греха, Ти ме съживи. Ти ме издигна.
Аз ти благодаря, Татко, че ме постави да седя с Теб в Небесни места, далеч по-високо над всички началства и власти. Употреби ме през идните времена, за да изявявам премногото богатство на Твоята благодат.

Чрез твоето високо положение в Христос, ТИ ГЛЕДАШ ОТ ВИСОКО! ТИ си ДАЛЕЧ ПО-ВИСОКО НАД всички начал­ства и власти. Всичко е под твоите крака. Ти седиш на Небесни места в Христос Исус.
Ти ще царуваш в живота, защото имаш това ЗНАНИЕ.
Смело изповядай:
Аз знам, че греховете ми са простени.
Аз знам, че Бог не ги помни вече.
Аз знам, че съм Божията праведност в Христос Исус.
Аз знам, че седя с Христос.
АЗ ЦАРУВАМ В ЖИВОТА!
Сега, дори демоничните сили да се изправят срещу теб, не се страхувай!
Ти може би полагаш големи усилия да не пиеш повече алкохол.
Ти може би се изкушаваш да вземаш наркотици.
Ти може би си въвлечен в магьосничество.
Ти може би имаш необуздан нрав.
Ти може би имаш болест или страдание.
Нито едно от тези неща не трябва да те плаши!
Най-напред кажи:
" Аз ще погледна от високо.”

След това си представи твоята позиция в Христос. Ти седиш в Небесни места и имаш сила над дявола."Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии, и властта над всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди " /Лука 10:19/
Дяволът и всичките негови демони са под твоите крака.
" Нито давайте място на дявола." / Ефес.4:27/
Въпреки, че Божието Слово ни учи да не даваме място на дявола, много хора му предоставят равностойно място в духовния свят. Много хора мислят, че дяволът има голяма сила.
Силата на сатана е ограничена в зависимост от това, какво място му даваме в нашия живот. Бог не иска ние да бъдем побеждавани от злите духове, защото те вече бяха поразени от Исус. Той не иска ние да им робуваме.
НИЕ СМЕ ИЗДИГНАТИ В ХРИСТОС!
Ние имаме висока позиция в Христос, ние седим заедно с Него в Небесни места. Ние можем да царуваме в този живот чрез Исус Христос!
Прочети какво каза Исус за теб:
" Вие сте светлината на света. Не може се укрие град, който стои навръх планина. ” /Мат 5:14/
Бог не трябва да ни търси, защото ние блестим като светлина. Ние царуваме в царството на светлината! Светът е в мрак, но ние не сме от света. Ние сме светлината на света.
"Любовта в нас затова се усъвършенства, за да имаме дръзновение в съдният ден; Защото, както е Той, така сме и ние в този свят ” / 1 Йоан 4:17/
В този свят ние сме като Исус.
Исус е превъзвишен.
Исус е над всичките сили.
Исус е победител.
Исус е Цар.
Божието намерение за нас е да бъдем като Исус в този свят!
Бог не винаги ни избавя веднага щом изпаднем в беда. Ние трябва да използваме оръжията, с които Той ни е снабдил и сами да надделяваме над дявола. Бог иска да се развиваме и да сме опитни християни; да се научим да стоим на бойното поле до извоюване на пълна победа.
Да, ние може да бъдем съборени. Да, ние може да чувст­ваме че губим опора. Ние може и да претърпим поражения, но един ден ще се отърсим и ще кажем:
" Почакай за минута! Аз не трябва да се примирявам с това повече.”
АЗ ИМАМ ВИСОКА ПОЗИЦИЯ В ХРИСТОС!
АЗ ЦАРУВАМ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ЕДИНИЯ ИСУС ХРИС­ТОС!
Когато достатъчно ти дотегне дяволът и всичките негови интриги, ти ще вземеш Божието Слово и ще прогониш врага надалеч от себе си и от твоето семейство.
Щом заемеш тази висока позиция в Христос, ти никога няма да бъдеш същия! Може би си заобиколен от неблагоп­риятни обстоятелства, но ти можеш да промениш атмосфе­рата.
Поеми отговорността. Не се страхувай! Ти ще издържиш изпита. Изправи се и кажи:
Сатана, пред теб стои цар!
Аз призовавам Името на Исус!
Аз съм покрит с кръвта на Исус!
Моята свита са могъщите Божии ангели!
Аз съм изпълнен със Святия Дух!
АЗ ЦАРУВАМ В ЖИВОТА ЧРЕЗ ЕДИНИЯ ИСУС ХРИСТОС!
В Деяния на Апостолите 27-а глава пише, как Павел беше качен на кораба като затворник, окован във вериги. Не след дълго, обаче, той беше в контрол. Павел знаеше кой е в Христос - притежаваше ЗНАНИЕТО. По време на страшната буря, той насърчи хората на борда, че нито един няма да загине и всички ще се спасят.
Понякога може да се чувстваш окован. Ако си спомниш КОЙ СИ ТИ В ХРИСТОС, скоро ще възвърнеш позициите си.

Когато нямаше никакви надежди за спасението на Павел и останалите хора от кораба, Павел помнеше какво му беше казал Бог. Той вярваше на Божиите Слова и това стана причина ситуацията да се промени!
Всеки човек от кораба се спаси.
След като благополучно изплуваха на сушата, мъжете отново започнаха да третират Павел като затворник. Нака­раха го да събира дърва за огъня. Независимо, че току-що беше спасил живота им, те му викаха:" Отивай да събираш дърва!”
Дяволът наблюдаваше отстрани. Той не успя да убие Павел по време на бурята. Тогава си помисли: "Докато тези мои слуги го карат да събира дърва, аз ще изпратя една змия, за да го погуби.”
"А когато Павел събра много храсти и ги тури на огъня, една ехидна поради горещината излезе и се впи в ръката му. Туземците, като видяха змията, увиснала на ръката му, думаха помежду си: Тоя човек е наистина убиец; затова, макар да се е избавил от морето, Божието правосъдие го не оставя да живее.
Но той стърси змията в огъня и никакво зло не претърпя.
А те очакваха да му се яви оток, или веднага да падне мъртъв. Но, като чакаха дълго време и видяха, че не му ставаше никакво зло, измениха мнение и думаха, че той е бог. ” /Деян. 28:3-6/
Павел нямаше нищо против това, да събира дърва. Той не се страхуваше от атака на дявола. Когато змията се залепи за ръката му, Божието царство, което беше вътре в Павел започна да се проявява. Царе, които имат и знаят своята позиция в Христос, не отичат и не умират!
Когато имаме това знание, ще са нужни много повече от всичките сили на ада, за да могат да ни убият. Не е от значение, дали сме оковани във вериги или сме принудени да събираме съчки. Ако имаме знанието, ние ще царуваме в живота чрез Исус Христос!

Когато Павел не отече, нито падна внезапно мъртъв, нито му стана някакво зло, хората промениха своето мнение за него и си помислиха, че той е бог: Същите ръце, които събираха съчки, бяха употребени да лекуват болни. Всички на острова признаха ЦАРЯ!
Когато знаем кои сме всъщност, ние нямаме нищо против това да събираме съчки. Ние имаме битки и понякога изглеж­да, че порой от зло приижда срещу нас, но не трябва да се предаваме!
Царете нямат възражение да се бият като знаят, че имат победен изход от борбата. Когато Бог ни дава обещание, Той го изпълнява!

НИЕ ЦАРУВАМЕ В ЖИВОТА ЧРЕЗ НАШАТА ВИСО­КА ПОЗИЦИЯ В ХРИСТОС

Топ 10 за изминалата година